Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 15.8. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek, Alexander Ferenčík, Beáta Kirková

Program:

  1. Organizácia parkovania na parkovisku Jeleň
  2. Doplnenie návrhu na ocenenie
  3. Rôzne

 

Prítomných členov komisie privítala sekretárka komisie.

Informovala o materiály, ktorý bol prerokovaný v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky. V ňom náčelník mestskej polície vysvetľuje situáciu s parkovaním: „V našom meste máme v súčasnej dobe tri miesta s plateným parkovaním. Jedná sa o priestor pri OD COOP Jednota na ul. P. Križku, parkovacie miesta na nám. SNP a parkovacie miesta  na Štef.nám. Ostatné parkovacie miesta nie sú spoplatnené, v rátane najväčšieho parkoviska a to parkoviska Jeleň. Konkrétne toto parkovisko nebolo spoplatnené s úmyslom umožniť tak našim obyvateľom, ako aj návštevníkom mesta zaparkovať na krátky čas a to na vybavenie si záležitosti v centre, nákupu a pod. Už dlhšie obdobie sa ale tento úmysel  minul svojmu účinku a evidujeme  OMV, ktoré parkujú na tomto parkovisku celý deň, pričom takto zaberajú niekedy aj 2/3 tohto parkoviska. Jedná sa najmä o vodičov, ktorí v našom meste pracujú a toto parkovisko využívajú na odstavenie svojho vozidla počas pracovnej doby. Na uvedenom  parkovisku je najmä v čase od 11.00 do 16.00 veľký dopyt po parkovacom mieste a to najmä zo strany turistov, pričom títo by si aj radi zaplatili za parkovanie ( sú na to zvyknutí  aj  z iných turistických miest), len aby mohli v pohode zaparkovať bez  jazdenia po meste a hľadania  voľného parkovacieho miesta. Z týchto dôvodov by som navrhol tento problém riešiť. Možných riešení je viacero, ale ja spomeniem dve. Jedno je náročnejšie na vstupné náklady a druhé si vyžaduje omnoho menšiu počiatočnú investíciu, pričom to prvé riešenie je podľa mňa komplexnejšie. V prvom prípade by sa technicky vstupnou a výstupnou rampou( vrátane ďalšieho tech..zariadenia)  dalo zabezpečiť, že vodič ktorý bude parkovať na parkovisku pod stanovený čas (napr. 2 hodiny) nezaplatí nič, pričom za prekročenie času o každú začatú hodinu (prípadne polhodinu) bude musieť zaplatiť stanovenú sumu. Druhým riešením je spoplatnenie tohto parkoviska takým istým spôsobom ako tie súčasné spoplatnené parkoviská, ale bolo by to iba na obmedzený čas. Napríklad na dobu od 09.00 do 11.00 a následne od  13.00 do 15.00. V tomto čase by boli vykonávané kontroly plateného parkovania  na uvedenom parkovisku.

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča spoplatnenie parkovania na parkovisku Jeleň, ale iba na obmedzený čas, a to od 9.00 do 11.00 a následne od 13.00 do 15.00 hod.

  1. Komisia prerokovala návrh na doplnenie zoznamu ocenených o Mgr. Margitu Fodorovú. Komisia schválila udelenie ďakovného listu Za významný podiel na činnosti samosprávnych orgánov mesta, za zásluhy v oblasti kultúrnej, pedagogickej a športovej.
  2. V bode rôzne bola otvorená myšlienka obnovy, príp. obstarania nového minibusu z dôvodu zlého technického stavu.

V rámci bodu Ing. Tileschová informovala o prebiehajúcich prípravách na oslavy 690. výročia udelenia mestských privilégií. Účasť na oficiálnej časti potvrdili 3 partnerské mestá, v rámci programu sa dolaďujú detaily, informačné centrum pracuje na propagácii podujatia.

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.