Materiál na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

K bodu:        Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva 

                       v Kremnici a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy 

                       mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

Predkladá:    Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Spracovateľ: Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta             

 

Materiál obsahuje:

  1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

vo veci určenie volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o

                                                                     A/ u r č u j e 

 

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod, ktorý tvorí celé územie mesta Kremnica. Tento volebný obvod bude označený číslom 1. Súčasne určuje počet poslancov, ktorí sa v tomto volebnom obvode budú voliť v počte 11.

                                                                     B/ u k l a d á

Mestskému úradu v Kremnici

pripraviť a realizovať všetky úlohy, ktoré pre mesto vyplývajú z platnej legislatívy a organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. 

 

     Dôvodová správa:

 

     V zbierke zákonov SR pod číslom 203/2018 Z. z. bolo uverejnené rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (rozhodnutie bolo vyhlásené dňa 10.7. 2018). Deň konanie týchto volieb bol určený na sobotu 10. novembra 2018. Súčasne pod bodom 2. bola stanovená lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov v nich do 17. augusta 2018.

     Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014“), volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní  obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

     Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod.

      Chcem v tejto súvislosti pripomenúť, že dňa 16.04. 2015 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Kremnici uznesenie číslo 48/1504, ktorým podľa § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určilo počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici na celé volebné obdobie v rokoch 2018 až 2022 na jedenásť. Súčasne sa mestské zastupiteľstvo vyslovilo za to, aby pre najbližšie voľby poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2018 bol vytvorený len jeden viacmandátový volebný obvod zahrňujúci územie celého mesta. V tejto veci počtu volebných obvodov sa jednalo len o stanovisko mestského zastupiteľstva, ktoré nie je právne záväzné. V zmysle platnej legislatívy, záväzne rozhodnúť o počte volebných obvodoch môže mestské zastupiteľstvo až po uverejnení rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v zbierke zákonov (to sa stalo 10.7. 2018). Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva je samozrejme záväzné, pokiaľ samo mestské zastupiteľstvo toto svoje rozhodnutie v budúcnosti nezmení.

      V zmysle vyššie uvedeného uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 48/1504 odporúčam, aby pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 bol určený jeden volebný obvod, ktorý bude označený číslom 1 a počet poslancov, ktorý sa v ňom budú voliť bude 11. Dôvody pre vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov v našom  sú uvedené v dôvodovej správe, ktorá bola predložená ku návrhu skupiny poslancov na vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva, na základe ktorého návrhu bolo dňa 16.4. 2015 prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 48/1504. Mám za to, že tieto dôvody sú aktuálne aj dnes.  

 

 

 

                                                                                                Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

                                                                                                         primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.