Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. februára 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. februára 2018

    

Prítomní:         Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban,  Peter Chren, Ing. Marek Kurka,  Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

Neprítomní:     RNDr. Zuzana Balážová, , Bc. Martin Rusín,                    

Prizvaní:          Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

Program: 1. Úvod   

  1. Finančné veci

                        2.1       Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 31. 12. 2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 12. 2017

                        2.2       Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31. 12. 2017 a Monitorovacia správa za rok 2017 k 31. 12. 2017

                        2.3       Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  k 31. 12. 2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

                        2.4       Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2017 za Mestský bytový podnik, Kremnica

                        2.5       Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017

                        2.6       Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského  bytového podniku, Kremnica za rok 2017

                        2.7       Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

                        2.8       Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

  1. Majetkové veci

                        3.1       Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Kremnica – Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., Kremnica  

                        3.2       Žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Kremnica – Ing. Darina Babinská, Bratislava

                        3.3       Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ku stavbe a pozemku v k. ú. Kremnica – Vasil Jankaj s manželkou, Kremnica

                        3.4       Žiadosť o stanovenie fixnej ceny pozemku – REHWALD, s.r.o., Kremnica

  1.   Rôzne

                                   4.1.      Návrh VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

  1. Záver
  2. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

  1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 6 k 31. 12. 2017 a Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31. 12. 2017 berie na vedomie:

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 31. 12. 2017 a

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 12. 2017, podľa predložených materiálov.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31. 12. 2017 a Monitorovacej správy za rok 2017 k 31. 12. 2017 berie na vedomie:

predloženú správu nasledovne:

Bežný rozpočet:                     príjmy:            5 024 946,86 €, t.j.  106,01 %

                                                  výdavky:         4 540 944,10 €, t.j.    98,59 %

                                                  saldo:                 484 002,76 €

Kapitálový rozpočet:  príjmy:                         330 730,71 €, t.j.    38,66 %

                                                výdavky:             647 902,34 €, t.j.    42,28 %

                                                 saldo:                 317 171,63 €

Finančné operácie:             príjmy:                446 322,09 €, t.j.   60,57 %

                                                výdavky:             143 482,35 €, t.j.   99,99 %

                                                saldo:                  302 839,74 €,

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 31. 12. 2017.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2017 za Mestský bytový podnik, Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. 12. 2017 za Mestský bytový podnik, Kremnica.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017 berie na vedomie Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017 s tým, že materiál je potrebné doplniť o vysvetlenie v akom riešení sú pohľadávky organizácie.

 

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2017 berie na vedomie Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2017 s tým, že materiál je potrebné doplniť o rozdelenie pohľadávok po lehote splatnosti na dobytné a nedobytné a vysvetliť v akom riešení sú pohľadávky organizácie.

Uznesenie k bodu 2.7

Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 odporúča MsÚ:

– spracovať návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 bez dividend,

– ponechať v návrhu 2. zmeny finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest a chodníkov v pôvodnej   

  výške,

– preveriť náklady na školy (nárast potreby fin. prostriedkov medzi základnými školami),

– hľadať rezervy v bežných výdavkoch.

Takto upravený návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 predložiť na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 12. 03. 2018

Uznesenie k bodu 2.8

Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 neodporúča MsZ schváliť návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 (údržbár bol už raz zamietnutý, kniha mala stáť 11 000 € aj s DPH).

 

  1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Mgr. Daniela Haas Kianičku, PhD., Kremnica o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica:

neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 553/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 6 m2 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Danielovi Haas Kianičkovi, PhD., Kremnica,

odporúča MsÚ užívanie časti pozemku parcelné číslo CKN 553/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 6 m2 riešiť prenájmom.

 

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Ing. Dariny Babinskej, Bratislava o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 1391/2 – ostatná plocha s výmerou cca 150 m2 v katastrálnom území Kremnica Ing. Darine Babinskej, Bratislava.

 

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Vasila Jankaja s manželkou, Kremnica o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ku stavbe a pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe súp. č. 1389 – iná budova a odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 k pozemku parcelné číslo 836/2 s výmerou 14,17 m2 v katastrálnom území Kremnica, za kúpnu cenu 169,99 € – spoluvlastnícky podiel na stavbe (zákon č. 182/1993 Z.z.) a 70,85 € (zákon č. 138/1991 Z.z.) za zastavanú časť pozemku s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva.

 

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica o stanovenie fixnej ceny pozemku konštatuje, že v súčasnosti nedokáže určiť fixnú kúpnu cenu časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 s výmerou cca 2 508 m2 v katastrálnom území Kremnica, vzhľadom na to, že prebieha 1. zmena územného plánu mesta Kremnica, ktorej ukončenie sa predpokladá až v nasledujúcom volebnom období.
                   

  1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci návrhu VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia odporúča Mgr. Zlatošovú. vedúcu OŠKŠ prizvať na zasadnutie Komisie mestských lesov dňa 12. 03. 2018 s tým, že poslancom MsZ podá bližšie informácie.

 

  1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

V Kremnici, dňa 26. 02. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                        predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.