Zápisnica č. 28 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.03. 2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,00 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík,
Ospravedlnený:
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda
  4. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Filoména Š. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 230/2018

Komisia odporúča  udeliť súhlas Filoméne Š. k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Simona B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov a pridelenie bytu č. 32

Simona B. si podala žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov. Býva v byte č. 32 na Ulici ČSA 265/60. Nájomcom je jej matka Monika B., ktorá z bytu odchádza. Simona B. požiadala o pridelenie bytu č. 32, ktorého je užívateľom.

Uznesenie č. 231/2018

Komisia odporúča  zapísať Simonu B. do zoznamu uchádzačov a prideliť byt č. 32, ktorého je užívateľom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Monika D. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.

Uznesenie č. 232/2018

Komisia odporúča  predĺžiť Monike D. nájomnú zmluvu o jeden mesiac.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Bytový dom č. 546 na ulici J. Kollára

Uznesenie č. 233/2018

Komisia odporúča  odpredať byty nájomcom aj s pozemkom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

     Adam P. si podal prostredníctvom svojej mamy na mesto Kremnica žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 500 €. Adam P. je po hospitalizácii v Psychiatrickej nemocnici v Kremnici, je vo veľmi zlom zdravotnom stave, pripútaný na lôžko, úplne imobilný a odkázaný na 24 hod. starostlivosť inou osobou. Momentálne je hospitalizovaný a dennodenne potrebuje okrem zdravotnej starostlivosti aj kompenzačné pomôcky, hygienické potreby, lieky a rodina má zvýšené výdavky aj na pravidelné cestovanie za ním. Z tohto dôvodu žiada o poskytnutie jednorazového finančného príspevku.

Uznesenie č. 234/2018

Komisia poskytuje Adamovi P. jednorázový finančný príspevok vo výške 400 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                              

Zdieľať tento príspevok.