Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2018

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2018

Uznesenie číslo 54/1806    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 4/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 5 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ing. Klára Popová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Jaroslav Slašťan, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská)

Uznesenie číslo 55/1806    

vo veci Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

 1. Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Kremnica
 2. spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kremnica podľa Zmien a doplnkov č. 3.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Alexander Sekaj)

Uznesenie číslo 56/1806    

vo veci návrhu na zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e 

zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sú obsiahnuté v  Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/1806    

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.03.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica  nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                              68 562          24,58             82 222                 41,49        150 784       31,60

Výdavky:                          64 063          22,97             48 907                 25,02        112 970       23,82

Saldo:                                 4 499                                33 315                                    37 814

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 58/1806    

vo veci návrhu 3.zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t  v o –  s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       282 566 €                                                198 192 €

výdavky:                                    282 566 €                                                195 448 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 474 €                                                190 492 €

výdavky:                                    296 474 €                                                187 048 €

saldo:                                           0 €                                           3 444 €

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo59/1806    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2018 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2018 pre oblasť kultúra v celkovej výške 1 200 €

v nasledovnom členení:

 1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 500 € nasledovne:
 2. a) Kremnický banícky spolok 500 €
 3. z Fondu kultúry vo výške 700 € nasledovne:
 4. a) SOS Kremnica, občianske združenie                                       300 €
 5. b) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica, matkocirkev Kremnica 400 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 31.08.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 60/1806    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2018 pre oblasť telesná  kultúra.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 05. 2018 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 900 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu športu vo výške 900 € nasledovne:
 2. a) Občianske združenie Skiklub Kremnica 500 €
 3. b) Zasmečuj deťom zdravie 400 €

 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 31.08.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1806    

vo veci žiadosti Andreja Marku a Martiny Markovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, 967 01  Kremnica o odpredaj časti z pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e    

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 3132/2 (právna parcela EKN 1243/2) – trvalý trávny porast  s výmerou cca 118,80 m2,  v katastrálnom území Kremnica Andrejovi Markovi a Martine Markovej, Ulica Jula Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica.                                              

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu  A/ žiadateľom

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                               

termín: 29.06.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1806    

vo veci žiadosti Ruženy Jankajovej a Vasila Jankaja, Dolná ulica 47/17, 967 01  Kremnica o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe a pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í

uznesenie MsZ č. 29/1803 zo dňa 15.03.2018.

                                               B/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 k stavbe drevárne súpisné číslo 1389 a pozemku parcelné číslo CKN 836/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 79 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 3135 pre mesto Kremnica, katastrálne územie Kremnica kupujúcim:

Ružene Jankajovej, rod. Michalkovej  a manželovi Vasilovi Jankajovi, rod. Jankajovi  obaja miesto trvalého pobytu Dolná ulica 47/17, 967 01  Kremnica  ako  manželom  do  ich bezpodielového  spoluvlastníctva s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 ku stavbe a pozemku.

            Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obyvatelia mesta Kremnica podali žiadosť o odkúpenie drevárne, ktorá je súčasťou stavby súpisné číslo 1389, postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 836/2, ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 3135. Ide o stavbu, v ktorej sa nachádza celkom šesť drevární, z ktorých päť užívajú vlastníci priľahlého bytového domu a jednu dreváreň užívajú žiadatelia. Všetci užívatelia drevární okrem žiadateľov sú podielovými spoluvlastníkmi vyššie uvedenej stavby súpisné číslo 1389 a pozemku parcelné číslo CKN 836/2. Spoluvlastníkom tejto stavby a pozemku s podielom 1187/6617 je aj mesto Kremnica, pričom predmetný podiel predstavuje jednu drevárenskú kobku, ktorú dlhoročne užívajú žiadatelia.

Táto dreváreň bezprostredne prilieha k rodinnému domu súpisné číslo 47, ktorý je vrátane zastavaného pozemku parcelné číslo CKN 836/3 vo vlastníctve žiadateľov. Užívanie tejto drevárne bolo vždy spojené s užívaním rodinného domu súpisné číslo 47. Ide o uzavretý areál, kde okrem vlastníkov iné osoby nemajú prístup.  

         Kúpna cena spoluvlastníckeho podielu 1187/6617 na stavbe drevárne  súpisné číslo 1389 a pozemku parcelné číslo CKN 836/2 sa stanovuje vo výške 240,51 € (169,66 € – podiel k stavbe a 70,85 € – podiel k pozemku).                                                                                                                           Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený     na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 11.04.2018 do 26.04.2018.                                                                                                         

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                         

termín: 31.08.2018.

 

Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

101000

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo  63/1806    

vo veci pozmeňujúceho návrhu poslanca MsZ v Kremnici Mgr. Alexandra Sekaja – zapracovanie bežných výdavkov na opravu terasy v materskej škole do 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 vo výške 7 000 €.

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 866 690 €

kapitálové príjmy:                       821 231 €

príjmové finančné operácie:         669 018 €      

spolu príjmy:                          6 356 939 €

        

bežné výdavky:                         4 762 302 €

kapitálové výdavky:                           1 471 747 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       6 338 138 €

 

saldo bežného rozpočtu:           104 388 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 650 516 €

saldo finančných operácií:                  564 929 €

celkové saldo rozpočtu:            18 801 €

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo  64/1806    

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           4 866 690 €

kapitálové príjmy:                       821 231 €

príjmové finančné operácie:         669 018 €      

spolu príjmy:                          6 356 939 €
  

bežné výdavky:                         4 762 302 €

kapitálové výdavky:                           1 471 747 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       6 338 138 €

 

saldo bežného rozpočtu:           104 388 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 650 516 €

saldo finančných operácií:                  564 929 €

celkové saldo rozpočtu:            18 801 €

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1806    

vo veci udelenia verejných uznaní mesta Kremnica pri príležitosti 690.výročia založenia mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e 

udelenie ocenení nasledovne:

Cena mesta in memoriam Jozefovi Horváthovi – bývalému starostovi mesta Kremnica, za rozvoj mesta Kremnica

Cena mesta Ing. Petrovi Berčíkovi za zásluhy v oblasti športu, kultúry, vedecko-výskumnej, pedagogickej a publicistickej oblasti

Cena mesta  firme Elba, akciová spoločnosť významnému zamestnávateľovi v regióne, ktorý sa  výraznou mierou priamo aj nepriamo podieľa na rozvoji mesta Kremnica

 

Čestné občianstvo Ing. Vlastimilovi Kalincovi – riaditeľovi Mincovne Kremnica, štátny podnik za rozvoj podniku a šírenie dobrého mena mesta Kremnica

Čestné občianstvo Doc. Ing. Karolovi Samuelčíkovi – za prínos v oblasti športu, kultúry a pedagogickú činnosť   

Čestné občianstvo Mgr. Marianovi Krajčovi – za pastoračnú, duchovnú a pedagogickú činnosť, za rozvoj a reštaurovanie kultúrnych pamiatok

 

B/b e r i e   n a   v e do m i e 

udelenie ocenení primátorom mesta nasledovne:

Cena primátora  Milanovi Rybárskemu za zásluhy v oblasti kultúry, zachovania kultúrnych pamiatok a ich obnovy

Cena primátora  MUDr. Helge Niklesovej za dlhoročnú prácu lekárky a filantropiu

 

Uznanie Matilde Olbrichtovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za prácu v oblasti kultúry a dlhoročnú prácu sprievodkyne po meste Kremnica

Uznanie Ivanovi Čillíkovi – za dlhoročnú prácu v oblasti fotografovania a propagácie najrôznejších kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a života v meste aj mimo neho

Uznanie Gabriele Mistríkovej – za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach hendikepovaných – v plávaní na medzinárodnej aj domácej úrovni

Uznanie Big air v meste – za propagáciu mesta a organizovanie  freestylového podujatia, ktoré je jedinečné  nielen na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Jedenásťročná tradícia podujatia je zárukou kvalitných jazdcov zo Slovenska, okolitých aj vzdialenejších krajín, mesto Kremnica za dva dni konania podujatia priláka tisíce návštevníkov.

Uznanie Kremnickému banskému spolku – za  realizáciu  kultúrno-spoločenských podujatí zameraných  predovšetkým na  rozvíjanie a šírenie poznatkov o baníctve, hlavne o Kremnici a blízkom okolí, za  propagáciu  kremnického baníckeho regiónu a priblíženie  zaujímavých udalostí z histórie baníctva v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste  a tiež za publikačnú činnosť so zameraním na históriu a súčasný stav kremnického baníckeho regiónu.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 9 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Klára Štroffeková)

Uznesenie číslo 66/1806    

vo veci správy o činnosti mestskej polície za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2017, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 67/1806    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/1806    

vo veci doplnenia člena komisie ZPOZ.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   v o l í

Mgr. Janu Šumichrastovú za členku komisie ZPOZ.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1806    

vo veci voľby Ivety Ceferovej (SDKÚ-DS) do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í

Ivetu Ceferovú (SDKÚ-DS) do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1806    

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.)

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2017 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1806    

vo veci predkladania písomného stanoviska hlavného kontrolóra  k návrhom na zmenu rozpočtu mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  ž i a d a

hlavnú kontrolórku mesta, aby ku každému návrhu na zmenu rozpočtu mesta Kremnica a organizácií  mesta bolo predložené písomné stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré bude súčasťou podkladov pre rokovanie orgánov mesta o návrhu na zmenu rozpočtu.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 72/1806    

vo veci obytného súboru zóny Veterník  žiadať o informáciu o aktuálnom stave.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   u k l a d á

mestskému úradu predložiť poslancom mestského zastupiteľstva písomnú informáciu vo veci aktuálneho stavu prípravy obytného súboru zóny Veterník. V správe osobitne  uviesť  práce realizované  v tomto volebnom období.

termín: do 30.6.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

                                                                                        Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                   primátor  mesta

 

 

 

      Jaroslav Slašťan                                                     Mgr. Ing. Martin Novodomec

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.