VÝBEROVÉ KONANIE

podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

 

 1. Kvalifikačné predpoklady :
 • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa so stavebno-technickým zameraním
 • najmenej 5 rokov praxe v odbore
 • prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná

 

 1. Iné požiadavky :
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • bezúhonnosť
 • záujem o uvedenú prácu
 • osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady
 • užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

 

 1. Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

 

Uzávierka prihlášok je do 01.10.2018 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta

vedúceho  oddelenia VaŽP“ na adresu:

Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

 

V Kremnici, dňa 10.09.2018

 

                                                                                                                                      

                                                                               Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                   primátor mesta

 

 

 

                                         

Zdieľať tento príspevok.