Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23.5. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek,  Alexander Ferenčík,

Program:

  1. Informácia o návrhoch na ocenenia v rámci osláv 690. výročia mesta
  2. Informácia o discgolfovom ihrisku
  3. Pozvanie zástupcov mesta Kremnica do Kutnej Hory
  4. Ponuka od mesta Ornontowice na spoluprácu a vytvorenie partnerstva
  5. Rôzne

Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.
P. Ceferová predstavila návrhy na ocenenia občanov mesta v rámci slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 15. 9. 2018. Z pôvodných návrhov podľa tabuľky v prílohe  vzišli odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky, ktorými sa stotožnila aj Komisia športu, školstva a mládeže. Na základe oboznámenia sa s týmito návrhmi aj Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča na schválenie MsZ a primátorovi mesta nasledovné ocenenia. Informácie o jednotlivých laureátoch poskytli navrhovatelia, ktorí sú uvedení v priloženej tabuľke.

Cena mesta:

Jozef Horváth – in memoriam, bývalý starosta Kremnice, ktorý sa zaslúžil o rozvoj mesta, okrem iného konkrétne o zriadenie elektrického mestského podniku, prestavby a rozšírenia elektrickej, vodovodnej i kanalizačnej siete, výstavby obecných, rodinných a nájomných bytov, asfaltovania ulíc a dláždenia ciest i chodníkov v medzivojnovom období, o rozšírenie kremnického okresu o svätokrížsky okres. Tiež o zriadenie Odbornej školy pre ženské povolanie a Ročnej školy rodinnej v Kremnici (1927), ale aj potvrdená výstavba školy na Krahuliach (1925), ako aj dielní (1931) s internátom pre Ústav hluchonemých v Kremnici (1932) či rekonštrukcia jeho budovy i Reálneho gymnázia v Kremnici. Zaslúžil sa o zriadenie a vybavenie Mestskej verejnej knižnice Jána Kollára a obecnej sporiteľne pod názvom Sporiteľňa hlavného banského mesta Kremnica,  o ponechanie Štátnej mincovne v Kremnici, zabezpečil  finančný obnos v sume 400 000,- korún na rekonštrukciu kostola sv. Kataríny, podporoval opravu rímsko-katolíckej fary a bašty v Kremnici , odhalil pamätnú tabuľu Pavlovi Križkovi a Dr. Gustavovi Zechenterovi Laskomerskému (1932), zakúpil obrazy pre mesto od Gejzu Angyala (1931) či Rafaela Longina (1936). Poskytoval bezúročné pôžičky pre malé firmy a továrne, ktoré mali finančné ťažkosti. Spolu so zástupcom nezamestnaných Jozefom Golhom vyjednal dohodu na sedem hodinovú pracovnú dobu počas  3 dní v týždni so zabezpečením stravovacích lístkov tzv. žobračeniek, zriadil na kremnickom námestí vývarovne teplých obedov, zaviedol obecné prirážky ale organizoval aj zbierky na pomoc chudobným,  hľadal nové zdroje prác, najmä núdzových, aby riešil problematiku nezamestnanosti a vysťahovania obyvateľov. Formou zveľaďovacích akcií zo štátnych dotácií a pôžičiek sa zameral na výstavbu budovy okresného úradu, verejných budov a rodinných domov, tenisového ihriska, ozdravovne na Skalke, cesty Kremnica – Lúčky – Kopernica (1929) či regulácie potoka. Zzameral sa aj na skvalitnenie služieb na Skalke vybudovaním cesty, hotela, ozdravovne ale aj oživenie Zvolenskej doliny vo forme zriadenia zotavovne pre deti so zabezpečením telefónu, podporoval výstavbu kremnickej turistickej nocľahárne a otvoril v roku 1937 mestskú verejnú plaváreň o veľkosti 100 x 20 m, ktorá bola jedna z najväčších v Československu,  investoval do obnovy mestských kúpeľov v Turčianskych Tepliciach a mnohé iné.

Ing. Peter Berčík 

bývalý úspešný športovec, športový funkcionár, spoluorganizátor a organizátor mnohých športových podujatí v atletike, lyžovaní a tenise. Za zásluhy v oblasti kultúry, športu a rozvoja mesta Kremnica. Venoval sa vedecko-výskumnej činnosti. Tak ako v minulosti i dnes sa aktívne podieľa na živote v meste a dobrovoľne pomáha s mnohými projektami.
Publikoval množstvo odborných prác v nerecenzovaných zborníkoch z medzinárodných podujatí na Slovensku a v zahraničí, odborných prác v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií, v domácich a zahraničných časopisoch, vypracoval skriptá a učebné texty. Je autorom mnohých kapitol v odborných knihách vydané v domácich a zahraničných  vydavateľstvách ale aj celých odborných knižných prác. Pôsobil ako pedagóg na slovenských vysokých školách, prednášal tiež na univerzitách v zahraničí, absolvoval študijné pobyty v zahraničí, s prednáškami sa zúčastňoval na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, bol aktívny v profesných a akademických orgánoch a inštitúciách.

Cena primátora

Milan Rybársky –  bol poslancom mestského zastupiteľstva, kde inicioval vznik komisie pre obnovu pamätihodností mesta Kremnica. Od obnovenia matičnej činnosti v Kremnici sa mimoriadne aktívne podieľal na činnosti miestneho odboru MS. Zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu obnovy 12 kaplniek Krížovej cesty a kostola na Kalvárii v Kremnici a dobudovanie 2 chýbajúcich kaplniek v rokoch 1993 – 2007, je autorom projektu Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti. V rámci svojho pôsobenia sa postaral o záchranu pomníka Juraja Teschlera, zaťa G.K.Zechentera-Laskomerského zlambradonu a bol iniciátorom inštalovania ďalších pamätných tabúľ Terézii Münichovej, Dr. Gustávovi Vodovi, kremnickému archivárovi Dr. Teodorovi Lamošovi, Ing. Jozefovi Horákovi, Jozefovi Cígerovi Hronskému. Bol autorom projektu obnovy pomníkov Františka Lotrinského z roku 1751, Jozefa II. z roku 1764 a palatína arcikniežaťa Jozefa z roku 1798 pri banskom diele Šturec. V spolupráci s Múzeom mincí a medailí zachránil v roku 2006 27 vzácnych liatinových krížov z miestneho cintorína, ktoré boli umiestnené v priestore hradného areálu. Zaslúžil sa o každoročné konanie pietnej spomienky pripomenutia si popravy tohto výnimočného národovca. Je dlhoročným organizátorom tradičného behu do vrchu Kalvárie. Spoluorganizoval celonárodné stretnutia pri výročiach Dňa zvrchovanosti a pri podujatí Posolstvo Vianoc v areáli geografického stredu Európy nad kostolom sv. Jána Krstiteľa, kde inicioval a zabezpečil 5.7.2014 postavenie a odhalenie Cyrilo-metodského kríža. Spracoval Súpis pamätihodností mesta Kremnica, publikoval prácu „Náučné chodníky po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane“ a Históriu matičnej činnosti v meste Kremnica.

MUDr. Helga Niklesová

Ako lekárka na internom oddelení začala pracovať v roku 1967a to do r.1970.Po materskej r.1971 pôsobila  ako obvodná lekárka v Kremnici do r.2000. Potom sa takmer 10 rokov venovala pacientov v Charitnom dome v Kremnici . Naďalej chodila zastupovať druhých  lekárov v Kremnici počas ich  práceneschopnosti  alebo počas  dovoleniek, nepretržite naďalej  slúžila  na pohotovosti v Kremnici , pokiaľ jej to zdravotný stav dovoľoval až do roku 2014. 

Ako lekárka pôsobila od  1967 až do roku 2014  v Kremnici, strávila stovky nocí na pohotovostiach a nadčasov pri pacientoch. . Jej povolanie bolo aj je pre ňu poslaním, obetavo sa venovala svojej práci , často aj na úkor vlastnej rodiny. Pozná u obyvateľov Kremnice a okolia  celé ich  generácie, ktorým  pomáhala nielen v zdraví a chorobe ale aj pri bežných životných problémoch. O svojich zážitkov z lekárskej praxe  by mohla napísať tisícky strán, vždy bola a je  ochotná pomôcť ,či poradiť. V dôchodkovom veku tiež nezaháľa a pôsobí v rôznych oblastiach.

Počas  lekárskej  praxe sa venovala prednáškam na školách, akciám Červeného kríža a rôznym iným organizáciám, v osvetovej činnosti pokračuje ďalej a v súčasnosti ešte chodí prednášať diabetikom  klubu dôchodcov v Hornej Vsi. Od r.1990 pôsobí v Karpatonemeckom spolku, v ktorom zachováva dedičstvo svojich predkov, niekoľko rokov bola predsedom regiónu Hauerland v rámci spolku. V roku 2010 napísala  jedinečný karpatskonemecký slovník s názvom Nárečie mojich predkov v Sklenom, ktorý obsahuje výrazy v slovenčine, následne v spisovnej nemčine a nakoniec v karpatskonemeckom nárečí, obsahuje 5835 slov. Vo voľnom čase miluje prácu v záhrade, venuje sa svojej rodine a vnúčencom.

Čestné občianstvo:

Ing. Vlastimil Kalinec – riaditeľ Mincovne Kremnica, ktorý sa zaslúžil o rozvoj podniku, vznik expozície, rozšírenie služieb

Doc. Ing. Karol Samuelčík  – významný futbalový hráč Baník Kremnica, obľúbený učiteľ na viacerých kremnických školách, zamestnanec podniku Rudné Bane, kremnický organista, dlhoročný dirigent a zakladateľ kremnického chrámového speváckeho zboru Chorus Cremniciensis. Nositeľ ocenenia Zlatý Amos v kategórii „Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať“.

Mgr. MarianKrajč

Za 9 rokov svojho pôsobenia v Kremnici sa okrem pastoračnej, duchovnej práci a službe venoval tiež výučbe náboženstva na kremnických školách, organizovaní mnohých podujatí (Deň rodiny, biblické stretnutia, detské tábory, detské a rodinné stretnutia, ekumenické bohoslužby, a pod.) a zabezpečení mnohých opráv a reštauračných prác (organ v Kostole sv. Alžbety, kaplnky na kremnickej Kalvárii, a pod.) Spomedzi doterajších správcov farnosti a farárov sa najvýraznejšou mierou zaslúžil o rozvoj, reštaurovanie, opravu mnohých kultúrnych pamiatok na území mesta. Za zásluhy v oblasti kultúry a zveľaďovanie kultúrnych pamiatok v meste Kremnica, , za úspešné spracovanie projektových dokumentácií a následné získanie grantov, za množstvo zrealizovaných projektov z financií MK SR. (reštaurovanie hlavného oltára v kostole sv. Františka 20 000 eur, reštaurátorské práce a zabezpečenie statiky sýpky kláštora  10 000 eur, výmena strešnej krytiny a dažďovej kanalizácie bašty v havarijnom stave 19 000 eur, reštaurovanie a obnova drevenej kazate ľnice v  Kostole sv. Františka z Assisi  8 000 eur, rekonštrukcia strechy Kostola sv. Mikuláša 15 000 eur ).

Uznanie:

Matilda Olbrichtová – za dlhoročnú prácu v kultúre, spoluprácu s rôznymi organizáciami a občianskymi združeniami, za sprievodcovskú činnosť

Ivan Čillík –je fotograf, ktorého meno je  známe nielen v Kremnici a blízkom okolí, ale aj za hranicami Slovenska. Po celý svoj život sa aktívne a neúnavne venuje fotografovaniu mesta, okolitej prírody, a tiež spoločenských a kultúrno-športových podujatí. Jeho fotografické zábery majú vysokú výpovednú a zároveň umeleckú hodnotu. Jeho bystré a pohotové oko už dlhé roky zaznamenáva všetko podstatné čím Kremnica žije. Či sú to len náhodné zábery mesta v kolorite štyroch ročných období alebo výpovedné fotoriporty zo športových pretekov, kultúrnych podujatí, koncertov, výročných pamätných udalostí. Dovolím si ho označiť za výnimočného obrazového kronikára Kremnice. Zatiaľ nikto iný – fotoobjektívom, nezmapoval život mesta v celom jeho spektre takým spôsobom, ako sa to podarilo jemu. Aj vďaka jeho internetovej stránke www.ivancillik.eu, ktorú pravidelne aktualizuje, je Kremnica neustále on line pre celý svet. Za jeho fotografie mu budú vďačné mnohé generácie. Ivan Čillík je Kremničan – patriot, telom i dušou. Obdivuhodné je, že sa fotografovaniu venuje s plným nasadením aj vo svojom vysokom dôchodkovom veku.

Gabriela Mistríková – úspešná športovkyňa. V roku 1991 Barcelona- celosvetová súťaž handycapovaných v plávaní- 50 m prsia- Special Olympic- 4. miesto, 1999- USA- Severná Karolína- 10. celosvetová olympiáda- 50 m prsia- 3. miesto, v rámci Československa a Slovenska má niekoľko zlatých medailí. Ako 27. ročná ukončila plávanie a začala sa venovať spoločenským tancom. Na súťaži organizovanej Vyšegrádskou štvorkou získala 2. miesto v rámci Slovenska

Big air

  1. P. Ferenčík informoval o zámere vybudovania discgolfového ihriska na Skalke firmou p. Hyžu. Cieľom je zatraktívniť stredisko ako také mimo zimnej lyžiarskej sezóny a špeciálne zatraktívniť tú časť Skalky pri Chate Limba. Zhotoviteľ má skúsenosti s budovaním podobných areálov aj v iných strediskách. Tento podnikateľský zámer plánujú financovať z vlastných zdrojov, nepredpokladajú žiadne zásahy do existujúcich stromov.

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča vybudovanie plánovaného areálu a považuje ho za prínos v oblasti cestovného ruchu na Skalke.

  1. Vo veci pozvania do mesta Kutná Hora v dňoch 25. – 29. 10. 2018 na oslavy 100. rokov od založenia ČSR. Komisia odporúča návštevu Kutnej Hory pre 4 osoby.
  2. Vo veci pozvania na návštevu do mesta Ornontowice komisia odporúča, aby delegácia mesta Kremnica navštívila toto poľské mesto a hľadala možné oblasti spolupráce.
  3. P. Uhríková sa informovala o kúpalisku Katarína. P. Primátor uviedol, že majiteľ ponúka kúpalisko na predaj za 750 000 €, alebo prenájom za 1 €. Problém kúpaliska pre mesto Kremnica je teda v cene a v samotnej stavbe, ktorá si vyžaduje vysoké prvotné investície. Vysoká kúpna cena a potreba investícií znemožňuje kúpu zariadenia mestom, v prípade prenájmu je problematické investovať do cudzieho majetku. V prípade Kremnice je odlišná situácia od iných miest, kde samospráva vložila do projektu nehnuteľnosť a investor prostriedky. Bude potrebné nájsť víziu do budúcna podloženú analýzou a podrobným podnikateľských plánom.

 

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.