Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. marca 2018

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. marca 2018

Uznesenie číslo 17/1803    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 18/1803    

vo veci návrhu VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 19/1803    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 6 k 31.12.2017.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 31.12.2017.

        

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš,  Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 20/1803    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2017.  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2017.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 21/1803    

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017.
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy: 5 024 946,86 €, t.j.    106,01 %
 • výdavky: 4 540 944,10 €, t.j.      98,59 %
 • saldo:    484 002,76 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 330 730,71 €, t.j.      38,66 %
 • výdavky:          647 902,34 €, t.j.      42,28 %
 • saldo:     317 171,63 €
 • Finančné operácie: príjmy:    446 322,09 €, t.j.      60,57 %
 • výdavky:         143 482,35 €, t.j.      99,99 %
 • saldo:    302 839,74 €

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 22/1803     

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

 • predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 31.12.2017.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 23/1803     

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  172 994  plnenie HČ 101,5 %

Náklady:                   HČ  161 797  plnenie HČ   95,0 %

Saldo:                          HČ    11 197           

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 24/1803     

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                            192 406           99,87          151 512               101,27        343 918       100,30

Náklady:                           183 316           97,22          151 259               101,15        334 575         98,41

Výsledok hospodárenia:     9 090                                    253                                   9 343

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1803    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

      

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 26/1803     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1803     

   

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť kultúra v celkovej výške 13.996 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 300 € nasledovne:
 2. a) OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 700 €
 3. b) Občianske združenie Múzeum Gýča          500 €
 4. c) OZ Bašta Musica 500 €
 5. d) Knižnica Jána Kollára, Kremnica 500 €
 6. e) Kremnica región – združenie turizmu, o.z.          700 €
 7. f) RINGBÜRGER, s.r.o., Kremnica 400 €
 8. z Fondu kultúry vo výške 696 € nasledovne:
 9. a) Slovenský zväz telesne postihnutých      300 €
 10. b) Farnosť Kremnica                                               496 €
 11. c) Knižnica Jána Kollára                 200 €
 12. d) SOS Kremnica, občianske združenie         500 €
 13. e) Pes a mačka v ohrození       200 €                      

                                                                 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 04.05.2018.       

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 28/1803    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 14.254,87 € v nasledovnom členení:

 

 1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 541,87 € nasledovne:
 2. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica     800 €
 3. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 141,87 €
 4. Športový klub futbalu Kremnica   932 €
 5. SKI KLUB Kremnica   472 €
 6. Mestský klub lyžiarov Kremnica   196 €

 

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 763 € nasledovne:
 2. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €
 3. TJ Kremnica – kolkáreň   363 €
 4. Športový klub futbalu Kremnica 700 €
 5. Mestský klub lyžiarov Kremnica 200 €

 

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 750 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica, kolkársky oddiel    250 €
 3. TJ Biela stopa o.z. Kremnica 000 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica   500 €
 5. Mestský klub lyžiarov Kremnica 000 €

 

 1. z Fondu športu vo výške 200 € nasledovne:
 2. TJ Kremnica    200 €
 3. Horská služba Kremnické vrchy    400 €
 4. Mestský klub lyžiarov Kremnica    400 €
 5. Kremnický klub zlatokopov    200 €

   

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 04.05.2018.

        

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 29/1803    

vo veci žiadosti Ruženy Jankajovej a Vasila Jankaja, Dolná ulica 47/17, 967 01  Kremnica o odkúpen spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe a pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

predaj spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe súpisné číslo 1389 – dreváreň, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 836/2 a súčasne rovnakého podielu 1187/6617 k pozemku parcelné číslo CKN 836/2 s výmerou 79 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, ktoré nehnuteľnosti a vlastnícke vzťahy sú zapísané na liste vlastníctva  č. 3135  kupujúcim Ružene Jankajovej rod. Michalkovej a manželovi Vasilovi Jankajovi,  miesto trvalého pobytu Dolná ulica č. 47/17, 967 01  Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu dohodou 240,51 € (169,66 € – podiel k stavbe a 70,85 € podiel k pozemku). Kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva.                                            

B/ u k l a d á

Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy.

zodpovedná:  Ing. Renáta Nováková                                      

termín:  30.04.2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 30/1803    

vo veci žiadosti Mgr. Daniela Haas Kianičku, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica  o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 553/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 6 m², Mgr. Danielovi Haas Kianičkovi, PhD., Angyalova 415/25, 967 01 Kremnica.

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                   

termín: 29.03.2018.

        

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1(Mgr. Klára Štroffeková)

 

Uznesenie číslo 31/1803    

vo veci žiadosti Ing. Dariny Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto o predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to pozemok parcelné číslo CKN 1391/2 – ostatné plochy s výmerou cca 150 m2 (právna parcela EKN 2664/1) Ing. Darine Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto.

                                                            B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                           

termín: 29.03.2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1803    

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 668 579 €

kapitálové príjmy:                       821 231 €

príjmové finančné operácie:         234 087 €      

spolu príjmy:                           5 723 897 €

        

bežné výdavky:                         4 590 869 €

kapitálové výdavky:                            1 007 146 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                        5 702 104 €

 

saldo bežného rozpočtu:             77 710 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 185 915 €

saldo finančných operácií:                  129 998 €

celkové saldo rozpočtu:            21 793 €

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 8 (MUDr. Dana Blahyjová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml)

 

Uznesenie číslo 33/1803    

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 052 €                                                198 192 €

výdavky:                                    253 052 €                                                190 973 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 € 

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       275 891 €                                                198 192 €

výdavky:                                    275 891 €                                                195 448 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Eva Hrončová)

 

Uznesenie číslo 34/1803     

vo správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0


Uznesenie číslo 35/1803    

vo veci  zámeru spoločnosti Tesco Stores SR a.s., Bratislava vybudovať v meste Kremnica obchodnú prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e   n a    v e d o m i e

Zámer spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., Bratislava vybudovať v meste Kremnica obchodnú prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska v Kremnici na parcelách CKN 1643, 1644, 1645, 1648 a časť pozemkov parcelné číslo CKN 1646, 1647, 1649 v katastrálnom území Kremnica s vybudovaním a zachovaním rozsahu a funkcie športovísk a účelových stavieb v danej lokalite.

 

                                                        B/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zorganizovať pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Tesco Stores a.s. za účasti poslancov mestského zastupiteľstva do 9.4.2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 36/1803    

vo veci sponzorovania rekonštrukcie komunikácie pred poštou na Zechenterovej ulici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  u k l a d á

 1. mestskému úradu osloviť sponzorov na poskytnutie finančného daru na rekonštrukciu uvedenej komunikácie
 2. predložiť poslancom MsZ informáciu o oslovených subjektoch, výške poskytnutého sponzorského príspevku (príp. neposkytnutia)

termín: do 12.04.2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

 

Mgr. Klára Štroffeková                                                    MUDr. Dana Blahyjová

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.