Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica – Dodatok č. 8

Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica – Dodatok č. 8

OBSAH A LIST ZMIEN

Kapitola

číslo:

Názov kapitolyZmena

číslo:

Dátum zmeny:
1.Úvodné ustanovenia  
2.Zmena hodnoty  stravného lístka a zmeny v položke zamestnanec Smernice č. 4/2012 o poskytovaní stravných lístkov zamestnancom mesta Kremnica831.05.2018
3.Záverečné ustanovenia  

         

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1     Účel vydania

Účelom vydania predpisu je zmena  hodnoty stravného lístka a zmeny  v položke zamestnanec.

 

  1. 2. ZMENA Smernice č. 4/2012 o poskytovaní stravných lístkov

Hodnota stravného lístka sa s účinnosťou od 1.6.2018 je suma 3,60 €.
Uvedená suma pozostáva s nasledovných položiek:
Príspevok zamestnávateľa: 2,00 €
Sociálny fond: 0,60 €
Zamestnanec: 1,00 €

Spolu: 3,60 €

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1     Záväznosť

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mestského úradu v Kremnici .

3.2     Platnosť a účinnosť

Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.06.2018.

3.3     Zodpovednosť za kontrolu

Kontrolou dodržiavania tejto smernice je poverená vedúca oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít a hlavný kontrolór mesta.

 

  V Kremnici  28.05.2018

 

 

                                                                                                                                                        

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                          primátor mesta

 

 

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.