Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 30. 01. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠZ)
 3. Dofinancovanie projektov na asistentov učiteľov
 4. Info o uskutočnených šport. podujatiach 2018
 5. Lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová predložila prítomným návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v meste Kremnica. Nápočty dostali členovia komisie už vopred. Z tabuľky vyplýva, že po rokoch sa opätovne dostávame pri nápočtoch podielových daní na deti a žiakov v školských zariadeniach do plusových čísel. Preto členovia komisie navrhli, aby sa časť finančných prostriedkov použila priamo v rozpočtoch škôl a školských zariadení na navýšenie miezd pedagogických i nepedagogických zamestnancov a časť vyčlenila na bežné výdavky školy spojené s údržbou a potrebnými plánovanými rekonštrukciami.

Mgr. Sekaj požiadal, aby finančné prostriedky napočítané na deti a žiakov v školských zariadeniach boli použité pre činnosť týchto zariadení v plnej výške

Mgr. Križ požiadal, aby finančné prostriedky na mzdy, ktoré si školské zariadenia financujú z vlastných príjmov, boli vyčlenené na činnosť zariadení a na mzdy navýšené z podielových daní napočítaných na deti a žiakov v ŠZ

Ing. Kirková sa vyjadrila, aby prostriedky na mzdy boli napočítané v plnej výške do rozpočtov škôl a navrhla, aby bol zriadený rezervný fond na nutné rekonštrukcie škôl a ŠZ

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby sa finančné prostriedky ponechali aj na už plánované investície ako výmena plynových kotlov v ZŠA…

Uznesenie č.1:

Komisia športu, školstva a práce s mládežou odporúča:

 1. predložiť návrh materiálu VZN na rokovanie zastupiteľstva 15.03.2018
 2. časť finančných prostriedkov napočítaných na navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov, doplatky do minimálnych miezd v originálnych kompetenciách pre rok 2018 navýšiť priamo do rozpočtov jednotlivých zaradení
 3. časť finančných prostriedkov vyčleniť v rozpočte mesta na plánované rekonštrukcie školských zariadení

Hlasovanie: za 5                                       Proti: 0                                         Zdržali sa: 0

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová požiadala riaditeľov škôl, aby v spolupráci s účtovníčkami mesta čo najskôr vyriešili dofinancovanie projektov na asistentov učiteľa, ktoré je v rámci projektu povinné. Je potrebné sa dohodnúť, z akých zdrojov a akými kódmi sa tieto budú účtovať.

K bodu č. 4:

Mgr. Zlatošová informovala o priebehu MINI Bielej stopy v piatok na Štefánikovom námestí. Okrem detí z našich materských škôl sa nám v tomto roku podujatia zúčastnili aj detičky z Poľska a Českej republiky. Podujatie bolo milé, fotky z neho je možné si pozrieť na stránke Ivana Čillíka, ktorý všetko dokumentoval. Fotografie budú k dispozícii aj rodičom MŠ.

Miloš Bíreš informoval o priebehu veľkej Bielej stopy, ktorá tiež podľa informácií mala pozitívne ohlasy.

K bodu č. 5:

Mgr. Zlatošová ešte požiadala riaditeľov škôl o zoznamy detí na projekt v spolupráci SNOWSPORTS s.r.o., ktorý by sme opätovne po 2 rokoch obnovili. Spoločnosť zabezpečuje deťom prenájom lyžiarskeho výstroja, inštruktorov a lyžiarske vleky. Mesto zabezpečuje dopravu do strediska a občerstvenie pre deti. Kurzu sa zúčastní 15 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré budú navrhnuté z oboch základných škôl. Kurz prebehne v dňoch 26.2. – 2.3. 2018 v popoludňajších hodinách.

K bodu rôzne:

Iveta Ceferová, zást. primátora, informovala o spoplatnení bežeckých turistických tratí náramkami v hodnote 2€/deň a 20 €/sezónu.. Podľa ohlasov si bežkári začali náramky kupovať, dokonca aj u Kremničanov, ktorí sa tomuto športu venujú pravidelne, sa spoplatnenie, ktoré bude určené výlučne na úpravu bežeckých tratí, stretlo s pozitívnym ohlasom.

 • ďalej informovala o žiadosti Daniela Kianičku o poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie publikácie k výročiu mesta vo výške 10-tis. €. K žiadosti by sa mali vyjadriť všetky komisie mesta, a potom by išiel návrh do zastupiteľstva.

Členovia komisie navrhli, aby pre zjednodušenie celého procesu si p. Kianička podal žiadosť na dotačnú komisiu.

K bodu č. 5:

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                    Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                                    predseda komisie

                                                                                                    Mgr. Peter Weis

                                                                                                 overovateľ zápisnice

 

Zdieľať tento príspevok.