Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2018

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2018

 

Uznesenie číslo 37/1804    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 38/1804    

vo veci návrhu VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1804    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

        

Uznesenie číslo 40/1804    

 • vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 41/1804    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

 • správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2017.

        

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 42/1804    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2017 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 43/1804    

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2017 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31. 12. 2017 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 311 836,08 €
 2. výsledok hospodárenia za rok 2017 je 459 284,54 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 421 012,09 €

                                                             B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 v celkovej výške 632 850 € v roku 2018 nasledovne:

 1. 82 572 € na splácanie istín úverov
 2. 15 347 € na splácanie istín lízingov
 3. 534 931 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení

     finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 44/1804    

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2018 vo výške 534 931 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

– ÚPN mesto Kremnica 3. zmena                                                          2 490 €

– ÚPN Veterník 1. zmena                                                             2 500 €

– rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                     320 000 €

– stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha 884             2 600 €

– rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica PD              1 230 €

– rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica                         152 697 €

– výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                                      15 000 €

– zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke PD              4 000 €

– zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke                          14 000 €

– rozšírenie kamerového systému  – spolufinancovanie                    573 €

– obstaranie pozemku od ŽSR                                                         650 €

– nákup paketovacieho lisu                                                         15 000 €

– rekonštrukcia a obnova telocvične ZŠA – spolufinancovanie        4 191 €

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 45/1804    

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 818 579 €

kapitálové príjmy:                       821 231 €

príjmové finančné operácie:         669 018 €      

spolu príjmy:                          6 308 828 €

        

bežné výdavky:                         4 695 516 €

kapitálové výdavky:                           1 469 827 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       6 269 432 €

 

saldo bežného rozpočtu:                123 063 €

saldo kapitálového rozpočtu:         – 648 596 €

saldo finančných operácií:                       564 929 €

celkové saldo rozpočtu:                 39 396 € 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 46/1804    

vo veci odpredaja bytov v meštianskom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e    

odpredaj pozemku a bytov v meštianskom dome podľa zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na Kollárovej ulici, vedených na LV č. 3182, súpisné č. 546, parcelné číslo CKN 493 v katastrálnom území mesta Kremnica, okres Žiar nad Hronom, za podmienky, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva bytov a pozemku. V meštiackom dome sa nachádzajú 4 byty a výmera pozemku je 329 m2. Kúpna cena bytov sa stanovuje vo výške 354,12 € a kúpna cena pozemku sa stanovuje vo výške 1 088,99 €.

Mesto Kremnica ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky, v zmysle §23 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ponúkne meštiacky dom na kúpu štátu zastúpeného Ministerstvom kultúry SR.

Po neprijatí ponuky zo strany štátu budú byty ponúknuté na odpredaj súčasným nájomcom nasledovne:

Byt č. 1  – kúpna cena bytu 73,92 €,  kúpna cena pozemku 227,32 €, spoluvlastnícky podiel 4769/22846,

Byt č. 2 – kúpna cena bytu 73,18 €, kúpna cena pozemku 225,04 €, spoluvlastnícky podiel 4721/22846,

Byt č. 3 – kúpna cena bytu 102,89 €, kúpna cena pozemku 316,41 €, spoluvlastnícky podiel 6638/22846,

Byt č. 4 – kúpna cena bytu 104,13 €, kúpna cena pozemku 320,22 €, spoluvlastnícky podiel 6718/22846.

B/u k l a d á

 1. mestskému úradu ponúknuť meštiacky dom na kúpu štátu.
 2. Mestskému bytovému podniku v Kremnici po neprijatí ponuky zo strany štátu odpredať byty súčasným nájomcom.

zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová

termín: 30.11.2018.

    

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 47/1804    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov

v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 48/1804    

vo veci vyradenie  neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 4 položky – notebook VC278EACCimpaq+DVD RW (obstarávacia cena 559,00 €), PC zostava DIGIPRO DP-I MMX0217 (obstarávacia cena 963,42 €), PC zostava DIGIPRO+Monitor LG20“ (obstarávacia cena 931,42 €) a Notebook FU374 ES 6735 s QL60 (obstarávacia cena 497,31 €)   spolu v obstarávacej cene 2.951,15 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. 2 položky – merač zem. odporov PW 183 (obstarávacia cena 546,29 €) a zvárací agregát(obstarávacia cena 528 €) spolu v obstarávacej cene 1.074,29 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. televízny farebný prijímač OTF spolu v obstarávacej cene 477,66 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – PC DigiPRO Intel CoreDuo (1.103,27 €) a PC LIBRA 270155(1.185,02 €) spolu v obstarávacej cene 2.288,29 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. 3 položky – projekt Benq MPZ624, (obstarávacia cena 963,25 €), projekt Acer X1261 2ks (obstarávacia cena 1.140,00 €) a PC zostava + Windows XP + MS (obstarávacia cena 965,94 €) spolu v obstarávacej cene 3.069,19 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, t.j. počítač + monitor spolu v obstarávacej cene 564,06 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – klavír Forster (obstarávacia cena 763,46 €) a kamera Panasonic (obstarávacia cena 587,50 €) spolu v obstarávacej cene 1.350,96 €.

         Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á

mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Oddeleniu Technických služieb, KIC mesta Kremnica – kancelária KIC,  Mestskému bytovému podniku, Základnú školu Pavla Križku, Základnej škole Angyalova ulica a Základnej umeleckej školy J. L. Bellu vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 7. uznesenia.

zodpovední: Ing. Jana Bieleschová a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.        

termín: 15.06.2018.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 49/1804    

vo veci predpokladov prevádzkovania termálneho kúpaliska Katarína.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   u k l a d á

mestskému úradu predložiť poslancom písomnú informáciu o možnostiach a predpokladoch prevádzkovania termálneho kúpaliska Katarína v letnej sezóne 2018 a perspektívach jeho prevádzkovania v nasledujúcich rokoch.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 50/1804    

vo veci riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) za rok 2017.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e

 1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica zostavenú k 31.12.2017 v rozsahu: Súvaha Úč POD 1 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01 a Poznámky Úč PODV 3 – 01  s   dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 142 416,71 € pri výnosoch 3 640 721,20 €, nákladoch 3 455 750,07 € a dani z príjmov právnických osôb 42 554,42 €.
 1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017 vo výške 142.416,71 €:

a/ tvorba rezervného fondu vo výške 0,04 €,

b/ čiastku 142.416,67 € ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2017

 1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení – zisku  vo výške 7 583,33 €  ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky

B/p o v e r u j e

poslankyňu  mestského zastupiteľstva Ivetu Ceferovú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorého obsahom bude schválenie účtovnej závierky .

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1804    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

MUDr. Dana Blahyjová                                                  Bc. Martin Kapšo

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


 

Zdieľať tento príspevok.