Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2018

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. septembra 2018

Uznesenie číslo 74/1809    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 5/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 75/1809    

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 76/1809    

vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/b e r i e   n a  v e d o m i e

výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia  Mestského úradu v Kremnici.

Kvalifikačné predpoklady :

–      ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, zameranie stavebno-technické

 • najmenej 5 rokov praxe vo vedúcej funkcii
 • prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná

Iné požiadavky :

–      znalosť príslušnej legislatívy,

 • bezúhonnosť,
 • záujem o uvedenú prácu,
 • osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 • užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /,
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :

–      prihláška do výberového konania,

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.

Uzávierka prihlášok je do 01.10.2018 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho  oddelenia VaŽP“ na adresu:

Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

Do výberovej komisie pre výber  vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Kremnici odporúča primátor mesta poslanca Miloša Bíreša.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 77/1809    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu primátora mesta Kremnica č. 1 k 15.6.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 78/1809    

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 15.06.2018.   

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 15.06.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 79/1809    

 • vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30.06.2018.
 •  
 • M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o –   b e r i e   n a    v e d o m i e
 • predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30.06.2018 nasledovne:
 • Bežný rozpočet: príjmy:    2 749 043,60 €, t.j.             56,49 %
 • výdavky:    2 168 989,60 €, t.j.              45,54 %
 • saldo:                580 054,00 €
 • Kapitálový rozpočet:príjmy: 821 471,51 €, t.j.           100,03 %
 • výdavky:               725 978,69 €, t.j.             49,33 %
 • saldo:          95 492,82 €
 • Finančné operácie: príjmy: 4 222,94 €, t.j.              26,04 %
 • výdavky:               53 105,42 €, t.j.               51,02 %

                            saldo:                 121 117,52 €

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 80/1809    

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2018 k 30.06.2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

 • predloženú Monitorovaciu správu za rok 2018 k 30.06.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 81/1809    

vo veci správy o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a   v e d o m i e   

správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2018 za Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica (v eurách)

 Hlavná činnosť%Podnikateľská činnosť%SPOLU%
Príjmy75832,88522318,666778151,5452
Výdavky70686,01481799,015272485,0248
Saldo5146,87 519,65 5666,52 

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 82/1809    

vo veci  plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2018 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica  nasledovne:

 

                                    Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %

Príjmy:                            164 586          55,51           111 488                 58,53        276 074       56,69

Výdavky:                        132 554          44,71             86 256                 46,11        218 810       45,26

Saldo:                          32 032                             25 232                                57 264

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 83/1809    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 84/1809    

vo veci schválenia návrhu 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

 1. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2018 k 15.06.2018
 2. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2018 k 01.07.2018

B/ s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2018

Príjmy:                       HČ  147 170    VČ   3 455        spolu       150 625          

Výdavky:                   HČ  147 170    VČ   3 455         spolu      150 625  

Saldo:                                HČ             0   VČ          0          spolu                 0

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 85/1809    

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  b e r i e   n a   v e d o m i e   

 1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2017
 2. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 86/1809    

vo žiadosti Michala Búchala, Ulica Československej armády 273, 967 01  Kremnica o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ pozemkov a ½ domu od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť podielu mesta Kremnica, a to ½ pozemku parcelné číslo CKN 1204/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 395 m2, ½ pozemku parcelné číslo CKN 1202 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 159 m2 a ½ domu súpisné číslo 273 na pozemku parcelné číslo 1202 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, kde nehnuteľnosti a ich vlastnícke vzťahy sú zapísané na liste vlastníctva č. 2896,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcemu Michalovi Búchalovi, Ulica Československej armády 273, Kremnica za podmienky dodania znaleckého posudku, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady a uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností.

B/u k l a d á

Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová

termín: 30.09.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 87/1809    

vo veci vyradenia a odpredaja neupotrebiteľného motorového vozidla Mestského bytového podniku.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v  a ľ u j e   

 1. vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik na vyradenie č. 1/2018 zo dňa 14.08.2018, t.j. motorové vozidlo Škoda FELICIA v obstarávacej cene 8796,39 €, zostatkovej cene 0,00 €,
 2. odpredaj prebytočného motorového vozidla Škoda FELICIA (ZH 043 AJ), obstarávacia cena: 8796,39 €, zostatková cena: 0,00 €

B/ u k l a d á

Mestskému bytovému podniku vyradiť neupotrebiteľný majetok, zverejniť ponuku prebytočného majetku a zrealizovať odpredaj vozidla podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová

termín: 31.12.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 88/1809    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a  v e d o m i e 

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 podľa prílohy.

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 89/1809    

vo veci žiadosti Jána Čuvaru s manželkou Soňou Čuvarovou, Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í

uznesenie MsZ č. 13/1802 zo dňa 08.02.2018.

 B/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, parcelné číslo CKN 2142/5 – ostatné plochy s výmerou 22 m², ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 47110899-154/2018 zo dňa 10.07.2018 z pozemku parcelné číslo CKN 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 691 m² Jánovi Čuvarovi, a manželke Soni Čuvarovej, obaja miesto trvalého pobytu Nová dolina 784/36, 967 01 Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Ide o odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže na predávanom pozemku sa nachádza stavba – prístrešok na uskladnenie peliet vo vlastníctve kupujúcich a kupovaný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom parcelné číslo CKN 2142/2 vo vlastníctve kupujúcich, na ktorom sa nachádza stavba bez súpisného čísla, ktorá je vo vlastníctve kupujúcich.

Kúpna cena za predaj pozemku sa stanovuje vo výške 165,00 € ( 7,50 €/m²).

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 31.10.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 90/1809    

vo veci žiadosti Petra Minku, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica o odpredaj časti príjazdovej komunikácie od mesta Kremnica v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. prebytočnosť časti príjazdovej komunikácie, a to pozemku parcelné číslo CKN 2189 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 61,8 m² v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, list vlastníctva č. 1388,
 2. zámer predať svoj majetok kupujúcemu Petrovi Minkovi, za podmienky dodania geometrického plánu, ktorý si kupujúci nechá vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 30.09.2018.

Poznámka:

V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán do 28. 02. 2019, uznesenie stráca platnosť

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 91/1809    

vo veci vypovedania Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/02102 zo dňa 31.05.2010 zo strany mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e 

vypovedanie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/02102 zo dňa 31.05.2010, nájomcovi Paintballovému športovému klubu Kremnica, Ľubomír Zoban, predseda športového klubu, Dolná ulica 53/29, 967 01 Kremnica, IČO 42 188 091 zo strany mesta Kremnica. V zmysle nájomnej zmluvy výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede  

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcovi a realizovať vypovedanie nájomnej zmluvy

 zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                

termín: 31.10.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 92/1809    

vo veci žiadosti spoločnosti CLD s.r.o. Partizánska cesta 3, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 744 948 o prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 531 – ostatné plochy s výmerou 500 m2 v katastrálnom území Krahule.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN  531 – ostatné plochy s výmerou 500 m2 v katastrálnom území Krahule, spoločnosti CLD s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 744 948, na dobu neurčitú,  za účelom umiestnenia a prevádzkovania demontovateľného detského lyžiarskeho vleku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na prenajatej časti z pozemku parcelné číslo CKN 531 umiestní a sprevádzkuje demontovateľný detský lyžiarsky vlek.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 3,00 €/m2/rok.

Celkové ročné nájomné činí 1.500,- €.

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 23.08.2018 do 06.09.2018.

 B/ u k l a d á 

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                 

termín: 28.09.2018.                

Prenájom majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

10820

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 8 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka,  Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 2 (Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan)

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 93/1809    

vo veci žiadosti Slovenskej správy ciest – Investičnej výstavby a správy ciest, Skuteckého 32, 974 23  Banská Bystrica o zriadenie vecného bremena so Slovenskou správou ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19  Bratislava, IČO:  00 33 28 v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 pre stavbu  „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ na časti pozemkov, parcelné čísla EKN 2612/4 a EKN 2704/2 v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena, v súvislosti s prekládkou NN vedenia na stavbu „Cesta I/65 Kremnica – Kremnické Bane,“ na časti pozemkov parcelné číslo EKN 2612/4 – ostatné plochy s výmerou 174 m2 a parcelné číslo EKN 2704/2 – vodné plochy s výmerou 5098 m2 v katastrálnom území Kremnica,  ktoré sú vyčlenené geometrickým plánom č. 31566391- 48/2017 zo dňa 01.12.2017, a to diely

– 49 s výmerou 1 m2,  50 s výmerou 8 m2 vytvorené z pozemku parc. č. EKN 2612/4 a diely

– 51 s výmerou 12 m2, 52 s výmerou 2 m2, 53 s výmerou 12 m2,  54 s výmerou 6 m2,  55 s výmerou 12 m2,  56 s výmerou 5 m2 a  57 s výmerou 11 m2 vytvorené z pozemku parc. č. EKN 2704/2 so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava IČO:  00 33 28, v prospech tretej osoby  – oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 za jednorazovú náhradu vo výške 99,12 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 21/2018 zo dňa 11.05.2018, vyhotoveného Ing. Branislavom Hegerom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby.                                               

 B/ u k l a d á          

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zodpovedný: Ing. Renáta Nováková                                    

termín: 15.11.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 94/1809    

vo veci žiadosti Ing. Dariny Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto o zámenu pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e

zámenu  pozemkov v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom a to časť z pozemku parcelné číslo EKN 1882 – záhrady s výmerou cca 70  m2 (CKN 1391/2) vo vlastníctve Ing. Dariny Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto,  za pozemok časť parcelné číslo EKN 2664/1 – ostatné plochy s výmerou cca 70 m2  (CKN 1391/2) vo vlastníctve mesta Kremnica za účelom parkovania motorového vozidla                                              

B/ u k l a d á    

Mestskému úradu v Kremnici rokovať so žiadateľkou vo veci odkúpenia pozemku parcelné číslo EKN 1882 – záhrady s výmerou 149 m2  (CKN 1391/2) v katastrálnom území od Ing. Dariny Babinskej, Kýčerského 7028/4, 821 05  Bratislava  – Staré Mesto

                                                           

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľke

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 30.09.2018.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 95/1809    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách .

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01.04.2018 do 31.08.2018 podľa prílohy.                                               

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1809    

vo veci vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov za účelom výstavby a budúceho prevádzkovania obchodnej prevádzky v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e

 1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica, zapísaných na liste vlastníctva číslo 1388, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, obchodnou verejnou súťažou, a to častí z pozemkov parcelné číslo:

CKN 1643 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 52 m²,

CKN 1644 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 217 m²,

CKN 1645 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 170 m²,

CKN 1646 – ostatné plochy s výmerou 7244 m²,

CKN 1647 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 478 m²,

CKN 1648 – záhrady s výmerou 1322 m²,

CKN 1649 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 786 m²,

CKN 1650/1 – záhrady s výmerou 600 m²,

spolu o výmere cca 6000 m²,

a stavieb:

súp. č. 879 postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1644 (šatne + sprchy)

bez súp. č. postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1645 (byt + posilňovňa)

bez súp. č. postavenej na pozemku parcelné číslo CKN 1643 (sociálne zariadenie).

 1. podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Obchodného zákonníka v zmysle prílohy č. 1 uznesenia.
 2. prenájom pozemkov špecifikovaných zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, na dobu určitú, a to od doby uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy ( po skolaudovaní stavby), za nájomné vo výške 3,00 €/m²/rok.

B/ z r i a ď u j e

komisiu zloženú z poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a OH MsÚ a vedúceho oddelenia ekonomického a PA MsÚ s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž s tým, že úlohu zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke bude mať oddelenie ekonomické a PA MsÚ.

C/ u k l a d á

mestskému úradu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž v zmysle platných právnych predpisov

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                 

termín: 07.09.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 6 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,  Ing. Marek Kurka)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4 (Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Klára Štroffeková)

Uznesenie číslo 97/1809    

vo veci správy o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o ochrane pred požiarmi a o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica za rok 2017.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1809    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 99/1809    

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu na rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

návrh na 1. zmenu finančného plánu na rok 2018 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                          4 327 200 eur

– s celkovými nákladmi                                        3 854 800 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                             472 400 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica           408 000 eur

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 100/1809    

vo  veci zvolania slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d p o r ú č a

primátorovi mesta zvolať slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti 690.výročia udelenia mestských privilégií mestu Kremnica na deň 15.9.2018 so začiatkom o 14,30 hod. do Kostola sv. Kataríny v Kremnici s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Slávnostný príhovor primátora mesta
 3. Udelenie ocenení mesta Kremnica
 4. Záver

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 101/1809    

vo veci určenia rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   u r č u j e

podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že primátor mesta Kremnica, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 bude svoju funkciu vykonávať na plný úväzok. Toto určenie sa vzťahuje na celé funkčné obdobie novozvoleného primátora.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 ( Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

 

 

Mgr. Klára Štroffeková                                                    Ing. Marek Kurka

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.