Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. 06. 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. 06. 2018

Dotačná komisia zasadala dňa 06.06.2018 o 15:30hod.

Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská

Neprítomní:  Bc. Martin Kapšo

Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Beata Kirková,    

                    hlavná kontrolórka mesta

                                                                      Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.05.2018

Oblasť kultúra: 3 381,- €,zostatok=2 181 ,- €,

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.737,70,- €          

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 901,60,- €, zostatok=401,60,- €       

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 404,35 ,- €

 

  1. mestský alebo regionálny význam 5% = 0 ,- €, zostatok= 500,- €
 

 

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

 1

 

29/2018

 

Kremnický banícky spolok

 

1 500

 

750

 

500

Kremnický banícky deň – Prezentácia baníckych tradícií a propagácia mesta v cestovnom ruchu –  organizačno-technické zabezpečenie. Termín realizácie: 21.7.2018
  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 202,17 ,- €
  2. mestský alebo regionálny význam 4%= 156,06 ,- €
  3. iné kultúrne podujatie 1%= 139,02 ,- €

 

C/Fond kultúry 10% = 741,70 ,- €, zostatok=41,70 ,- €     

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

2

 

 

30/2018

 

SOS Kremnica, občianske združenie 

700

 

490

 

300

Vydanie dvoch čísel časopisu Kremnický letopis na rok 2018.
 

3

 

 

 

31/2018

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 

1 250

 

400

 

400

Letný denný biblický tábor 2018 –strava, 1 – dňový výlet vlakom, poistné, darčekové predmety, tvorivé dielne a materiál. Termín realizácie:9. – 13.júl 2018.

–                                                                                                            

OBLASŤ Telesná kultúra: 3 622,13,- €, zostatok=2 722,13,- €     

A/Fond mládežníckeho športu 31% = 0,- €                                             

B/ Fond úhrady nákladov na energie 31% = 1 778,87,- €                                                                                                                               

C/ Fond športových podujatí 31%= 1 791,87,- €                                                                                                                     

D/ Fond športu 7%= 51,39,- €, zostatok= 848,61,- €           

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

4

 

 

32/2018

 

Občianske združenie Skiklub Kremnica

 

5 000

 

2 500

 

500

Zaistenie vyššej miery bezpečnosti pri tréningovom procese. Časový plán realizácie projektu:1.6.-31.12.2018.(náklady na projekt: informačné tabule, ochranné siete a tréningové pomôcky).
 

 

5

 

 

 

33/2018

 

 

Zasmečuj deťom zdravie

 

 

1 300

 

 

600

 

 

400

Zasmečuj deťom zdravie – memoriál Mateja Tótha, podpora detí s onkologickým ochorením. Výdavková časť: strava, ceny pre účastníkov, tričká s logom, tech. zabezpečenie súťaže, úprava priestorov a ihriská, propagačné predmety, odmena účinkujúcim a prenájom aparatúry a priestorov. Termín realizácie: 01.09.2018.

 

Zapísala: Ing. Jana Bieleschová                                                                 Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

Zdieľať tento príspevok.