Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 9.3. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠZ)
  3. Lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – informácia
  4. Žiadosť o dotáciu na vybavenie telocvične – informácia
  5. Rôzne
  6. Záver

 

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová predložila prítomným návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v meste Kremnica a vysvetlila, že do pôvodného návrhu boli napočítané požiadavky škôl a školských zariadení ohľadne navýšenia miezd od 1.1.2018 a tiež doplatky do minimálnych miezd. Okrem týchto požiadaviek neboli do rozpočtu napočítané požiadavky na dofinancovanie plynu v MĎ Dolná a požiadavky na navýšenie prevádzkových nákladov v ŠJ ZŠA pre nedostatok finančných prostriedkov. Taktiež z týchto dôvodov zostala v rozpočte napočítaná časť finančných prostriedkov na mzdy z vlastných príjmov.

Ing. Kirková vysvetlila prítomným, že mesto Kremnica pre činnosť škôl a školských zariadení vyčleňuje finančné prostriedky napočítané na školy a školské zariadenia v maximálnej miere tak, že aj časť napočítaná na kapitálové výdavky je z časti použitá na bežnú činnosť týchto zariadení a na kapitálové výdavky v tomto roku zostáva 17.500 €. V prípade investícií do havarijného stavu alebo rekonštrukcií tieto potom mesto realizuje podľa potreby. 

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných o lyžiarskom kurze pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kurzu sa podľa návrhu zo škôl zúčastnilo 14 detí. Spoločnosť Snowsports akademy deťom zabezpečovala zapožičanie lyžiarskeho výstroja, vleky a inštruktorov. Mesto zabezpečovalo dopravu a občerstvenie. Pán Lietava zo spoločnosti Krempek s.r.o. nám tiež prispel na občerstvenie pre deti. 

K bodu č. 4:

Mgr. Zlatošová informovala o zaslaní žiadosti na ÚV SR  o dotáciu na vybavenie telocvične vo výške 9.000 €. O výsledku budeme informovať.

 

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                     Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                              predseda komisie

                                                  Mgr. Peter Weis

                                               overovateľ zápisnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.