Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2017

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2017

Uznesenie číslo 47/1704    

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

  1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 427 399 €

kapitálové príjmy:                        832 211 €

príjmové finančné operácie:         736 730 €      

spolu príjmy:                           5 996 340 €

        

bežné výdavky:                         4 292 595 €

kapitálové výdavky:                             1 516 210 €

výdavkové finančné operácie:       143 502 €

spolu výdavky:                       5 952 307 €

 

saldo bežného rozpočtu:              134 804 €

saldo kapitálového rozpočtu:       – 683 999 €

saldo finančných operácií:                    593 228 €

celkové saldo rozpočtu:             44 033 €

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová,  Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                      Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                   primátor  mesta

 

 

     Maroš Kraml                                                                              Miloš Bíreš

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


 

Zdieľať tento príspevok.