Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. mája 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. mája 2018

Uznesenie číslo 52/1805    

vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. spolufinancovanie projektu vo výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov
 4. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1805 

vo veci zámeru podania žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadosti za účelom integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kremnici v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP
 2. ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou
 3. zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 41.000,00 EUR a neoprávnených výdavkov projektu
 4. integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve.    

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská )

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

 

    Miloš Bíreš                                                                         Mgr. Eva Hrončová

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva 

 

Číslo    :    52/1805

Zo dňa :    10. mája 2018

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0

Uznesenie číslo 52/1805    

vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. spolufinancovanie projektu vo výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov
 4. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

Číslo    :    53/1805

Zo dňa :    10. mája 2018

 

Počet strán   :  1

Počet príloh  :  0

 

Uznesenie číslo 53/1805  

vo veci zámeru podania žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadosti za účelom integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kremnici v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP
 2. ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou
 3. zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 41.000,00 EUR a neoprávnených výdavkov projektu
 4. integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve.

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

Zdieľať tento príspevok.