Zápisnica č. 9/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 9/2017 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2017 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík – vyzval Ing. Mareka Kurku, aby zložil sľub poslanca Mestského zastupiteľstva. Následne na to Ing. Marek Kurka zložiť sľub poslanca Mestského zastupiteľstva.

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:01 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, 28. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Sľub poslanca

Ing. Mgr. Ferenčík – vyzval Ing. Mareka Kurku, aby zložil sľub poslanca Mestského zastupiteľstva. Následne na to Ing. Marek Kurka zložiť sľub poslanca Mestského zastupiteľstva.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Sľub poslanca MsZ
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.5 k 30.11.2017
 • Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018,2019,2020
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018
 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018
 • Majetkové záležitosti:
  1. Zámer kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica, SEDUS GROUP a.s. Bratislava
 • Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Maroš Kraml

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – MUDr. Dana Blahyjová, Bc. Martin Kapšo

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 08.02. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 12. 2017 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Klára Popová

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Miloša Bíreša a Maroša Kramla.

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 128/1712    

vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o mi e

 1. že Ivan Petráš sa listom zo dňa 16.11.2017 doručeným mestskému úradu dňa 16.11.2017 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
 2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 16.11.2017.                            

B/ v y h l a s u j e

nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Mareka Kurku, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, ale nebol zvolený za poslanca.                            

C/k o n š t a t u j e,

že Ing. Marek Kurka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici                         

D/ž i a d a

primátora mesta, aby odovzdal Ing. Marekovi Kurkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     129 /1712    

vo veci odvolania Ivana Petráš z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a 

Ivana Petráša z funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     130 /1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     131 /1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     132 /1712    

vo veci odvolania Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Ivana Petráša z funkcie člena komisie mestských lesov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     133 /1712    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 8/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.5 k 30.11.2017

Uznesenie číslo     134 /1712    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 5 k 30.11.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018,2019,2020

Uznesenie číslo     135 /1712    

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 a roky 2019, 2020

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/  s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 498 286
Výdavky4 426 799
Saldo71 487
Kapitálový rozpočetPríjmy821 231
Výdavky1 015 075
Saldo-193 844
Finančné operáciePríjmy226 704
Výdavky104 089
Saldo122 615
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov

B/  b e r i e    n a    v e d o m i e

 1. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 482 457
Výdavky4 421 028
Saldo61 429
Kapitálový rozpočetPríjmy821 231
Výdavky281 650
Saldo539 581
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
 2. Rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočetPríjmy4 482 457
Výdavky4 402 028
Saldo55 429
Kapitálový rozpočetPríjmy821 231
Výdavky279 650
Saldo541 581
Finančné operáciePríjmy97 919
Výdavky103 098
Saldo-5 179
 1. Programový rozpočet mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval ekonomickému oddeleniu, že aj napriek podmienkam, v akých museli rozpočet robiť, pripravili ho. Prečítal svoje zhodnotenie roku 2017 a predstavy roku 2018 vo finančnej oblasti. Vysvetlil prečo nebude za toto uznesenie hlasovať.  Ing. Vaská – opýtala sa ako si poradíme so zákonným zvyšovaním miezd pracovníkov, ktoré nie je zakomponované do rozpočtu. Ing. Nováková – jednou z možností je tá, že keď štát zvyšoval mzdy, počítal s tým, že budú vyššie dane a tým vyšší príjem, ktorý poukáže samospráve. Zatiaľ na stránke Ministerstva financií SR nie je  zverejnená výška podielových daní. Predpokladám, že tá výška bude pokrývať nárast platov. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, či peniaze, ktoré má dostať Mesto Kremnica, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva financií SR sú garantované. Ing. Olesová – ešte nemusia byť garantované, je to odhad. Ing. Popová – mnohí z poslancov sme sa s návrhom rozpočtu nestotožnili a prejavili sme záujem, aby bolo viac finančných prostriedkov  rozpočtovaných na úpravu telekomunikácií. Boli rôzne nápady a dôvody prečo to tak nie je. Chceli sme, aby bol návrh rozpočtu upravený a aby sa našli finančné prostriedky, z ktorých sa budú môcť opravovať komunikácie. Dnes sme dostali úpravu rozpočtu, kde boli navýšené prostriedky na opravu chodníkov a oporných múrov. To čo tam je nie je veľa, ale je to predsa viac ako bolo. Akcie treba pripravovať už na konci roka a nie na začiatku.  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

16:36 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 7 (Jaroslav Slašťan, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana  Blahyjová, Iveta Ceferová, Ing. Klára Popová)

PROTI: 2 (Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)

ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová, Ing. Marek Kurka)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo     136 /1712    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2018-2020.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 10 (Jaroslav Slašťan, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Bc. Martin Kapšo, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová, Ing. Marek Kurka﴿

PROTI: 1 (Mgr. Klára Štroffeková)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

Uznesenie číslo     137 /1712    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ  u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  143 170    VČ   1 500        spolu       144 670          

Náklady:                   HČ  143 170     VČ   1 500        spolu      144 670  

Saldo:                        HČ             0    VČ          0        spolu            0    

16:47 – prestávka

16:56 – koniec prestávky

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo     138 /1712    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                      230 490 €                                                179 532 €

výdavky:                                    230 490 €                                                172 313 €

saldo:                                                   0 €                                                    7 219 €                                                 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa do kedy by mala strecha na Relax centre prejsť  rekonštrukciou. Aká je predstava o tom, koľko to bude stáť? Sú tam ešte menšie položky, ktoré treba zafinancovať, myslí si, že tieto by si Relax centrum malo uhradiť samé. Údržbára by mohli zdieľať s mestským bytovým podnikom a nie dávať financie do ďalšieho. Rozšírenie masérskych služieb a baru znamená aj zvýšenie finančných prostriedkov? Ing. Tíleschová – s tou strechou sa zatiaľ nerobilo nič, nie je to záležitosť na jeden deň. Treba aby povedali, či majú do toho ísť. Tie menšie položky sa dejú postupne a hradia si ich oni. Masérka je už prihlásená na ďalšie masáže, je o ne záujem. Čo sa týka baru, tak už pristúpili k zvýšeniu niektorých cien. Čo sa týka údržbára, bolo by dosť náročné zdieľať jedného. Možno by sme si vystačili s nejakým nižším úväzkom. Ten človek musí byť tam.  Mgr. Zlatošová – momentálne je pán Roth na MsKS sám a pomáhajú mu niekedy chlapi z Bytového podniku, pretože je nemysliteľné, aby niektoré veci robil sám. Takže chlapi z MsBP chodia pomáhať ešte aj tam. Neviem si predstaviť, že by chodili ešte aj na Skalku.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Majetkové záležitosti:

Uznesenie číslo     139 /1712    

vo veci zámeru kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predloženého spoločnosťou  SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

zámer kúpy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kremnica predložený spoločnosťou SEDUS GROUP a.s., Rusovská cesta 56, 851 01 Bratislava, IČO 46 709 754, a to pozemkov v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom:

CKN 1645 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 170 m²,

CKN 1644 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 217 m²,

CKN 1643 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 52 m²,

CKN 1648 – záhrady s celkovou výmerou 1322 m²,

CKN 1649 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 786 m²,

CKN 1647 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 478 m²,

CKN 1646 – ostatné plochy s celkovou výmerou 7244 m²,

CKN 1650/1 – záhrady s celkovou výmerou 600 m²,

EKN 1611/8 – záhrady s celkovou výmerou 8 m²,

a častí z pozemkov

CKN 1624 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 443 m²,

CKN 1635/2 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1378 m²,

EKN 2655/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 1012 m²,

EKN 1599/2 – záhrady s celkovou výmerou 579 m² a

EKN 2732/6 – ostatné plochy s celkovou výmerou 3306 m².                                                         

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/predkladateľovi zámeru

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                     

termín: 31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018

Uznesenie číslo     140 /1712    

vo veci Koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Koncepciu rozvoja cestovného ruchu pre rok 2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

17:22 – zo zasadnutia MsZ odišiel Jaroslav Slašťan

Uznesenie číslo    141  /1712    

vo veci pravidelnej správy o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rôzne

Uznesenie číslo     142 /1712    

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2018 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
 2. február 2018
 3. marec 2018
 4. apríl 2018
 5. jún 2018
 6. september 2018
 7. október 2018
 8. november 2018

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2018 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.       

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Interpelácie

Mgr. Ing. Novodomec – oslovili ho občania ohľadom čierneho zábradlia. Je to základná farba? V druhej veci ho oslovili darcovia krvi. Mestá majú väčšinou pre darcov pripravené nejaké benefity, čo dáva Kremnica? A v akom štádiu je oprava telocvične?

Bc. Grosch – farba na zábradlí je konečná. Ing. Mgr. Ferenčík – ako som tu, tak som sa téme darcovia krvi nevenoval, považoval som ju za vyriešenú. Je to tiež nejaké nakladanie s finančnými prostriedkami Mesta. Mohli by sme to vyriešiť napríklad návštevami Relax centra. Čo sa týka telocvične, práce boli koncom týždňa prerušené kvôli vianočným sviatkom. Sú ukončené všetky izolácie okrem športovej haly. Začnú s tým po Troch kráľoch. Sú podlahové kúrenia, všetky prípravné práce sú dokončené. Nedoriešili sme ešte prístavbu fitnes.  Mgr. Štroffeková – opýtala sa na oslavy Mesta, kto je ich koordinátor? Ing. Tíleschová – vysvetlila ako je to s financiami na oslavy.  

Mgr. Sekaj – požiadal o vyvolanie stretnutia s pánom, ktorý robí dolnú telocvičňu. Bolo by dobré keby bola v roku 2018 dokončená. Nikto z nevie, či to tak bude. Požiadal, aby stavebný úrad vypracoval materiál, koľko by stála oprava cintorína.  Ing. Mgr. Ferenčík – riešil to telefonicky a takéto stretnutie bude. Ing. Popová – mrzí ju dopravná situácia pred Jednotou. Nestotožňuje sa s vyjadrením pána primátora v Kremnických novinách, čo sa týka nájomných bytov.           

13) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:56 hod. 9. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 28. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

     Miloš Bíreš                                                                        Maroš Kraml

 1. overovateľ                                                                    2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.