Zápisnica č. 8/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 8/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Monika Golhová, riaditeľka, Materská škola v Kremnici

JUDr. Anton Vaský, právny zástupca Mesta Kremnica

Mgr. Zuzana Gretschová – Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 8. v tomto roku, 27. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017
 • Návrh 3.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
 • Obstaranie nájomných bytov
 • Mimoriadna dotácia z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017
 • Majetkové záležitosti:
  1. Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica – Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
  2. Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s BBSK, v zastúpení Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Kremnica
  3. Zverenie nehnuteľného majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica na základe usporiadania skutkového stavu pozemkov s evidenciou v katastri nehnuteľností
  4. Predĺženie nájmu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Háj – Poľnohospodárske družstvo Mošovce
  5. Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Čremošné a katastrálnom území Mošovce – Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Žilina
  6. Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica s predložením geometrického plánu a znaleckého posudku – Pavol Filčík a Ing. Bc. Jana Filčíková, Lučenec
  7. Žiadosť o odpredaj časti pozemkov v katastrálnom území Dubové – Ing. Michal Bršťák, Dubové
  8. Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Renée Moor Klincak, Švajčiarsko
 • Blok informácií a správ:
  1. O výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017
  2. O počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

Mgr. Ing. Novodomec – požiadal o doplnenie programu MsZ. Ďalší postup Mesta v súdnom spore Rovná hora.

Ing. Vaská – informovala, že na komisii mestských lesov povedala, že sa nezúčastní tohto hlasovania, lebo je to pre ňu konflikt záujmov.      Po rokovaní a po tom, ako sa JUDr. Vaský vyjadril, že nechce z toho žiadne percentá, bude hlasovať.

Ing. Popová – povedala, že sa tiež nezúčastní hlasovania.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za zahrnutie bodu Mgr. Ing. Novodomca do programu mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 8 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Iveta Ceferová)

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o doplnenie programu MsZ o 6. zmenu rozpočtu.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za zahrnutie tohto bodu do programu MsZ.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Iveta Ceferová Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za doplnený program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Iveta Ceferová Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 14.12. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Klára Popová.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 11. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ivan Petráš.

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Jaroslava Slašťana.

16:11 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj.

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo      109 /1711    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 7/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo      110 /1711    

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  126 603                      plnenie HČ 76,8 %

Náklady:                    HČ  122 601                      plnenie HČ 74,4 %

Saldo:                         HČ      4 002      

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo      111 /1711    

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.9.2017 za Kultúrne informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                            128 674           74,28          121 398               81,14          250 072       76,44

Náklady:                           121 017           71,92          103 277               69,06          224 294       71,02

Výsledok hospodárenia:     7 657                           18 121                                  25 778

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo      112 /1711    

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
Názov5. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy4 597 317
Bežné výdavky4 496 908
Bežný rozpočet100 409
Kapitálové príjmy855 576
Kapitálové výdavky1 549 330
Kapitálový rozpočet-693 754
Príjmy z finančných operácií736 847
Výdavkové finančné operácie143 502
Finančné operácie593 345
Spolu príjmy6 189 740
Spolu výdavky6 189 740
Celkové saldo0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa p. Groscha, čo všetko obsahuje položka všeobecný materiál. Bc. Grosch – vysvetlil, že sú to dve položky. Jedna je dodávateľská a jedna je na všeobecný materiál. Nie všetko sa dá dať dodávateľsky. Museli presúvať finančné prostriedky. Ing. Vaská – navrhla, aby sa finančné prostriedky, ktoré sa neminuli na chodníky presunuli do rezervného fondu. A nie kupovať infražiarič ešte tento rok, ale začiatkom budúceho. Bc. Grosch – informoval, že ak nekúpia infražiarič, budú musieť kúpiť vrecovaný asfalt. Tie peniaze tak či tak minú. Ing. Popová – tiež sa jej nepáči, že sa infražiarič rieši teraz.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

16:32 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Ivan Petráš.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo      113 /1711    

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:
Názov6. zmena rozpočtu 2017
Bežné príjmy4 603 317
Bežné výdavky4 492 908
Bežný rozpočet110 409
Kapitálové príjmy855 576
Kapitálové výdavky1 559 330
Kapitálový rozpočet-703 754
Príjmy z finančných operácií736 847
Výdavkové finančné operácie143 502
Finančné operácie593 345
Spolu príjmy6 195 740
Spolu výdavky6 195 740
Celkové saldo0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 • Návrh 3.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo      114 /1711    

vo veci 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2017
 2. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               176 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              176 823 €

                                                      výsledok hospodárenia                          0 €    

 1. zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2017:

                                                      výnosy hlavná činnosť               182 823 €

                                                      náklady hlavná činnosť              182 823 €

                                                      výsledok hospodárenia                          0 €  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

 • Obstaranie nájomných bytov

Uznesenie číslo      /1711    

vo veci obstarania nájomných bytov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

 1. odporúčania komisií zaoberať sa možnosťou rozšírenia počtu bytov v správe Mestského bytového podniku z dôvodu zvýšeného záujmu o nájomné byty
 2. poveruje mestský úrad na rokovanie s investorom o podmienkach obstarania nájomných bytov a súvisiacich vzťahoch

zodpovedná: Ing. Nováková,  Ing. Reichlová

termín:  31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – povedal, že víta to, že sa tu niečo také bude diať. Ale vidí to ako biznis developera. Kremnica má prioritu v zóne Veterník. Myslí si, že všetka sila a peniaze by sa mali investovať tam. Tie peniaze, ktoré by sme použili tam, by sme vedeli využiť na revitalizáciu inej budovy v Kremnici. Myslí si, že je to dobrý nápad developera, ale je proti aby do takého projektu išlo Mesto. Má vlastné plány ako riešiť bytovú politiku v Kremnici. Ing. Vaská – opýtala sa, s ktorým investorom má mestský úrad rokovať. Požiadala o vysvetlenie dôvodovej správy. Ing. Reichlová – jedna firma ponúkla spoluprácu. Môžeme rokovať aj s inými investormi. Zatiaľ je to len prvý bod, aby sme vedeli, či bude záujem z vašej strany. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil aké majú byť byty zo zákona, aby mohli byť financované zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Mgr. Sekaj – malo by to byť aj nejakým spôsobom zverejnené, aby sme vedeli čo na to povedia občania. Pre mesto by to bolo zadĺženie na niekoľko rokov, takže by bolo dobré, aby to prešlo aj cez našu verejnosť. Nepáči sa mu, ako je toto uznesenie napísané.

Ing. Vaská – vyzerá to ako keby išlo o hotovú vec a je to pre Mesto naozaj veľký záväzok. My tu budeme už len rok a pripomeňme si s akou hrôzou sa niekedy pozeráme na rozhodnutia minulého vedenia, čo sa týka Skalky. Ing. Popová – opýtala sa akou výškou by to zaťažilo Mesto, keby sme do toho išli? Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil ako prebiehali stretnutia a to, že preberali aj to ako nás to zaťaží. Povedal, že mali aj návrh, kde by sa využila aj dotácia zo štátneho fondu rozvoja bývania. Prebehlo aj stretnutie poslancov a investora a boli aj na obhliadke toho miesta. Štátny fond rozvoja bývania prepláca maximálne 880€ za m2 . Okolo 54 000€ vychádza cena na jeden byt, pre rozmere 60 m2 . Počet bytov by bolo okolo 40. Ďalej vysvetlil aké sú možnosti financovania s úverom. Príjmy z nájomného by mali postačovať na splátku úveru. Záťaž na mestský rozpočet by mala byť neutrálna. Ing. Vaská – investor na rokovaní vyhlásil, že tie byty postaví, či to budeme financovať alebo nie. Čiže pri zrode toho zámeru sa s Mestom nepočítalo. Vítam jeho odhodlanie. Čo keď my budeme vlastniť jednu polovicu a on druhú. Dostavia potom svoju polovicu? Nebudeme si konkurovať?  Informovala ďalej, že nemajú žiadne relevantné materiály k tomuto prípadu. Ing. Popová – povedala, že má tiež obavy z tejto investície. V materiáloch je písané, že hrozia rôzne dôvody prečo by sa stavba nemusela dokončiť. Povedala ako to bolo pri stavbe bytov v bývalom CVČ. Máme tu budovy, ktoré by boli vhodné na prestavbu na byty. Internáty, ktoré sa nevyužívajú, bývalé štátne majetky. Poďme do niečoho čo sa nevyužíva a tam dajme potenciál. Myslí si, že materiál, ktorý bol daný do MsZ je veľmi slabo pripravený. Je zato, aby sa stavali byty, ale s týmto projektom sa nestotožňuje. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či si poslanci myslia, že rozsah tohto projektu je pre Mesto veľký. Ing. Popová – nevýhodný. Investor sa vyjadril, že tie byty tam budú či tam sme alebo nie. Tie 2 000 000€ môžeme dať niekde inde. Za tie peniaze môžeme riešiť napríklad kúpalisko. Ing. Mgr. Ferenčík – povedal, že na kúpalisko sa úver s takou úrokovou mierou vybaviť nedá. Mgr. Ing. Novodomec – je veľmi rád, že sa takýto investor našiel, lebo iné obce a mestá toto musia riešiť úverom. On to spraví aj bez nás. Mali by sme mu vyjsť v ústrety nejak materiálovo alebo ako, ale my poďme po svojej línii. Mali by sme radšej investovať do tých internátov napríklad. MUDr. Blahyjová – myslí si, že ľuďom je jedno či platia nájomné investorovi alebo mestu, tak prečo zaťažovať mesto.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy ďalšie alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 2 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml)

PROTI:8 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, MUDr. Dana Blahyjová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš)

ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Eva Hrončová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 • Mimoriadna dotácia z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017

Uznesenie číslo      115 /1711    

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e

pridelenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2017 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške  2 898 € v nasledovnom členení:

 1. Športový klub tenisu                                     550 €
 2. Skiklub Kremnica                                          782 €
 3. Mestský klub lyžiarov                                   784 €
 4. Športový klub futbalu                                   782 €

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie mimoriadnej dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 12.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Z radnej siene odišla Ing. Klára Popová

 • Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo      116 /1711    

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838  mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.620,- €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 42/2017, vypracovaného znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom,
 2. uzavretie Kúpnej zmluvy č. 18/2017 medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako predávajúcim a mestom Kremnica ako kupujúcim podľa predloženého návrhu.

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková               

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Do radnej siene sa vrátila Ing. Klára Popová

Uznesenie číslo      117 /1711    

vo veci uzavretia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37 828 100 (ďalej „BBSK“) v zastúpení Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Kremnica, IČO 00 647 900 (ďalej „DSS“),  na časť pozemku

v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia časti výtokového potrubia čistiarne odpadových vôd (ďalej „ČOV“) o rozmere cca 2 m2 na pozemku parcelné číslo CKN 2300/3 – vodná plocha (právna parcela EKN 242/2) v katastrálnom území Kremnica v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne v prospech BBSK Banská Bystrica, námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 37 828 100, v zastúpení Domova dôchodcov a DSS Kremnica IČO 00 647 900, Bystrická 447/25, 967 01  Kremnica                                                  

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zodpovedný: Ing. Renáta Nováková                                   

termín:  15.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo      118 /1711    

vo veci zverenia nehnuteľného majetku do správy Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici – usporiadania skutkového stavu pozemkov s evidenciou v katastri nehnuteľností.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –          A/  s c h v a ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou telocvične I. Základnej školy v Kremnici a priľahlých pozemkov k nej, vytvorených geometrickým plánom č. 31636519-20/2017 zo dňa 25.03.2017, z dôvodu zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym, pozemkov parc. č. CKN 735/1, 736/1, 736/2 a 737 do správy Základnej školy  Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO: 37 831 461 od 01.11.2017 na dobu neurčitú.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková            

termín: 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo      119 /1711    

vo veci predĺženia nájmu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Háj, podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997 v znení dodatkov č. 1 – 5, uzatvorenou s Poľnohospodárskym družstvom Mošovce, č. 265, 038 21 Mošovce, IČO 00 198 762.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

predĺženie nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997 v znení dodatkov 1 – 5, uzatvorenou s Poľnohospodárskym družstvom Mošovce, č. 265, 038 21 Mošovce, IČO 00 198 762 a to časti pozemku v obci Háj, katastrálne územie Háj, okres Turčianske Teplice parcelné číslo CKN 600/3 – trvale trávnaté porasty (právna parcela číslo EKN 299 s výmerou 3227 m² a EKN 300/1 s výmerou 37 858 m²), t.j. spolu 41 085 m², na dobú určitú 5 rokov od 01.01.2018 do 31.12.2022, za nájomné  za prenájom poľnohospodárskej pôdy vo výške 2 % z hodnoty prenajatej pôdy vo výške 55,22 €/rok.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemkov

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Z radnej siene odišiel Maroš Kraml.

Uznesenie číslo      120 /1711    

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Čremošné a katastrálnom území Mošovce.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo CKN 579/1 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 1044/1, EKN 1042/2), obec Čremošné, katastrálne územie Čremošné, okres Turčianske Teplice a na časti pozemkov parcelné číslo CKN 1435/2, CKN 1566 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 1039, EKN 1040), obec Mošovce, katastrálne územie Mošovce, okres Turčianske Teplice za účelom realizácie stavby: „Dolný Harmanec – Čremošné – VN prepoj VNV 307 a VNV 208“, za podmienky, že žiadateľ predloží porealizačný geometrický plán a uhradí výdavky spojené so zriadením vecného bremena.

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo      121 /1711    

vo veci žiadosti Pavla Filčíka a Ing. Bc. Jany Filčíkovej, Ulica Jarná 1968/4, 984 01 Lučenec o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica s predložením geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 36624039-171/2017 zo dňa 12. 10. 2017 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to:

– novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 40 m², zameraného ako diel 1 z parcely EKN 472/2 s výmerou 29 m² a diel 2 z parcely EKN 2595/7 s výmerou 11 m² Pavlovi Filčíkovi, a Ing. Bc. Jane Filčíkovej, Ulica Jarná 1968/4, 984 01 Lučenec, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde vedľa novovytvoreného predávaného pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 stojí stavba súpisné číslo 330, ktorá Rozhodnutím č. Výst. 2016/01266  zo dňa 21. 10. 2016 bola povolená na odstránenie a následne bola povolená stavba „Prestavba a prístavba objektu, ul. Zechenterova č. 330, Kremnica“, na pozemku parcelné číslo CKN 936/2, list vlastníctva č. 3120, katastrálne územie Kremnica vo vlastníctve kupujúcich.

Podľa Znaleckého posudku č. 97/2017 zo dňa 25. 10. 2017 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 je 472,00 € (11,80 €/m²).

Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 sa stanovuje vo výške 2 000,00 € (50,00 €/m²).

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.12.2017.

Do radnej siene sa vrátil Maroš Kraml.

Mgr. Sekaj – opýtal sa, kedy sa prišlo na to, že tento stavebník stavia na tomto pozemku? Vedel o tom náš stavebný úrad? Hneď vedľa je MsKS, ďalej pešia zóna, kde nemôžeme nič spraviť bez povolenia pamiatkového úradu. Každý vie, že to čo sa tam stavia nie je pamiatkový objekt. Nebolo možné, aby investor tú „krabicu“ aspoň inak upravil? V zmysle nášho mesta. Esteticky to mohli zakomponovať do mesta. Ing. Kyselicová – v našej moci to nie je. Nemôžeme stavbu nepovoliť, pretože sa sem esteticky nehodí. Môžeme sa držať len toho, čo je v územnom pláne. Bolo to v súlade s územným plánom aj rozhodnutím pamiatkového úradu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo     122 /1711    

vo veci žiadosti Ing. Michala Bršťáka, č. 272, 038 23 Dubové o odpredaj častí pozemkov

v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov v obci Dubové, katastrálne územie Dubové, okres Turčianske Teplice, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 785/1 (právna parcela EKN 1087, EKN 1086) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 100 m², Ing. Michalovi Bršťákovi, a manželke Martine Bršťákovej, č. 272, 038 23 Dubové, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 30.11.2017.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30. 04. 2018, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie číslo     /1711    

vo veci žiadosti Renée Moor Klincak, Staudenbühlstrasse 124, Zurich, Švajčiarsko o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e     

odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2236 (právna parcela EKN 2595/1) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 80 m2,  v katastrálnom území Kremnica Renée Moor Klincak, Staudenbühlstrasse 124, Zurich, Švajčiarsko, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.                                                   

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A / žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: 31.12.2017.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľka nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 31.05. 2018, uznesenie stráca platnosť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa či bolo vyžiadané stanovisko vlastníkov susediacich nehnuteľností? A ako sa vyjadrili? Ing. Kyselicová – nie. Ing. Popová – pripomenula kauzu s pánom Ormandíkom a chce aby sme sa vyhli niečomu podobnému. Keďže tie stanoviská neboli vyžiadané, nebude hlasovať za toto uznesenie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 3 (Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Iveta Ceferová﴿

PROTI: 1 (Mgr. Alexander Sekaj﴿

ZDRŽAL SA: 8 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 • Blok informácií a správ:

Uznesenie číslo     123 /1711    

vo veci správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2016/2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

Ing. Popová – požiadala pani riaditeľku, aby povedala pár slov k ich činnosti. Mgr. Slašťanová – vyhodnotila minulý školský rok za veľmi úspešný. Informovala o ich projektoch, obhájili titul zelenej školy. Kúpili nábytok do školy. Investovali aj z vlastných zdrojov. Umiestnili lavičky, preliezky. Ich žiaci majú aj dobré výsledky.

Ing. Vaská – vyjadrila sa pochvalne k aktivitám, vzhľadu, čistote obidvoch škôl.

Z radnej siene odišiel Miloš Bíreš.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie  návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo      124 /1711    

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rôzne

Uznesenie číslo     125 /1711    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Do radnej siene sa vrátil Miloš Bíreš.

Uznesenie číslo      126 /1711    

vo veci Finančný plán pre rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                               3 533 310 eur

– s celkovými nákladmi                                             3 491 000 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                                 42 310 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica     408 000 eur

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štrofeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne:                               

Uznesenie číslo 127/1711    

vo veci súdneho sporu o Rovnú Horu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

rozsudok Krajského súdu v Žiline číslo konania 7Co/290/2016-1636 zo dňa 23. augusta 2017, ktorým Krajský súd na odvolanie mesta Kremnica proti rozsudku Okresného súdu Martin zo dňa 19. mája 2016 číslo konania 21C/208/2014, ktorým Okresný súd zamietol žalobu mesta Kremnica na vydanie Rovnej hory v katastrálnom území Sklené, tento rozsudok Okresného súdu potvrdil.

                                                             B/ j e  z a  t o,

aby v súdnom spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené mesto Kremnica podalo dovolanie a prípadne aj ústavnú sťažnosť.

                                                     C/o c e ň u j e  ú s i l i e,

ktoré JUDr. Anton Vaský vynaložil pri legislatívnom presadení reštitúcie historického pozemkového (lesného a poľnohospodárskeho) majetku mesta Kremnica a pri praktickej realizácií reštitúcie tohto majetku.

                                             D/v y s l o v u j e  p o ď a k o v a n i e

JUDr. Antonovi Vaskému, za jeho činnosť právneho zástupcu mesta Kremnica v dlhoročnom súdnom spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené. Toto súdne konanie bola začaté podaním žaloby mesta Kremnica na Okresný súd Martin dňa 22.08.1995, ktorú vypracoval JUDr. Vaský. V tomto súdnom konaní už dvakrát rozhodol Okresný súd Martin v prospech mesta Kremnica (rozsudok zo dňa 31.01.2006 a rozsudok zo dňa 22.11.2011) a jeden krát v prospech mesta Kremnica rozhodol aj Krajský súd v Žiline (rozsudok zo 7.11.2012). Súdny spis má už vyše 1600 listov.

                                                     E/ v y s l o v u j e  d ô v e r u

JUDr. Antonovi Vaskému, ako právnemu zástupcovi mesta Kremnica v spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené vrátane právneho zastupovania mesta Kremnica v dovolacom konaní a v prípadnom konaní o ústavnej sťažnosti.

Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval za to, že sa tento bod dostal do programu MsZ.

Kraml – myslí si, že tento pracovnoprávny vzťah ako aj právne zastupovanie je výlučne v kompetencii Mesta. Myslí si, že ak vyjadria dôveru JUDr. Vaskému, zbavujú vedenie mesta zodpovednosti. A tým prechádza táto zodpovednosť na poslancov.

Ceferová – predložila pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia. Navrhla, aby bod „E“ skončil vetou „JUDr. Antonovi Vaskému, ako právnemu zástupcovi mesta Kremnica v spore o Rovnú horu, katastrálne územie Sklené“ JUDr. Vaský – je veľmi rád, že je vôľa prejaviť mu dôveru.  Veľmi rozsiahlo opísal celú situáciu okolo tohto sporu.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že pozmeňujúci návrh pani Ceferovej neprešiel. Požiadal o hlasovanie za návrh Mgr. Ing. Novodomca v jeho pôvodnom znení.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 8 (Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová,  Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ivan Petráš,  Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4(Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana Blahyjová, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová)

(Iveta Ceferová nehlasovala)

Ivan Petráš – informoval MsZ, že sa vzdáva mandátu poslanca MsZ.

 • Interpelácie

Mgr. Sekaj – opýtal sa na most pri autobusovej zastávke. Pretrváva tam ešte nejaká záruka? Ing. Mgr. Ferenčík – boli to združené prostriedky, nevieme či tam je ešte záruka. Mgr. Sekaj – požiadal o obhliadku mosta. Je popraskané kamenné obloženie.

Mgr. Ing. Novodomec – pochválil kultúrne akcie.

14) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:51 hod. 8. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 27. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                    

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

     Ing. Viera Vaská                                                                Jaroslav Slašťan

 1. overovateľ                                                                        2. overovateľ

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.