Zápisnica č. 4/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 28. mája 2018

   

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín,  Ing. Marek Kurka

                          Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

 

Neprítomní:   RNDr. Zuzana Balážová,

 

Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

 

Program: 1. Úvod        

 1. Finančné veci

                        2.1       Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

                        2.2       Návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného

                                               centra mesta Kremnica pre rok 2018

                        2.3       Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 03. 2018 za Kultúrne

                                       a informačné centrum mesta Kremnica

 1. Majetkové veci

                   3.1       Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ku stavbe a pozemku

                               v k. ú. Kremnica – Vasil Jankaj s manželkou, Kremnica   

                   3.2       Žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Kremnica – Andrej Marko s manželkou,

                               Kremnica

 1.   Rôzne

                                   4.1.      Návrh laureátov na udelenie ocenení mesta Kremnica

                        4.2.       Rekonštrukcia cintorína a rekonštrukcia ciest a chodníkov

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili siedmi členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 odporúča:

 1. a) Materskej škole, Kremnica doplniť rozpočtovú požiadavku do 4. zmeny rozpočtu mesta o ďalšie dve

    cenové ponuky na rekonštrukciu terasy a schodiska elokovaného pracoviska MŠ na Langsfeldovej

    ulici a viac fotografií havarijného stavu terasy.

 1. b) MsPO v Kremnici vo väčšej miere využívať pešie pochôdzky mestom
 2. c) MsZ schváliť návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 odporúča MsZ schváliť návrh 3. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.

 

 

 

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 03. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31. 03. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica podľa predloženého návrhu.

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Vasila Jankaja s manželkou, Kremnica o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ku stavbe a pozemku v katastrálnom území Kremnica

 1. berie na vedomie informáciu, že odpredaj spoluvlastníckeho podielu ku stavbe drevárne a pozemku je

    potrebné realizovať podľa § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j z dôvodu

    hodného osobitného zreteľa,

 1. odporúča MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu ku stavbe drevárne a pozemku

    v katastrálnom území Kremnica podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Andreja Marku s manželkou, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 3132/2 (právna parcela EKN 1243/2) – trvalý trávny porast s výmerou cca 118,80 m2 v katastrálnom území Kremnica Andrejovi Markovi s manželkou, Kremnica.

 1. Ostatné

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci návrhu laureátov na udelenie ocenení mesta odporúča doplniť návrh laureátov na udelenie ocenení mesta a nominovať na cenu mesta Kremnica spoločnosť ELBA, a.s., Kremnica.

 

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia odporúča na rokovanie Komisie mestských lesov, ktorá sa bude konať dňa 11. 06. 2018  prizvať kompetentných zamestnancov mesta Kremnica, zodpovedných za rekonštrukciu cintorína a rekonštrukciu ciest a chodníkov.

 1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

V Kremnici, dňa 28. 05. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                       predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.