Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / pracovník pre zber odpadov a pomocné práce /

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste / pracovník pre zber odpadov a pomocné práce /

V Kremnici, 6. júna 2018

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:
Názov pracovného miesta:        pracovník pre zber odpadov a pomocné stavebné práce
Rozsah pracovného úväzku:     plný úväzok
Informácia o výške platu:          minimálne 480,00 Eur/ mesačne

Kvalifikačné predpoklady:
– úplné základné vzdelanie

Charakteristika pracovného miesta:
– zber komunálneho, separovaného a nebezpečného odpadu na určených vozidlách
– ručná čistota mesta
– práce ktoré mu stanoví jeho nadriadený v súlade s právnymi predpismi
– kockovanie
– ručné výkopové práce

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Štruktúrovaný životopis.
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín nástupu: 2018                         Zasielanie žiadostí do 30.09.2018

Kontaktná adresa:                                                                                       Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                                                             Bc. Peter Grosch
Štefánikovo námestie 1/1                                                                           vedúci odd. TS
967 01 Kremnica                                                                                          kontakt: 045/674 29 51
E-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk                                                  e-mail: peter.grosch@kremnica.sk

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík primátor mesta

 

Zdieľať tento príspevok.