Zápisnica č. 31 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.09.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h
Ukončenie zasadnutia komisie:  15,45 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnený:
Sekretárka komisie: Petra Miková

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda
  4. Rôzne – Komunitný plán sociálnych služieb

 

  1. Úvod

 

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Erik G. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 259/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Michal G. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 260/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Denisa D. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 261/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

Katarína V. – žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku v HN

Pani V. si podala na mesto žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi vo výške 600 € na zakúpenie spotrebičov, ako práčky, chladničky a bojleru.

Uznesenie č. 262/2018

Komisia neodporúča poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 600 € z dôvodu, že v rozpočte mesta nie sú dostatočné finančné prostriedky. 

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Miroslav S. – žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku

Žiadam poskytnutie jednorazového príspevku pre bezdomovca p. Miroslava Slíža na vybavenie dokladu totožnosti vo výške 16,50 € vzhľadom k tomu, že nemá žiadny príjem a je bez akýchkoľvek dokladov.  

Uznesenie č. 263/2018

Komisia odporúča poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 16,50 € na správny poplatok na vybavenie dokladu totožnosti a na cestovné do ZH vo výške 2,40 €.   

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

4.Rôzne

 

Komunitný plán sociálnych služieb – pripomienkovanie.

Uznesenie č. 264/2018

Komisia odporúča schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na programovacie obdobie 2018-2022.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Petra Miková

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.