Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík,
Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

 

 1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Ivan H. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 212/2018

Komisia odporúča  zapísať Ivana H. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Veronika M. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 213/2018

Komisia odporúča  zapísať Veroniku M. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Roman K. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 214/2018

Komisia odporúča  zapísať Romana K. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žaneta P. – žiadosť o pridelenie mestského bytu

Uznesenie č. 215/2018

Komisia berie na vedomie žiadosť Žanety P. o pridelenie  mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Otília C.- žiadosť o  výmenu bytu

Uznesenie č. 216/2018

Komisia berie na vedomie žiadosť Otílie C., ale mesto nemá vhodný byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Voľný 1 izbový byt na ČSA 265/60

Uznesenie č. 217/2018

Komisia odporúča  ponúknuť 1 izbový byt na ČSA 265/60 žiadateľom zapísaným v zozname uchádzačov o byt v nasledovnom poradí:

 1. Jerguš D.
 2. Eva J.
 3. Mária Š.
 4. Veronika M.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Voľná bunka na Matunákovej ulici 378/4

Uznesenie č. 218/2018

Komisia odporúča  ponúknuť voľnú bunku na Matunákovej ulici 378/4 žiadateľom zapísaným v zozname uchádzačov o byt v nasledovnom poradí:

 1. Zdenko P.
 2. Ivan H.
 3. Martina V.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

     Pani Eva V. si podala žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 100 €. P. V. je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi vo výške 61,60 €. Stará sa sama o vnuka, ktorého má zvereného do starostlivosti. Poberá na neho prídavok  na dieťa vo výške 23,52 € + príspevok pri náhradnej starostlivosti. Príspevok žiada najmä na nákup potravín, hygieny a na lieky. Menovaná nemá nedoplatky v škole, má zaplatené pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Uznesenie č. 219/2018

Komisia odporúča poskytnúť Eve V. príspevok vo výške 50 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr. Ružena U. poskytla pre mesto Kremnica 50 € na sociálne účely.

Uznesenie č. 220/2018

Komisia odporúča poskytnúť Eve V. prijatých  50 € od Mgr. Ruženy U..

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                      

Zdieľať tento príspevok.