Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

Neprítomní:   Peter Chren, Bc. Martin Rusín,                    

Prizvaní:         Ing. Marek Kurka, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta

Program: 1. Úvod 

 1. Finančné veci

                        2.1       Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

                        2.2       Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2018

                        2.3       Návrh 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018                                     

 1. Majetkové veci

                   3.1       Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku v k.ú. Kremnica mestom Kremnica od mesta Banská Štiavnica  

                   3.2       Žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Kremnica – Ján Čuvara, Kremnica

                   3.3       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie

                               od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017

                   3.4       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za Mestský bytový podnik, Kremnica

 1.   Rôzne

                   4.1.      Vyčíslenie nákladov na odstránenie havarijného stavu v cintoríne – informácia

 1. Záver
 2. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili piati členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 odporúča MsZ schváliť

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 20018 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku, Kremnica pre rok 2018 odporúča MsZ schváliť 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku, Kremnica pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Návrhu 1. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 odporúča MsZ schváliť 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci odkúpenia spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú. Kremnica mestom Kremnica od mesta Banská Štiavnica odporúča MsZ schváliť odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8-iny pozemku parc. č. EKN 123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 92 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica,

IČO 00 320 501, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Jána Čuvaru s manželkou, Kremnica o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2142/1 – ostatné plochy s výmerou cca 21 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Čuvarovi s manželkou, Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica za obdobie od 01. 10. 2017 do

 1. 12. 2017 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP do 31. 12. 2017 podľa prílohy.                

 1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci informácie o vyčíslení nákladov na odstránenie havarijného stavu v cintoríne berie predloženú informáciu na vedomie.

 1. Záver

 Primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferenčík a zástupkyňa primátora mesta Iveta Ceferová informovali členov komisie o témach rokovania Mikroregiónu, ktorého zasadnutie sa konalo na MsÚ v Kremnici dňa  22. 1. 2018. Prítomní členovia komisie a hostia sa v diskusii zaoberali aj otázkou parkovania na Skalke.

Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

V Kremnici, dňa 22. 01. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                       

                                                                                                         

                                                                                          

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.