Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8.2.2018

Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8.2.2018

 

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Boris Kollár, občan Mesta Kremnica

 

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, 29. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa o vykonaných kontrolách
 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 • Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017
 • Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
 • Návrh 1.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2018
 • Návrh 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018
 • Návrh 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018
 • Majetkové veci:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách – Mestský bytový podnik v Kremnici
  2. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách – mesto Kremnica
  3. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8 pozemku v katastrálnom území Kremnica, mestom Kremnica – mesto Banská Štiavnica
  4. Žiadosť o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica – Ján Čuvara
 • Rôzne
 • Interpelácie
 • Záver

    

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Miloš Bíreš

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Marek Kurka, Mgr. Eva Hrončová

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 15.03. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Jaroslav Slašťan.

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 08. 02. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj.

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Maroša Kramla.

 

16:08 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 1/1802    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 1/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo   2 /1802    

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Čremošné a katastrálnom území Mošovce.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 120/1711 zo dňa 16. novembra 2017.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.            

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o vykonaných kontrolách

Uznesenie číslo  3 /1802    

vo veci správy o vykonaných kontrolách.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Predložené správy z vykonaných kontrol, ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Správu z kontroly č. 1/2017 – kontrola odmeňovania KIC – Relax

Správu z kontroly č. 2/2017 – kontrola inventarizácie za rok 2015, 2016–Materská škola

Správu z kontroly č. 3/2017 – kontrola inventarizácie  za rok 2015,2016- Základná                                                                                              umelecká škola

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

Uznesenie číslo  4 /1802    

vo veci správy o kontrolnej činnosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o kontrolnej činnosti za rok 2017.

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

Uznesenie číslo  5 /1802    

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu hlavej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017.    

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

Uznesenie číslo  6 /1802    

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018.

   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u je

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok 2018.     

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Návrh 1.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo  7/1802    

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                   4 515 851 €

kapitálové príjmy:                              821 231 €

príjmové finančné operácie:              226 704 €      

spolu príjmy:                                  5 563 786 €

           

bežné výdavky:                                  4 446 059 €

kapitálové výdavky:                           1 013 638 €

výdavkové finančné operácie:              104 089 €

spolu výdavky:                                 5 563 786 €

 

saldo bežného rozpočtu:                         69 792 €

saldo kapitálového rozpočtu:              – 192 407 €

saldo finančných operácií:                    122 615 €

celkové saldo rozpočtu:                                  0 €

  

Ing. Vaská – vysvetlila prečo nehlasovala za rozpočet Mestského úradu. Chcela, aby prišla 1.zmena rozpočtu, až keď budú isté čísla. Myslí si, že takto postavený rozpočet znižuje šancu na jeho efektívne čerpanie.  Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na poistenie strojov na Technických službách. Bc. Grosch – odpovedal. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa ešte na prechod zamestnancov z MsÚ do KIC.  Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil, čo to všetko obnáša.  Ing. Popová – opýtala sa prečo v 1. zmene riešime navýšenie finančných prostriedkov na digitaliziáciu kroník. Čo to je? Je to povinné? Mgr. Zlatošová – informovala, že väčšina miest už na toto prechádza. Problém je v tom, že tieto kroniky sú v kancelárii na odd. školstva. Keď príde občan, samozrejme mu ich v pracovnej dobe ukážeme, ale zobrať si ich nesmie. Ponúkajú to teraz za dobrú cenu. Budú vyvesené na webovej stránke a môže si ich pozrieť ktokoľvek. Teraz sa bude robiť naraz 7 kníh. Potom sa to už bude robiť, len keď sa kniha dopíše. Napísanie jednej trvá 3-4 roky.  Ing. Popová – opýtala sa akým spôsobom sa to robí. Mgr. Zlatošová – vysvetlila, že sa strojom nafotí každá strana. Na Slovensku sú asi len 3 alebo 4 firmy, ktoré to robia. Keď sa im zadá objednávka, do týždňa by to malo byť hotové.  Ing. Popová – aké roky sa budú digitalizovať? Mgr. Zlatošová – všetky, ktoré máme.  Mgr. Štroffeková – navrhla, aby sa kroniky digitalizovali až od obdobia totality. Má vedomosť, že nejaké strany z nich boli odstránené. Mgr. Zlatošová – určite nie, neboli. Ing. Nováková – informovala, že treba dodržiavať rozpočtovú disciplínu v rámci legislatívy. Vysvetlila prečo.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • Návrh 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

Uznesenie číslo  8 /1802    

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

Výnosy:                      HČ  147 170    VČ   1 500        spolu       148 670          

Náklady:                   HČ  147 170    VČ   1 500         spolu      148 670  

Saldo:                       HČ             0    VČ          0          spolu                  0                                  

           

Ing. Vaská – bude hlasovať proti, pretože tieto unesenia sú súvisiace.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • Návrh 1.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo  9 /1802    

vo veci návrhu 1 zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       230 490 €                                                179 532 €

výdavky:                                    230 490 €                                                172 313 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €       

                                  

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 052 €                                                198 192 €

výdavky:                                    253 052 €                                                190 973 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 €        

                                                                                                                     

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 11  (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 1 (Ing. Viera Vaská)

ZDRŽAL SA: 1 (MUDr. Dana Blahyjová)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • Majetkové veci:

Uznesenie číslo  10 /1802    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 podľa prílohy.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo  11 /1802    

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 podľa prílohy.   

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo  12 /1802    

vo veci odkúpenia podielu 2/8-iny pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva mesta Banská Štiavnica Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501 mestom Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 2/8-iny pozemku parcelného číslo EKN 123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 92 m² mestom Kremnica, v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom  od mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24  Banská Štiavnica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

                                                           B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                       

termín: 28.02.2018.   

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo  13 /1802    

vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica o odpredaj častí pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 2142/1 – ostatné plochy s výmerou cca 21 m², Jánovi Čuvarovi s manželkou, Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 28.02.2018.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 31.07.2018, uznesenie stráca platnosť.

                                                                                                                     

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Rôzne

Uznesenie číslo  14 /1802    

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie mestských lesov.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie mestských lesov.

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo  15 /1802    

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena  školskej rady v Základnej škole Ulica Pavla Križku v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo  16 /1802     

vo veci voľby Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í 

Ing. Mareka Kurku do funkcie člena komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

13﴿ Interpelácie

Mgr. Hrončová – prihovorila sa za občanov mesta, cesta smerom do Martina, nemá spoje. Musia chodiť taxíkom. Požiadala o rokovanie so SAD. Ing. Mgr. Ferenčík – podali sme žiadosť, aby sa obnovil spoj, ktorý bol zrušený pri zrútení cesty. 4.3.2018 bude dopravná komisia, ktorá sa bude týmto zaoberať. Potrebné dokumenty sú odovzdané na VÚC. Preberali sme to aj na zasadnutí Mikroregiónu starostov obcí.  Stanovisko bolo k dokumentom priložené. Chceli by sme aby tento spoj išiel až do Martina, ale trošku problém, pretože linka presahuje hranicu nášho VÚC. Kroky, ktoré sme k tomuto mohli urobiť sme urobili.  Ing. Vaská – Kremnické noviny – myslí si, že je tam málo vecí o samospráve. Chýbajú tam aj niektoré informácie, ktoré pozdvihujú toto mesto. Napríklad Betlehem, ktorý bol vytvorený v kaplnke na Veterníku, bol ocenený vo Vatikáne. Požiadala, aby tvorcovia novín boli trošku aktívnejší. Vyčlenili sme na mestské slávnosti 25 000€ a nabádali sme, aby sa spolupráca, činnosť zviditeľňovala počas celého roka. Opýtala sa ako postupujeme. Ing. Tíleschová – oslovili všetkých organizátorov. Mali aj stretnutie s hlavnými organizátormi podujatí, kde si povedali, čo sa má počas celého roka diať.  Mali  stretnutie už aj kvôli 15. septembru, ktorý má byť hlavným dňom osláv. Celý týždeň predtým sa bude tiež niesť v duchu osláv. Pripravujú ešte plagát najvýznamnejších podujatí od teraz až do septembra. Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval organizátorom mestských plesov. Je rád, že sa Kremnica konečne začala baviť. Opýtal sa Bc. Groscha či sú zmapované múry v novej doline. Bc. Grosch – oficiálne v tej časti mesto nemá žiadny múr. Sú to súkromné múry. Mgr. Ing. Novodomec – urobil si retrospektívu čo sa týka mestskej telocvične, ktorú aj prečítal. Chcel by apelovať na to, aby to bolo čo najefektívnejšie, najrýchlejšie spravené.  Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že zmluva bola uzatvorená na dobu štyroch rokov, pretože sa jednalo o verejné obstarávanie. Keď to zadávali, nebolo ešte jasné, koľko peňazí sa do toho bude musieť dať. Vysvetlil, aký je rozdiel medzi telocvičňou, ktorú robili v žiari a našou. Informoval o tom, čo sa prejednávalo na pracovnom stretnutí. Ing. Vaská – nesúhlasí s tým. Je presvedčená, že tie zdroje tam boli. Myslí si, že 4 roky na takúto stavbu v dnešnej dobe je veľa. Ing. Popová – chcela by sa vrátiť k materiálu, ktorý preberali a to havarijný stav cintorína. Opýtala sa na vyčíslenie opráv v cintoríne. Či je to hrubý odhad. Ing. Kyselicová – áno, je to hrubý odhad. Boli sme tam na obhliadke. Ing. Mgr. Ferenčík – na predzastupiteľstve sme sa dohodli, že do konca marca to bude nacenené. Ing. Popová – chcela by sa vrátiť k interpelácii, ktorú už niekoľkokrát predložila. A to je parkovisko pred Jednotou. Bojí sa, že sa tam niečo stane. Požiadala, aby sa tým už začali zaoberať a našli nejaké riešenie. Ďalej sa opýtala či sa uvažuje nad dákou výstavbou zelene pri vstupe do Mesta pod cintorínom. Kedysi tam boli vysadené kríky. Ing. Mutňanská – vzhľadom na množstvo áut, ktoré tadiaľ prejdú a solenie cesty v zime, to neodporúča. Mgr. Sekaj – opýtal sa, či mesto plánuje v blízkej budúcnosti rekonštrukciu kaplniek na Kalvárii. Máme v rozpočte prostriedky na opravu takýchto pamiatok? Ing. Mgr. Ferenčík – kaplnky a kostol na Kalvárii sú v správe OZ Matica slovenská. Priznám sa, že netuším z akých zdrojov to je financované. Rieši to pán Rybársky. Každoročne vykonávajú dáku údržbu kaplniek. Bola tam aj spolupráca s mestskou zeleňou. Došlo tam k nejakým výrubom čo sa týka líp, ktoré boli staré. Ing. Vaská – myslí si, že na Kalvárii je asi trošku iný problém. Napriek úsiliu pána Rybárskeho a ľudí okolo neho, je neustále devastovaná. Opýtala sa, či sa s tým dá niečo robiť. Zakaždým je tam niečo zničené. Mgr. Brhlík – v minulosti boli nie raz prichytený tí, ktorí ju ničili. Mali sme ich zmapovaných, ale neustále mladistvý dorastajú. Plánujeme s občanmi, ktorý tam bývajú spoluprácu.

 

14) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 17:22 hod. 1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 29. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                    

     

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

     Ing. Klára Popová                                                      Maroš Kraml

 1. overovateľ 2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.