Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. marca 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren,

                        Bc. Martin Rusín,  Ing. Marek Kurka

                        Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

 

Neprítomní:     Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová,

Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora  mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

Program: 1. Úvod            

 1. Finančné veci

                        2.1       Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

                        2.2       Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

                        2.3       Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017

 1. Majetkové veci

                   3.1       Žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Kremnica – vlastníci bytov v bytovom dome Dolná ulica 50/23, Kremnica  

                   3.2       Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého majetku a dlhodobého drobného majetku

                   3.3       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018

                   3.4       Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Kollárovej ulici 546/11

                               v Kremnici

 1.   Rôzne

                        4.1.      Informácia o podaných žiadostiach na dotácie – Slovenský futbalový zväz,  Environmentálny fond

                        4.2       Informácia o potrebe finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zechenterovej ulice v prípade odstránenia zelených pásov a informácia o potrebe finančných                                                                   prostriedkov na rekonštrukciu cintorína v prípade opravy schodov

                        4.3       Informácia o pláne opravy komunikácií na rok 2018

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica na rok 2017 odporúča MsZ schváliť:

 1. a) predložený Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica

    na rok 2017 bez výhrad,

 1. b) použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2018 v celkovej výške 632 850,00 € nasledovne:
 2. 82 575,00 € na splácanie istín úverov
 3. 15 347,00 € na splácanie istín lízingov
 4. 534 931,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.

 

 

 1. c) použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 určených na krytie schodku

    kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2018 vo výške 534 931,00 € rozdelením na jednotlivé   

    investičné akcie nasledovne:

 – ÚPN mesto Kremnica 3. zmena                                                                       2 490,00 €

 – ÚPN Veterník 1. zmena                                                                                    2 500,00 €

 – rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                         320 000,00 €

 – stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha 884                     2 600,00 €

 – rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica PD                                  1 230,00 €

 – rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica                                    152 697,00 €

 – výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                                                15 000,00 €

 – zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke PD                                4 000,00 €

 – zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke                                    14 000,00 €

 – rozšírenie kamerového systému  – spolufinancovanie                                       573,00 €

 – obstaranie pozemku od ŽSR                                                                              650,00 €

 – nákup paketovacieho lisu                                                                             15 000,00 €

 – rekonštrukcia a obnova telocvične ZŠA – spolufinancovanie                         4 191,00 €

 – PD k obytnému súboru Veterník                                                                           0,00 €

 – rekonštrukcia oporného múru vo farskej záhrade                                                  0,00 €

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 odporúča MsÚ zapracovať do návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018:

 1. a) použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica vo výške 534 931 € rozdelením na

    jednotlivé investičné akcie,

 1. b) 150 000 € z dividend MsL použiť na opravu cintorína (1. etapa) vo výške 81 000 €, finančné

     prostriedky z dividend MsL použiť na dofinancovanie rekonštrukcie cesty a chodníka  na

    Zechenterovej ulici, zvyšné finančné prostriedky použiť na opravy a údržbu bytového domu na

    Matunákovej ulici),

 1. c) spolufinancovanie projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 3 834 €.

Takto pripravený návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 predložiť na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 09. 04. 2018.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017 berie na vedomie Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017 s tým, že je potrebné určiť pravidlá vymáhania pohľadávok mesta a venovať pozornosť systému ich vymáhania.

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti vlastníkov bytov v bytovom dome na Dolnej ulici 50/23, Kremnica o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsÚ rokovať so žiadateľmi o vybudovanie parkovacích plôch, resp. s predsedom SVB o možných podmienkach na vybudovanie parkovania z pohľadu mesta (systém budovania parkovacích plôch v meste).

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci návrhov na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2017 odporúča:

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 2 položky – (prístroje a zvláštne technické zariadenia) server HP DL160G5QC X2.0/1333 a (inventár) elektronický orgán ROLAND

s príslušenstvom spolu v obstarávacej cene 4.308,60 € a zostatkovej cene 0 €,

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného

a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 25 položiek – šuplíkový podstavec úzky, tlakomer, stôl písací bledý, skrine, rameno pod monitor, kancelárske stoličky, zosilňovač, lampa stolová, mikrofón MD 212, umelé kvety 2krát, koberec Kobus, PC zostava Intel Dual Core, skartovačka, Cash Tester CT 320 Plus, monitor LGW 1942S-PF WIDE, vodný čistič Karcher, MS Office Bacis 2007 Slovak 3ks, Office 2003 Basic, mobilný telefón Samsung Trend 2 a multifunkčné zariadenie HP Officejet Pro 8600, spolu

v obstarávacej cene 3.057,37 €,

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 49 položiek – baterka nabíjacia, 3810, mobilný telefón Sony Xperia E, lístkovnice kovové, kalkulačka SIGMA TR4010, stoličky čalúnené zelené oblé, a hranatá, mobilný telefón LG Optimus L3 II, nadstavce drevené mahagónové, stolík svetlý písací, rýchlovarná kanvica Moulinex, Sencor 2ks a Orava, monitor YAKUMO 17“ silver, mobilný telefón Sony Xperia Z1, kvetináče, predlžovačka, káble prepojovacie a otočné, pedál Triple Switch Generalmus, svietidlo stolné sivé, mobilný telefón Samsung Galaxy Young   spolu v obstarávacej cene 479,40 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 4 položky – notebook VC278EACCimpaq+DVD RW (obstarávacia cena 559,00 €), PC zostava DIGIPRO DP-I MMX0217 (obstarávacia cena 963,42 €), PC zostava DIGIPRO+Monitor LG20“ (obstarávacia cena 931,42 €) a Notebook FU374 ES 6735 s QL60 (obstarávacia cena 497,31 €) spolu

v obstarávacej cene 2.951,15 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného dlhodobého hmotného majetku (pracovné stroje a zariadenia) podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. zvárací agregát UZ315 spolu v obstarávacej cene 175,13 €  a zostatkovej cene 0 € ,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. 11 položiek –digitálny fotoaparát, päticové sady spolu v obstarávacej cene 186,61 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. 2 položky – dopravná značka – zmena prednosti v jazde a autobatéria 12V/180ah spolu v obstarávacej cene 254,18 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. 2 položky – merač zem. odporov PW 183 (obstarávacia cena 546,29 €) a zvárací agregát(obstarávacia cena 528 €) spolu

v obstarávacej cene 1.074,29 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 22. 11. 2017 t.j. 2 položky – lavica Tenkel a kožené kreslo BUFALO, spolu v obstarávacej cene 167,31 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 22. 11. 2017 t.j. 2 položky –odchytová tyč pre zvieratá a alkoholtester V. Net DA 9000 spolu v obstarávacej cene 429,09 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 2ks vesta reflexná žltá spolu v obstarávacej cene 44,38 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej

evidencii materiál podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. 41 položiek – obrusy biele, dekoračka, misky z umelej hmoty, uteráky, poháre, šálky, tanieriky, cukorničky, nože, pečiatka, svietnik keramický, vázička malá, košíčky na ovocie, podnosy, umývadlo z bielej hmoty, lievik, sitko, lopatka na smeti, taniere, naberačka antikorová, strúhadlo, doska na krájanie, rajnice, pokrievka, WC kefa, krhlička na vodu, vedro, kôš na smeti, stojan na taniere, štipce na záclony a kávové lyžičky antikorové spolu v obstarávacej cene 134,21 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestské kino:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 22. 11. 2017, t.j. 2 položky – písací stôl veľký a písací stôl spolu v obstarávacej cene 0 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub mladých Labyrint:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku z evidencie podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 23. 11. 2017, t.j. 4 položky – dávkovač mydla CWS, ohrievače elektrické prenosné a drevené stoly veľké spolu v obstarávacej cene 0 €.

           Uvedený m ajetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Dom smútku v Kremnici :
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, j. 3 položky – štúdiomix, brána vchodová cintorínska a brána garážová spolu v obstarávacej cene 0 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. Windovs 98 spolu v obstarávacej cene 224,56 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. 2 položky – Cash Tester CT 320 Plus a ohrievač PB spolu v obstarávacej cene 270,21 €,

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. 2 položky – kanvica KJ1 a SIGMA peňažný detektor spolu v obstarávacej cene 27,99 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. televízny farebný prijímač OTF spolu

v obstarávacej cene 477,66 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. mangel ESA M 80 spolu v obstarávacej cene 50 €,

 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. 3 položky – zásobník na utierky blue, klávesnica numer.USB a sušiak rozkladací na prádlo spolu v obstarávacej cene 39,29 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. 4 položky – kovové stoličky, stôl + dáždnik a PVC podstavec, slúchatka Technic RP HT-300 a dimavery Soft – Bag – taška na keyboard spolu v obstarávacej cene 179,10 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke MsBP schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. maliarska pumpa spolu v obstarávacej cene 116,18 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2017 zo dňa 30. 10. 2017, t.j. nitovacie kliešte spolu v obstarávacej cene 13,60 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – PC DigiPRO Intel CoreDuo (1.103,27 €) a PC LIBRA 270155(1.185,02 €) spolu v obstarávacej cene 288,29 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • riaditeľke ZŠ Pavla Križku, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného odpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. elektrický kotol GSEA 300 1 spolu v obstarávacej cene 184,69 € a zostatkovej cene 0 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. farebná tlačiareň Deskjet spolu v obstarávacej cene 0 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpísaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j.74 položiek – skrine, stoly, soličky, skrinky, projekt Acer X1261, inštalačné média k licenciám, Windows XP, laserová tlačiareň, polica drevená, lavica drevená, benzínový krovinorez, MS OFFICE, ohýbačka na plech, lopty, rebríky, dvere, žalúzie, rádiorekorder CD GRUNDUG, videorekordér, trampolína spolu v obstarávacej cene 121,19 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. 27 položiek – školské stoličky, knihy – matematika, predlžovačky, USB 128 MB, USB kľúč 2GB Flash, uhlová brúska 860 W, vedrá, záclony, futbalová lopta  spolu v obstarávacej cene 859,35 € a zostatkovej cene 1.859,35 €

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. 3 položky – projekt Benq MPZ624, (obstarávacia cena 963,25 €), projekt Acer X1261 2ks (obstarávacia cena 1.140,00 €) a PC zostava + Windows XP + MS (obstarávacia cena 965,94 €) spolu v obstarávacej cene 069,19 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • riaditeľovi ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 12. 2017, t.j. 2 položky – školské lavice (17ks) a školské stoličky (34ks) spolu v obstarávacej cene 802,85 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 12. 2017, t.j. 10 položiek – registračka veľká, stolík konferenčný, stolík pod písací stroj, stôl reštauračný (2ks), žiačke stoly (13ks), stoly školské (20ks), stoly umakartové (6ks) a stoličky spolu v obstarávacej cene 099,59 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného majetku neodpisovaného vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, t.j. 3 položky – stolička čalúnená, mechanika CDR W a kábel FTP spolu v obstarávacej cene 52,45 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku v školskej jedálny podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 12. 2017, t.j. tlačiareň spolu v obstarávacej cene 98,75 €,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii v školskej jedálny neodpisovaného podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, t.j. pracovné nohavice (5ks)  spolu v obstarávacej cene 59,50 €.

                  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, t.j. počítač + monitor spolu v obstarávacej cene 564,06 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľovi Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 3 položky – pianino Scholze, chladnička 120 l a tlačiareň Canon MP550 spolu v obstarávacej cene 558,24 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – klavír Forster (obstarávacia cena 763,46 €)  a kamera Panasonic (obstarávacia cena 587,50 €) spolu v obstarávacej cene 350,96 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke MŠ Dolná Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu Dolná ulica 57/37, Kremnica, alokované pracovisko Ulica Jurka Langsfelda:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 03. 2018, t.j. 15 položiek – detské auta, aplikácie čiapok, koberec kovral 8,4, bábky varechové, vysávač, autodráha stavebnica, stavebnica, lopta, skladačka, lopta, bábika, stavebnica, razítka medveď spolu v obstarávacej cene 665,08€,
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii v školskej jedálny neodpisovaného podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 03. 2018, t.j. 13 položiek – podložka Eva (7ks), super tehla (2ks), anténa trúbková, čo hovorí psík, kastról 22l, mliekovar, karta pamäťová, tučniak, šikovníček (2ks), pečiatka, zázračný balón, dóza a skákacia dóza (2ks)  spolu v obstarávacej cene 405,49 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci prevodu vlastníctva bytov v bytovom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici odporúča MsZ schváliť prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici v zmysle materiálu, ktorý predložil MsBP Kremnica.                         

 1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci informácie o podaných žiadostiach o podporu formou príspevku resp. dotácie berie na vedomie informáciu o podaných žiadostiach o podporu formou príspevku, resp. dotácie:

– výzva Slovenského futbalového zväzu v rámci II. etapy projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby

   futbalovej infraštruktúry,

– výzva Environmentálneho fondu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v oblasti

   „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – telocvičňa ZŠ

   na Angyalovej ulici v Kremnici.

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci informácie o prípadnom navýšení finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zechenterovej ulice a odstránenie havarijného stavu v cintoríne, ktorých predloženie vyplynulo z rokovania MsZ dňa 15. 03. 2018 berie predložené informácie na vedomie.

Uznesenie k bodu 4.3

Komisia vo veci informácie pláne opravy komunikácií na rok 2018 berie predloženú informáciu na vedomie a odporúča MsÚ prizvať vedúceho Oddelenia TS MsÚ Bc. Petra Groscha na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 09. 04. 2018.

 1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

V Kremnici, dňa 26. 03. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                       predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.