Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. augusta 2018

Uznesenie číslo 73/1808    

vo veci určenia volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/u r č u j e

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod, ktorý tvorí celé územie mesta Kremnica. Tento volebný obvod bude označený číslom 1. Súčasne určuje počet poslancov, ktorí sa v tomto volebnom obvode budú voliť  v počte 11.

                                                                     B/u k l a d á

Mestskému úradu v Kremnici pripraviť a realizovať všetky úlohy, ktoré pre mesto vyplývajú z platnej legislatívy a organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 ( Miloš Bíreš,  MUDr. Dana Blahyjová,  Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

Mgr. Eva Hrončová                                                           Miloš Bíreš

člen návrhovej komisie                                         člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

Zdieľať tento príspevok.