Verejné obstarávanie

V   Ý   Z   V  A

na predloženie ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb      s názvom

 

Čadičové kocky 4-6cm

 

č. ……………………….

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov organizácie:                Mesto Kremnica

    Sídlo:                                     Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

    IČO:                                       320 781

    DIČ:                                           2020529676

Štatutárny orgán                     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – primátor mesta

Bankové spojenie                  Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu                               SK38 0200 0000 0000 1472 8422

   

    Kontaktná osoba:                  Bc.Peter Grosch, oddelenie technických služieb

    e-mail:                                   peter.grosch@kremnica.sk

    Telefón:                                 045/6742 951, 0911 369 305

    Fax:                                       045/6742 505

 

 1. Predmet obstarávania:

Názov zákazky

pokládka čadičových

Opis zákazky a jej rozsah:

Čadičové a žulové kocky rozmer 4-6 cm o výmere 1000m2

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

 Kremnica

4 Typ zmluvy: Zmluva o dielo

 1. Slovník spoločného obstarávania: CPV
 2. Variantné riešenie: Nie
 3. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31.12.2018
 4. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

Ponuku predložte najneskôr do 4.5.2018 do 12,00 hod písomne doručením na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne MsÚ Kremnica).

 1. Podmienky účasti:

Uchádzač k cenovej ponuke priloží:

– doklad o oprávnení podnikať

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro.

Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie o poskytnutí súhlasu k spracovaniu osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) pre potreby uvedenej verejnej súťaže.

Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.

 1. Lehota viazanosti ponuky:

 31.12.2018

 1. Podmienky financovania:

Obstarávateľ bude/nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu obstarávania. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za m2
 2. Práva verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie  o súťaži u verejného obstarávateľa.

 

V Kremnici dňa : 26.4. 2018

 

 

 

                                                                                                        Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                                    primátor mesta

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                                 

 

Zdieľať tento príspevok.