Zápisnica č. 4/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 4/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Jaroslav Slašťan

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:30 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, 32. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
 •  
 •  
 •  
 •  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
 4. Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí za účelom integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)
 5. Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za program MsZ.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Klára Popová, Mgr. Ing. Martin Novodomec

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby mimoriadne pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 10.05. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Maroš Kraml

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Ing. Kláru Popovú.

15:33 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Jaroslav Slašťan.

 1. K bodu: Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične

Uznesenie číslo 52/1805    

vo veci predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.
 2. názov projektu: Rekonštrukcia telocvične, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
 3. spolufinancovanie projektu vo výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov,
 4. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

Poslanci požiadali o vysvetlenie. Vysvetlenie podal Ing. Mgr. Alexander Ferenčík a Ing. Jana Kyselicová

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 1. K bodu: Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí za účelom integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)

Uznesenie číslo 53/1805 

vo veci zámeru podania žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadosti za účelom integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

 1. predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kremnici v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP;
 2. ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulantnou formou;
 3. zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaným NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne 41.000,00 EUR a neoprávnených výdavkov projektu;
 4. integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou o partnerstve.

Poslanci taktiež požiadali vysvetlenie k tomuto uzneseniu. Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

5) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 15:57 hod. 4. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 32. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                    

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Klára Popová                                                      Ing. Viera Vaská

 1. overovateľ   2. overovateľ

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.