Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 22. 5. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie zo zápisu detí a žiakov do ZŠ a MŠ v Kremnici
 3. Informácie o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici
 4. Návrh VZN o mestských symboloch – doplnenie
 5. Návrh na ocenenia pri príležitosti výročia mesta
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová informovala o počte prijatých detí do základných škôl v Kremnici pre rok 2018/2019. V ZŠA otvoria jednu triedu s počtom detí 22, v ŽŠK 2 triedy, v ktorých bude spolu 24 detí. DO materskej školy sa zatiaľ prihlásilo 42 detí (do ZŠ odchádza 25 detí). Rodičia si môžu prihlášky podávať ešte do konca mája a potom sa, podľa radou školy stanovených podmienok rozhodne o prijatí detí do MŠ.

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Uchádzači majú možnosť si podať prihlášky ešte do 30. 5. 2018 a potom podľa splnenia podmienok budú pozvaní na pohovor. Celý proces by mal byť ukončený do konca júna 2018 a od 1. 7. 2018 by mal byť menovaný nový riaditeľ.

K bodu č. 4:

Členovia komisie dostali mailom materiál návrhu VZN o mestských symboloch. Mgr. Weis sa informoval akým výpočtom bola do materiálu zapracovaná suma 6.638 ………………

K bodu č. 5:

Členom komisie bol predložený návrh na ocenenia osobností mesta pri príležitosti 690. výročia založenia mesta Kremnica. Členovia komisie sa stotožnili s návrhom sociálnej komisie  a odporúčajú na schválenie návrh upravený komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovej politiky. 

K bodu rôzne:

Mgr. Sekaj informoval, že Základná škola Angyalova získala dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 4.000 € na vybavenie telocvične a informoval sa, aká je situácia s podanými projektami na rekonštrukciu telocvične.

Telocvičňa pri ZŠ, Angyalova ulica

 1. V marci bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ na objekt telocvične pri Základnej škole, Angyalová ulica 401/26.

               V žiadosti bolo žiadané na:

 • Zateplenie vonkajšej fasády
 • Zateplenie stropu
 • Výmena krytiny
 • Výmena vonkajších dverí a okien
 • Výmena bleskozvodu
 1. V máji bola podaná žiadosť na Ministerstvo školstva o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 na objekt telocvične pri Základnej škole, Angyalova ulica 401/26

               V žiadosti bolo žiadané na:

2.1  Rekonštrukcia cvičebného priestoru

 –       Vybúranie drevenej roštovej podlahy vrátane palubovej drevenej podlahy a dreveného obkladu, odvoz a likvidácia   odpadu.

–      Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.

–      Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.   

–      Montáž tepelnej izolácie podláh kladená voľne v jednej vrstve

–      Dodávka a montáž  športovej podlahy s nášľapnou vrstvou z PVC krytina pre športové podlahy (3,7 kg/m2, vrátane  kmitového nosiča, slepej podlahy z OSB, plastovej fólie a PE fólie

–      Dodávka a montáž obloženia stien do výšky 2,0 m z DTD dekorovaných dosák hr. 18 mm

–      Maľovanie čiar (volejbal, basketbal)

2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátene osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)

   –    Demontáž hliníkových rozvodov, svietidiel, rozvádzačov, elektrického bojlera, odvoz a likvidácia   odpadu.

    –    Montáž nových medených rozvodov,  rozvodnej skrine, svietidiel, zásuviek a vypínačov              a elektrického bojlera.

 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu

v miestnosti

–        Demontáž pôvodných rebrových radiátorov a príslušných rozvodov.

–      Montáž nových výhrevnejších panelových radiátorov KORAD s termostatickými hlavicami.

–          Montáž rozvodov z medených rúr.  

Futbalový areál v Kremnici

V januári bola podaná žiadosť na Slovenský futbalový zväz o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Projekt bol vybraný medzi finančne podporené projekty a to vo výške 11 500,- EUR + spolufinancovanie vo výške 4 500,- EUR.

Po dohode so Športovým klubom futbalu v Kremnici z týchto peňazí sa bude realizovať nákup striedačiek, zavlažovacieho systému (čerpadlo a vozíky) a výmena zábradlia okolo ihriska.

Mgr. Slašťanová sa informovala ohľadne organizácie MDD. Na koho sa majú obrátiť?

Mgr. Sekaj sa ešte informoval ohľadne opravy schodov v MŠ Langsfeldova, či by nebolo možné, aby tieto práce spravil Mestský bytový podnik alebo technické služby a tiež sa opýtal, či je pravda, že sa opäť uvažuje o zlučovaní škôl.

Vedenie mesta ho informovalo, že touto otázkou sa nezaoberali a ani sa neuvažuje o zlučovaní škôl.

 

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                    Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                                    predseda komisie

 

 

                                                                                                      Mgr. Peter Weis

                                                                                                   overovateľ zápisnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.