Zápisnica č. 27 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.02.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík,
Ospravedlnený: MUDr. Dana Blahyjová
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Ponuka prebytočného majetku
  4. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Mgr. Katarína K. – žiadosť o súhlas k prechodnému pobytu

Uznesenie č. 221/2018

Komisia odporúča  udeliť súhlas Mgr. Kataríne K. k prechodnému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Róbert K. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 222/2018

Komisia odporúča  udeliť súhlas Róbertovi K. k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr. Zdenko P. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 223/2018

Komisia odporúča  udeliť súhlas Mgr. Zdenkovi P. k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr.art. Peter L. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 224/2018

Komisia  odporúča udeliť súhlas Mgr. art. Petrovi L. k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mgr.art. Peter L.  – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 225/2018

Komisia odporúča predĺžiť Mgr. art. Petrovi L. nájomnú zmluvu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Branislav G.  – výpoveď zmluvy o nájme

Uznesenie č. 226/2018

Komisia berie na vedomie výpoveď zmluvy o nájme s Branislavom G. k 31.4.2018.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Zdena Š.  – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov

Uznesenie č. 227/2018

Komisia odporúča zapísať Zdenu Š. do zoznamu uchádzačov o nájomný byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník – 1 izbový byt č. 4 Angyalova 413/19

Uznesenie č. 228/2018

Komisia schválila nasledovný poradovník na 1 izbový byt č. 4 Angyalova 413/19:

  1. Roman K.
  2. Norbert B.
  3. Michaela K.
  4. Mgr. Hana Z.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Ponuka prebytočného majetku

Základná škola pre sluchovo postihnutú mládež Vilama Gaňu ponúka mestu Kremnica prebytočný  majetok – budovu školy a internátu.

Uznesenie č. 229/2018

Komisia berie na vedomie ponuku Základnej školy pre sluchovo postihnutú mládež Viliama Gaňu – prebytočný majetok – budovu školy a internátu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                              

Zdieľať tento príspevok.