Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. februára 2018

Uznesenie číslo 1/1802    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 1/20187 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 2/1802    

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Čremošné a katastrálnom území Mošovce.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 120/1711 zo dňa 16. novembra 2017.                                                                                        

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 3/1802    

vo veci správy o vykonaných kontrolách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Predložené správy z vykonaných kontrol, ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Správu z kontroly č. 1/2017 – kontrola odmeňovania KIC – Relax

Správu z kontroly č. 2/2017 – kontrola inventarizácie za rok 2015, 2016–Materská škola

Správu z kontroly č. 3/2017 – kontrola inventarizácie  za rok 2015,2016- Základná                                                                                  umelecká škola   

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 4/1802    

vo veci správy o kontrolnej činnosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 5/1802    

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu hlavej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 6/1802    

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u je

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2018.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 7/1802    

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 515 851 €

kapitálové príjmy:                       821 231 €

príjmové finančné operácie:         226 704 €      

spolu príjmy:                          5 563 786 €
     

bežné výdavky:                         4 446 059 €

kapitálové výdavky:                           1 013 638 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       5 563 786 €

saldo bežného rozpočtu:                69 792 €

saldo kapitálového rozpočtu:               – 192 407 €

saldo finančných operácií:                    122 615 €

celkové saldo rozpočtu:               0 €                                                                                           

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

Uznesenie číslo 8/1802    

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

Výnosy:                             HČ  147 170      VČ   1 500      spolu       148 670                

Náklady:                          HČ  147 170      VČ   1 500      spolu      148 670                  

Saldo:                               HČ             0      VČ          0     spolu                  0                                           

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

Uznesenie číslo 9/1802    

vo veci návrhu 1 zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       230 490 €                                                179 532 €

výdavky:                                    230 490 €                                                172 313 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €       

                                  

  1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 052 €                                                198 192 €

výdavky:                                    253 052 €                                                190 973 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €        

                                                                                              

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

Uznesenie číslo 10/1802    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 podľa prílohy.        

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1802     

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 podľa prílohy.         

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1802    

vo veci odkúpenia podielu 2/8-iny pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva mesta Banská Štiavnica Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501 mestom Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8-iny pozemku parcelného číslo EKN 123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 92 m² mestom Kremnica, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom  od mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24  Banská Štiavnica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                       

termín: 28.02.2018.        

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1802    

vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica o odpredaj častí pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 2142/1 – ostatné plochy s výmerou cca 21 m², Jánovi Čuvarovi s manželkou, Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 28.02.2018.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31.07.2018, uznesenie stráca platnosť.                                                                                              

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 14/1802    

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie mestských lesov.     

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 15/1802    

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1802     

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í 

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.                                                                                              

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

Mgr. Eva Hrončová                                                         Ing. Marek Kurka

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.