Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 21. augusta 2018

Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 21. augusta 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Peter Chren, Bc. Martin                  Rusín,  Ing. Marek Kurka

                        Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

 

Neprítomní:     RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban,

 

Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora                           mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Roman Brhlík, náčelník                           MsPO

Program: 1. Úvod           

 1. Finančné veci

                        2.1       Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 15. 06. 2018

                        2.2       Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica

                                               č. 1/2018

                        2.3       Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 06. 2018

                        2.4       Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Kultúrne

                                     a informačné centrum mesta Kremnica

                         2.5     Správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Mestský bytový  

                                    podnik Kremnica

                         2.6     Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2017

 

 1. Majetkové veci

                   3.1       Žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Kremnica po predložení GP– Ján Čuvara                                                   s manželkou, Kremnica

                   3.2       Žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Kremnica – Peter Minka, Kremnica    

                   3.3       Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – Slovenská správa                                                 ciest, Bratislava

                   3.4       Majetkovo právne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kremnica – Ing. Darina                                                         Babinská, Bratislava  

                   3.5       Žiadosť o odpredaj časti nehnuteľnosti a prislúchajúceho pozemku v k. ú.                                                          Kremnica – Michal Búchal, Kremnica

                   3.6       Návrh na vyradenie majetku v správe mestského bytového podniku č. 1/2018

                               – motorové vozidlo Škoda Felícia, MsBP

                   3.7       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie od                                                 01. 04. 2018 do 31. 08. 2018 (mesto Kremnica)

                   3.8       Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za obdobie od                                                 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 (MsBP)

                   3.9       Zámer odpredaja pozemkov za účelom výstavby a budúceho prevádzkovania                                                   obchodnej prevádzky v meste Kremnica

                   3.10     Žiadosť o prenájom pozemku v k. ú. Krahule – CLD, s.r.o., Banská Bystrica

 

 1.   Rôzne

                    4.1.      Spoplatnenie parkovania v meste Kremnica

 

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 15. 06. 2018 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 15. 06. 2018 podľa predloženého materiálu.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 1/2018

 1. a) berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 1/2018

    podľa predloženého materiálu,

 1. b) odporúča riaditeľke MsBP pripraviť na rokovanie MsZ materiál v zmysle platných predpisov.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30. 06. 2018

 1. a) berie na vedomie predložený materiál,
 2. b) odporúča MsÚ predložiť kompletný materiál vrátane monitorovacej správy za rok 2018 k 30. 06.

    2018 na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 03. 09. 2018.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica podľa predloženého materiálu.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2018 za Mestský bytový podnik, Kremnica podľa predloženého materiálu.

 

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2017 berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2018.

 

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Jána Čuvaru s manželkou, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 2142/5 – ostatné plochy s výmerou 22 m2 v katastrálnom území Kremnica Jánovi Čuvarovi s manželkou, Kremnica za kúpnu cenu vo výške 165 € (7,50 € /m2), s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

 

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Petra Minku, Kremnica o odpredaj časti pozemku – príjazdovej komunikácie

v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2189 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 61,8 m2 v katastrálnom území Kremnica Petrovi Minkovi, Kremnica za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

 

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica o uzatvorenie zmluvy o zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech tretej osoby pre stavbu I/65 Kremnica – Kremnické Bane – preložka vzdušného vedenia NN odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo EKN 2612/4 – ostatné plochy (diel 49 s výmerou 1 m2 a diel 50 s výmerou 8 m2) a časti pozemku parcelné číslo EKN 2704/2 – vodné plochy (diel 51 s výmerou 12 m2, diel 52 s výmerou 2 m2, diel 53 s výmerou 12 m2, diel 54 s výmerou 6 m2, diel 55 s výmerou 12 m2, diel 56 s výmerou 5 m2 a diel 57 s výmerou 11 m2) v katastrálnom území Kremnica ,zameraných geometrickým plánom č. 31566391-48/2017 v prospech oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.,  Žilina, za jednorazovú náhradu vo výške 99,12 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 21/2018 zo dňa 11. 05. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Branislav Heger, znalec pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby.

 

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti Ing. Dariny Babinskej, Bratislava o zámenu pozemkov v katastrálnom území Kremnica 

 1. neodporúča MsZ schváliť zámenu časti pozemku parc. č. EKN 1882 – záhrada s výmerou 149 m2 v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve Ing. Dariny Babinskej, Bratislava za časť pozemku parc. č. EKN 2661/4 – ostatná plocha s výmerou 149 m2 v katastrálnom území Kremnica vo vlastníctve mesta Kremnica,
 2. odporúča MsÚ rokovať so žiadateľkou vo veci odkúpenia pozemku parc. č. EKN 1822 – záhrada s výmerou 149 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica.

 

Uznesenie k bodu 3.5

Komisia vo veci žiadosti Michala Búchala, Kremnica o odpredaj časti nehnuteľnosti – domu súp. č. 273 a časti pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica ½ na nehnuteľnosti – domu súp. č. 273 a spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica ½ na pozemku parc. č. CKN 1202 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 159 m2 a na pozemku parc. č. CKN 1204/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 395 m2 v katastrálnom území Kremnica Michalovi Búchalovi, Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku, ktorý si žiadateľ nechá vypracovať na vlastné náklady.

 

Uznesenie k bodu 3.6

Komisia vo veci návrhu na vyradenie majetku č. 1/2018 v správe Mestského bytového podniku, Kremnica odporúča MsZ schváliť vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2018 Mestského bytového podniku, Kremnica t.j. Škoda Felícia, obstarávacia cena 8 796,39 €, zostatková cena 0,00 €.

 

Uznesenie k bodu 3.7

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica

č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 04. 2018 do 31. 08. 2018 podľa prílohy.

 

Uznesenie k bodu 3.8

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 podľa prílohy.

 

Uznesenie k bodu 3.9

Komisia vo veci zámeru odpredaja pozemkov za účelom výstavby a budúceho prevádzkovania obchodnej prevádzky odporúča MsÚ vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže a materiál predložiť na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 03. 09. 2018.

 

Uznesenie k bodu 3.10

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti CLD, s.r.o., Banská Bystrica o prenájom časti z pozemku v katastrálnom území Krahule odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parc. č. CKN 531 – ostatné plochy s výmerou 500 m2 v katastrálnom území Krahule spoločnosti CLD, s.r.o., Banská Bystrica, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v Zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica, za účelom umiestnenia a prevádzkovania demontovateľného detského lyžiarskeho vleku.

 

 1. Ostatné

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci návrhu na spoplatnenie parkovania v meste Kremnica odporúča

 1. začať širšiu diskusiu o zmene parkovacej politiky v meste Kremnica,
 2. MsÚ vytvoriť komplexný návrh riešenia zmeny parkovacieho systému v meste Kremnica, ktorý bude

         predložený do diskusie poslancom mesta do 31. 01. 2018.

 

 1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za  

            účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

V Kremnici, dňa 21. 08. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                     predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.