Zápisnica č. 2/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 03. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 2/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 03. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Jaroslav Slašťan

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:02 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 30. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018
 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.6 k 31.12.2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2017
 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017 a Monitorovacie správa za rok 2017 k 31.12.2017
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2018
 • Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2017
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017
 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.2.2018
 • Majetkové veci:
  1. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe súp. č. 1389 – dreváreň a pozemku parcelné číslo CKN 836/2, katastrálne územie Kremnica – Ružena Jankajová a manžel Vasil Jankaj
  2. Žiadosť o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Kremnica – Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
  3. Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica – Ing. Darina Babinská, Bratislava
 • Rôzne
 • Interpelácie

17)     Záver        

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Maroš Kraml

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Klára Štroffeková

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 12.04. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Klára Štroffeková.

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 15. 03. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Jaroslav Slašťan.

121200

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Mareka Kurku a Miloša Bíreša.

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 17/1803    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 2/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – opýtala sa, či už sú výsledky zo vzoriek vody na Skalke, ktoré boli zaslané v októbri.  Ing. Mgr. Ferenčík – vzorky, ktoré budú smerodatné k vrtu sa spravia ešte druhý krát. Tieto vzorky boli pracovné, neboli finálne. V týchto vzorkách bola čiastočne zvýšená hladina železa a mangánu, čo bolo spôsobené vrtnou korunkou, ktorá sa tam otierala.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

Uznesenie číslo    18 /1803    

vo veci návrhu VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č.6 k 31.12.2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2017

Uznesenie číslo    19 /1803    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 6 k 31.12.2017.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 6 k 31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.   

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    20 /1803    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.12.2017.  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.12.2017.   

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017 a Monitorovacie správa za rok 2017 k 31.12.2017

Uznesenie číslo   21 /1803    

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:          príjmy:       5 024 946,86 €, t.j.    106,01 %

                                       výdavky:     4 540 944,10 €, t.j.      98,59 %

                                        saldo:            484 002,76 €

Kapitálový rozpočet: príjmy:         330 730,71 €, t.j.      38,66 %

                                      výdavky:       647 902,34 €, t.j.      42,28 %

                                      saldo:            317 171,63 €

Finančné operácie:   príjmy:          446 322,09 €, t.j.      60,57 %

                                     výdavky:        143 482,35 €, t.j.      99,99 %

                                     saldo:             302 839,74 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa prečo výdavky kapitálového rozpočtu boli vyčerpané len na 42,28%. V správe bolo napísané, že boli nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu neukončenia niektorých naplánovaných investičných akcií. Požiadala o vysvetlenie. Týka sa to obytnej časti Veterník, zasnežovanie lyžiarskych tratí Skalka, rekonštrukcia múru vo farskej záhrade, telocvične, kompostovisko. Ing. Mgr. Ferenčík  – projektová dokumentácia na Veterník bola závislá od schválenia ÚPN, teda zmien a doplnkov č. 3. Zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí – pri projektovej dokumentácii sme sa dostali k tomu, že v mieste kde sme chceli vybudovať zasnežovacie jazierko vznikla ťarcha na liste vlastníctva. Má tam byť trasovaný vysokonapäťový prepoj Stredoslovenskej energetiky. Rekonštrukcia múru vo farskej záhrade – to je obsiahlejšia téma, ale fakty k tomu viete. Pán Janovský nás na jednej strane naháňa k rekonštrukcii a na druhej strane odmieta podpísať stavebné povolenie. Je tam prebiehajúci súdny spor. Rekonštrukcia telocvične – vzhľadom na tie práce boli finančné prostriedky vyčerpané len čiastočne. Vybudovanie kompostoviska – minulý týždeň prebehla jedna z posledných kontrol, ktorá umožní uvoľnenie platby zo Slovenskej agentúry ŽP.  Ing. Popová – požiadala o bližšie vysvetlenie k zasnežovaniu a výberu miesta pre vybudovanie  jazierka. Na základe čoho sa určilo to miesto?  Ing. Mgr. Ferenčík – bolo to zistené miestnou obhliadkou a trasovanie tohto kábla a tá ťarcha tam v tom čase neexistovala. Mgr. Ing. Novodomec – vyjadril sa k podielovým daniam, porovnal minulý rok s týmto. Ďalej spomenul čiastku z Mestských lesov, ktorú vieme použiť na rôzne aktivity.  Ing. Vaská – opýtala sa na kapitálové výdavky, hlavne čo sa týka mestskej telocvične. Nepáči sa jej, že zmluva bola uzavretá na 4 roky. Musíme tak dlho držať peniaze. Telocvičňa mohla byť už urobená aj za cenu nejakého úveru.  Ing. Mgr. Ferenčík – verejné obstarávanie na túto telocvičňu začali v roku 2016, kedy sme ešte nevedeli ako na tom budeme v roku 2017. Zmluva je uzavretá takým istým spôsobom, akým sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou Simkor na rekonštrukciu starej školy.  Ing. Vaská – myslí si, že so ZŠ sa to až tak porovnávať nedá. Ing. Popová – informovala, že keď boli v roku 2017 na obhliadke telocvične, poslanci neboli spokojní s tým, ako potupujú práce a požadovali, aby tá firma nasadila viac ľudí na prácu. Aby pokračovali promtnejšie. Vtedy im povedali, že je len otázkou času kedy prídu zamestnanci, ktorí budú stiahnutí z iných stavieb. Práce na telocvični sa rozbehnú a budú môcť robiť aj v zime keďže stavba je zakrytá. Opýtala sa, či bolo splnené to, čo sľúbili. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že môže zvolať ďalšie stretnutie, aby nebol on ten, ktorý skresľuje informácie.  Vysvetlil aké práce tam boli vykonané.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    22 /1803    

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 31.12.2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 31.12.2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa na Relax centrum na Skalke. Odpovedala mu Ing. Tíleschová. Ďalej sa opýtal na počet členov hasičského zboru. Odpovedala mu Ing. Reichlová.  Opýtal sa prečo klesol počet krúžkov v CVČ. Mgr. Durbák – vysvetlil, že ich nie je menej, len to bol počet, ktoré boli ponúknuté a výsledné číslo je počet krúžkov o ktoré bol záujem. Ing. Mgr. Novodomec – požiadal o spresnenie monitorovacej správy mestskej polície.        

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

Uznesenie číslo    23 /1803     

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy:                      HČ  172 994  plnenie HČ 101,5 %

Náklady:                    HČ  161 797  plnenie HČ   95,0 %

Saldo:                         HČ    11 197                    

 

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa, či úspora na mzdových prostriedkoch je ten jeden zamestnanec. Ing. Reichlová – áno. A ešte tam boli dve dlhodobejšie PN.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo    24 /1803    

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Výnosy:                            192 406           99,87          151 512               101,27        343 918       100,30

Náklady:                           183 316           97,22          151 259               101,15        334 575         98,41

Výsledok hospodárenia:       9 090                                  253                                   9 343

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – na výnosy má pozitívnu reakciu. Opýtal sa na niektoré čísla. Odpovedala na to Ing. Tíleschová. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa ešte na energie a opravy a údržby. Prečo sú tento rok na KIC navýšené ešte o 10 000€? Ing. Tíleschová – kvôli nárastu cien. Faktúry, ktoré prišli boli neúmerne vysoké. Tak sme radšej pýtali viac finančných prostriedkov. Vysvetlila aké sú platby. Mgr. Ing. Novodomec – na opravy a údržby je 72% plnenie. Myslí si, že tie opravy by sa mali zahrnúť do najbližšieho rozdelenia rezervného fondu. Ing. Nováková – informovala, že Relax centrum je v správe KIC a Mesto im môže dať len bežný príspevok a nie finančné prostriedky z rezervného fondu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 • Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo     /1803    

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          4 668 579 €

kapitálové príjmy:                      821 231 €

príjmové finančné operácie:      234 087 €      

spolu príjmy:                        5 723 897 €

           

bežné výdavky:                      4 601 644 €

kapitálové výdavky:                           1 007 146 €

výdavkové finančné operácie:              104 089 €

spolu výdavky:                                 5 712 879 €

 

saldo bežného rozpočtu:                      66 935 €

saldo kapitálového rozpočtu:           – 185 915 €

saldo finančných operácií:                  129 998 €

celkové saldo rozpočtu:                      11 018 €

Mgr. Ing. Novodomec – informoval, že boli predložené nejaké varianty, pričom jedna bola aj aby sa upravil plán rekonštrukcie chodníkov s čím nesúhlasili. Druhá bola ohľadne financií z Mestských lesov. Dostali ďalšiu zmenu, kde sa upravili príjmy z daní. Upravili sa jednotlivé výdavky. Pochválil oddelenia za to, že sa snažili znižovať výdavky v tých položkách na ktoré poslanci poukazovali. Aj napriek tomu nesúhlasí s tromi vecami. Prvá je kniha, ktorá sa navýšila o 20% oproti pôvodnej verzii. Ďalej nesúhlasí s výdavkami, ktoré sú na obstaranie strojov. A tretia vec je zamestnanec na Skalke. Podal pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva.

Ing. Vaská – kniha bola od začiatku predmetom polemiky, pretože nám neboli dané úplne jasné podmienky a nevedeli sme nič ani o obsahu. V prvom hlasovaní to bolo 10 000€, potom sa prišlo na to, že k tomu je ešte 10% daň, takže 11 000€. A teraz bez toho, že by nám čokoľvek bolo vysvetlené, zvyšuje sa cena na 13 200€. Ďalšia vec sú tie stroje. Myslí si, že keď sa niečo schvaľuje, tak musia súhlasiť všetci. Podľa mailu, ktorý sme dostali od zástupkyne primátora, mali sme dostať uznesenie, ktoré bude k žiadosti o eurofondy. Nič také nemáme, ale v rozpočte máme finančné prostriedky navyše. Požiadala o vysvetlenie. Prikláňa sa k návrhu Mgr. Ing. Novodomca, aby sa hlasovalo len o navyšovaní miezd tých existujúcich zamestnancov, ktorí sú.  Vrátane VZN.  Ing. Tíleschová – vysvetlila, že keď komunikovala s vydavateľstvom, dohodli sa na sumu 12 000€ bez DPH.  Je to informácia zo včera. Ing. Popová – keď sa bavili o knihe, očakávala, že keď sa spraví hrubý obsah, tak v pracovnej verzii uvidia, čo všetko to bude obsahovať. Dávajú sa peniaze a nie sú informovaný.  Ing. Mgr. Ferenčík – priznáva, že je teraz zaskočený, lebo v materiáloch bolo 10 000€ + DPH. Priznáva, že konkrétne túto položku si nevšimol. Bolo to na tú sumu dohodnuté. Osobne si to s pánom Bártom vykomunikujem. A ako bude kniha vyzerať bude jasné až keď bude nachystaná do tlače. Do autorskej komunikácie som nevstupoval. Mgr. Ing. Novodomec – v B. Štiavnici vydali cez toto vydavateľstvo tretiu alebo štvrtú knihu a Mesto na to nevynaložilo ani euro. V roku 2010 to zaplatil kandidát na primátora, pretože to bolo predvolebné promo. A ďalšie zdroje si zháňal pán Bárta sám. Bolo to cez nadácie, ministerstvá a našiel si zdroje a predal si to komerčne. Prečo mi ideme do toho investovať? Máme pána Kianičku, ktorému ideme schváliť 2 500€ dotáciu a cudziemu autorovi chceme dať skoro 15 000€. Mgr. Štroffeková – v B. Štiavnici sa snažia podporiť domácich autorov. V Kremnici máme historika a treba vychádzať radšej z takýchto zdrojov. Nevieme do akej miery je pán Bárta do histórie fundovaný. V Kremnici máme dostatočné zdroje a nepotrebujeme ľudí, ktorých vlastne ani nepoznáme. Bohužiaľ je to už schválené. Bolo to vtedy dosť na rýchlo. My poslanci sme za dobrú vec, ale mali by sme sa pozrieť na to, že máme v Kremnici kvalitných ľudí. Ing. Tíleschová – vrátila sa k téme zamestnanca do Relax centra na Skalke. Vysvetlila ako to tam je s hodinami na zamestnanca. A vysvetlila, že žiada menej finančných prostriedkov ako predtým, pretože si našli zdroje z podnikateľskej činnosti. Ing. Kurka – opýtal sa či by sa nedal urobiť jeden tým údržbárov na Mestskom bytovom podniku pre všetkých, ktorí by sa navzájom zdieľali. Ing. Tíleschová – skúšali sme to, ale aj na MsBP bolo teraz málo ľudí. Ing. Reichlová – vysvetlila situáciu. Vysvetlila, že pokiaľ to ide, tak si pomáhajú. Bíreš – povedal, že si myslí, že údržbár na Skalke je veľmi dôležitý. Je to človek, ktorý tam musí byť.

17:09 – Ing.Mgr. Ferenčík – vyhlásil prestávku

17:27 – Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil prestávku

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že poslanci mestského zastupiteľstva sa dohodli na tom, že k týmto bodom sa vrátia, keď budú spracované materiály. Zatiaľ budú pokračovať v programe MsZ.

 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2017

Uznesenie číslo    25 /1803    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2017 za Mestský bytový podnik Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – správa bola po formálnej stránke jasná, čitateľná. Opýtala sa na ťažko vymožiteľné pohľadávky. Je to okolo 40 000€. Zrejme sa jedná o nemajetných ľudí, ktorí v tých bytoch už nebývajú. Aké opatrenia ste prijali k tomu, aby so toto už neopakovalo. Ing. Reichlová – veľká časť týchto pohľadávok je z roku 2007, kedy som ja nastúpila na bytový podnik. Bolo to v čase, keď ešte pri vyprataní bola uložená povinnosť súdom poskytnúť tým nájomníkom bytovú náhradu. V praxi to znamenali, že sa zažaloval na súd. Súd nám priznal súdne trovy, istinu aj úroky z omeškania, uložil nám povinnosť bytovej náhrady. Znamenalo to toho človeka zobrať a niekde ho dať. Čiže sa radšej nechal v tom byte a vznikal nový dlh. Keď sa zmenil zákon a ten problém už nebol tí ľudia sa vysťahovali. Čiže to sú už nebývajúci s tým, že sú zaevidovaní na súde aj exekučne. Exekútor pravidelne skúma či tí ľudia majú nejaký príjem. Nedá sa povedať, že sú to nevymožiteľné pohľadávky, pretože aj teraz niektorí z nich dosiahli dôchodkový vek a tým, že sme to mali dlhé roky prihlásené, tak niektoré tie plnenia nám idú. Čo sa týka súčasných nájomcov, máme finančné zábezpeky. Prijali sme také opatrenia, že ak tri mesiace neplatí, ozve sa právnička a keď to pokračuje ďalej a nedodržujú splátkový kalendár, zažalujeme ich.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017                                                                                            

Uznesenie číslo   26 /1803    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2017.        

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.2.2018

Uznesenie číslo    27 /1803    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť kultúra v celkovej výške 13.996 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 300 € nasledovne:
 2. a) OZ RZ – pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 700 €
 3. b) Občianske združenie Múzeum Gýča  500 €
 4. c) OZ Bašta Musica 500 €
 5. d) Knižnica Jána Kollára, Kremnica 500 €
 6. e) Kremnica región – združenie turizmu, o.z.                700 €
 7. f) RINGBÜRGER, s.r.o., Kremnica 400 €

 

 1. z Fondu kultúry vo výške 696 € nasledovne:
 2. a) Slovenský zväz telesne postihnutých                300 €
 3. b) Farnosť Kremnica                                                             496 €
 4. c) Knižnica Jána Kollára                            200 €
 5. d) SOS Kremnica, občianske združenie               500 €
 6. e) Pes a mačka v ohrození    200 €                                  

                                                                                  

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 04.05.2018.   

Mgr. Sekaj – poďakoval všetkým organizáciám a športovým oddielom, ktoré požiadali o dotáciu. Vyzval športové oddiely, ktoré sa venujú mládežníckemu športu, aby sa „chválili“. Tie žiadosti boli dobre vyplnené, ale chýbali tam výsledky.  Mgr. Štroffeková – opýtala sa, prečo sa dala taká veľká suma pre Múzeum gýča. Mgr. Sekaj – to sú Gagy. Tá suma je tam z toho dôvodu, že sa menilo vedenie Gagov a je nepriamo viazaná na to, aby sa organizátori pokúsili doniesť do mesta predstavenia na námestia. Aby z toho mali niečo aj Kremničania. Aby to nebolo len o tom, že sa všade platí. 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    28 /1803    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2018 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 14.254,87 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 541,87 € nasledovne:
 2. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica     800 €
 3. TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel            141,87 €
 4. Športový klub futbalu Kremnica   932 €
 5. SKI KLUB Kremnica   472 €
 6. Mestský klub lyžiarov Kremnica   196 €
 7. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 763 € nasledovne:
 8. ŠPORTOVÝ KLUB TENISU Kremnica   500 €
 9. TJ Kremnica – kolkáreň   363 €
 10. Športový klub futbalu Kremnica 700 €
 11. Mestský klub lyžiarov Kremnica 200 €
 12. z Fondu športových podujatí vo výške 750 € nasledovne:
 13. TJ Kremnica, kolkársky oddiel                            250 €
 14. TJ Biela stopa o.z. Kremnica             000 €
 15. Mestský klub lyžiarov Kremnica   500 €
 16. Mestský klub lyžiarov Kremnica 000 €
 17. z Fondu športu vo výške 200 € nasledovne:
 18. TJ Kremnica    200 €
 19. Horská služba Kremnické vrchy    400 €
 20. Mestský klub lyžiarov Kremnica    400 €
 21. Kremnický klub zlatokopov                200 €

    

                                                           B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 04.05.2018. 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Majetkové veci:

Uznesenie číslo    29 /1803    

vo veci žiadosti Ruženy Jankajovej a Vasila Jankaja, Dolná ulica 47/17, 967 01  Kremnica o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe a pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

predaj spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe súpisné číslo 1389 – dreváreň, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 836/2 a súčasne rovnakého podielu 1187/6617 k pozemku parcelné číslo CKN 836/2 s výmerou 79 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, ktoré nehnuteľnosti a vlastnícke vzťahy sú zapísané na liste vlastníctva  č. 3135  kupujúcim Ružene Jankajovej rod. Michalkovej a manželovi Vasilovi Jankajovi miesto trvalého pobytu Dolná ulica č. 47/17, 967 01  Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu dohodou 240,51 € (169,66 € – podiel k stavbe a 70,85 € podiel k pozemku). Kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva.                                                        

B/ u k l a d á

Mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy.

zodpovedná:  Ing. Renáta Nováková                                      

termín:  30.04.2018.         

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo    30 /1803     

vo veci žiadosti Mgr. Daniela Haas Kianičku, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica  o kúpu časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 553/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 6 m², Mgr. Danielovi Haas Kianičkovi, PhD., Angyalova 415/25, 967 01 Kremnica.

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                   

termín: 29.03.2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

MUDr. Blahyjová – opýtala sa prečo sa to neschválilo. Ing. Vaská – rešpektovali sme aj stanovisko odd. výstavby. Je pravda, že s tým súhlasili aj ostatný obyvatelia, dokonca aj pán Tatár. Dal tam ale niekoľko podmienok. Prechádza mu tadiaľ kanalizácia a chcel by tam potom prístup. Priklonili sme sa k stanovisku odd. výstavby. Ing. Kyselicová – je tam výstavba garáží a je tam malý prístup.         

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Klára Štroffeková)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo    31 /1803    

vo veci žiadosti Ing. Dariny Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto o predaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to pozemok parcelné číslo CKN 1391/2 – ostatné plochy s výmerou cca 150 m2 (právna parcela EKN 2664/1) Ing. Darine Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto.

                                                               B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                           

termín: 29.03.2018.       

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sa teraz vrátia k bodom č. 9 a 10 vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica.

 • Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo 32/1803     

vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          4 668 579 €

kapitálové príjmy:                                 821 231 €

príjmové finančné operácie:      234 087 €      

spolu príjmy:                        5 723 897 €

           

bežné výdavky:                                  4 590 869 €

kapitálové výdavky:                           1 007 146 €

výdavkové finančné operácie:              104 089 €

spolu výdavky:                                 5 702 104 €

 

saldo bežného rozpočtu:                      77 710 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 185 915 €

saldo finančných operácií:                  129 998 €

celkové saldo rozpočtu:                      21 793 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 8 (MUDr. Dana Blahyjová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová)

ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

 • Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

Uznesenie číslo 33/1803    

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 052 €                                                198 192 €

výdavky:                                    253 052 €                                                190 973 €

saldo:                                                    0 €                                                    7 219 € 

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       275 891 €                                                198 192 €

výdavky:                                    275 891 €                                                195 448 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

           

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 9 (MUDr. Dana Blahyjová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 2 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová)

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Eva Hrončová)

Ing. Mgr. Ferenčík –  skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 • Rôzne

Uznesenie číslo    34 /1803     

vo správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 35/1803    

vo veci  zámeru spoločnosti Tesco Stores SR a.s., Bratislava vybudovať v meste Kremnica obchodnú prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e   n a    v e d o m i e

Zámer spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., Bratislava vybudovať v meste Kremnica obchodnú prevádzku v lokalite ľahkoatletického ihriska v Kremnici na parcelách CKN 1643, 1644, 1645, 1648 a časť pozemkov parcelné číslo CKN 1646, 1647, 1649 v katastrálnom území Kremnica s vybudovaním a zachovaním rozsahu a funkcie športovísk a účelových stavieb v danej lokalite.

                                                                       B/o d p o r ú č a

primátorovi mesta zorganizovať pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Tesco Stores a.s. za účasti poslancov mestského zastupiteľstva do 9.4.2018.

Ing. Popová – požiadala primátora o ozrejmenie tohto uznesenia. Požiadala o pripravenie písomného materiálu pred stretnutím. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil tento zámer.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Mgr. Ing. Novodomec – predložil návrh uznesenia

Uznesenie číslo 36/1803    

vo veci sponzorovania rekonštrukcie komunikácie pred poštou na Zechenterovej ulici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  u k l a d á

 1. mestskému úradu osloviť sponzorov na poskytnutie finančného daru na rekonštrukciu uvedenej komunikácie
 2. predložiť poslancom MsZ informáciu o oslovených subjektoch, výške poskytnutého sponzorského príspevku (príp. neposkytnutia)

termín: do 12.04.2018.       

Ing. Popová – v akom rozsahu by mala byť tá rekonštrukcia? Neuvažuje sa s odstránením tých zelených pásov čo sú tam a vytvorením parkovacích miest? Aká je koncepcia opravy tejto cesty? Ing. Mgr. Ferenčík – vychádza sa hlavne zo stanoviska pamiatkárov. Podmienkou je zachovanie andezitových kociek. V prípade rozširovania parkovacích miest rátame s plochou na pravej strane pre Mestskými lesmi. V prípade, že by sa odstránil jeden z tých zelených pásov muselo by tam byť šikmé státie. Nebolo nám to odporúčané z dvoch dôvodov. Mohlo by tam dochádzať ku kolíznym situáciám, chodec voči autu. V prípade vychádzania z tohto šikmého státia, vozidlá cúvajú do toku prechádzajúcich áut. Bol by to potenciálny problém. Preto nám to nebolo odporúčané. Bol by tam nárast len o dáke 4 parkovacie miesta. Tak je otázka či nám to stojí za to, že by tam bol kolízny bod.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Mgr. Sekaj – opýtal sa na kremnické kúpalisko. Čo s ním bude? Má Mesto nejaký plán? Ing. Popová – tak isto požiadala o ozrejmenie situácie. V novinách sa dozvedeli o tom, že nám bolo kúpalisko ponúknuté. Ing. Vaská – informovala, že vie o tom, že vedenie mesta zaslalo list pánovi Mičovi, že čo plánuje s kúpaliskom. Ale tiež sa dozvedela z novín informácie, o ktorých nevedeli. Požiadala primátora mesta, aby informoval o tom, koho oslovil v súvislosti s prenájmom kúpaliska. Ing. Mgr. Ferenčík – vysvetlil to. Ďalej sa viedla rozsiahla diskusia na túto tému.

 • Interpelácie

 

Mgr. Sekaj – v Zechenterovej záhrade sú po zime vylámané konáre. Dá sa s tým niečo robiť? Ing. Mutňanská – v apríli sa to začne robiť. Mgr. Sekaj – pri vstupnej hradbe sú kríky, dali by sa znížiť? Chodia tam neprispôsobivý občania si „uľavovať“. Ing. Mutňanská – pozrieme to, úplne by som to dole nedávala. Mgr. Sekaj – požiadal Ing. Kyselicovú, aby sa do projektu na opravu cintorína doplnilo ešte osvetlenie a oprava schodov, ktoré sú poškodené. Ing. Popová – opýtala sa, či by videozáznamy z MsZ nemohli byť trošku kvalitnejšie. Slabo počuť zvuk.

17) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:54 hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 30. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                    

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

     Ing. Marek Kurka                                                     Miloš Bíreš

 1. overovateľ 2. overovateľ

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.