Zápisnica č. 06/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 08. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 06/2018 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 08. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Ing. Marek Kurka, Bc. Martin Kapšo, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan

Prizvaní a hostia:

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:05 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 6. v tomto roku, 34. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018
 4. Záver
 •  
 •  
 •  
 •  

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program Mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ing. Martina Novodomca a Mgr. Kláru Štroffekovú.

 

 • K bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2 k 15.10.2015 a návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

Uznesenie č. 73/1808

vo veci určenie volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a počtu poslancov v ňom vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o

 

                                                                     A/ u r č u j e 

 

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod, ktorý tvorí celé územie mesta Kremnica. Tento volebný obvod bude označený číslom 1. Súčasne určuje počet poslancov, ktorí sa v tomto volebnom obvode budú voliť v počte 11.

 

                                                                     B/ u k l a d á

Mestskému úradu v Kremnici

pripraviť a realizovať všetky úlohy, ktoré pre mesto vyplývajú z platnej legislatívy a organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 • K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 15:12 hod. 6. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 34. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

     

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

Mgr. Ing. Martin Novodomec                                              Mgr. Klára Štroffeková

           1 . overovateľ                                                                       2. overovateľ

 

 

 

                       

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.