Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 13. 09. 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 13. 09. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh 5. zmeny rozpočtu 2018
 3. Návrhy do rozpočtov na rok 2019
 4. Školské výkazy
 5. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení
 6. Informácie o stave projektov:
 7. Rekonštrukcia mestskej telocvične
 8. Vybavenie mestskej telocvične – ÚV SR
 9. Podaný projekt na rekonštrukciu telocvične ZŠA – environmentálny fond
 10. Podaný projekt na rekonštrukciu telocvične ZŠA – MŠVVaŠ
 11. Rôzne
 12. Záver

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová informovala o požiadavkách škôl a školských zariadení do 5. zmeny rozpočtu na rok 2018.

 • Základné školy žiadali o zmeny v rozpočtoch, len na základe presunov z jednotlivých položiek alebo na základe dotácií z projektov a ÚPSVaR. Zmeny budeme zrejme upravovať koncom roka rozpočtovým opatrením primátora po dohodovacom konaní.
 • ZUŠ J.L. Bellu požadovalo o navýšenie rozpočtu o 2.790 € na mzdy a odvody z dôvodu návratu učiteliek z MD.
 • Riaditeľ CVČ požadoval o navýšenie o 3 281,20 na odstupné a odvody pre 1 zamestnanca.
 • Riaditeľka MŠ v 5. zmene rozpočtu zmeny nepožadovala.

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová informovala o požiadavkách riaditeľov škôl a školských zariadení do rozpočtu na rok 2019.

Rozpočty škôl a školských zariadení budú do rozpočtu na rok 2019 napočítané na základe 5. zmeny rozpočtu 2018 a aktuálne zmeny (navýšenie miezd pedagogických zamestnancov, zvýšenie minimálnych miezd nepedagogických zamestnancov…) sa do rozpočtov napočíta    po zverejnení  aktuálnych tabuliek v 1. zmene rozpočtu 2019.

V tomto období bude do rozpočtu na rok 2019 zapracovaná len požiadavka na odchodné, ktorá by sa mala realizovať v mesiaci január 2019 a upravený rozpočet CVČ znížený o mzdu 1 zamestnanca.

 

Uznesenie č. 1:

Komisia športu, školstva a mládeže odporúča predložené návrhy do 5. zmeny rozpočtu predložiť na schválenie a návrhy rozpočtov na rok 2019 prijať v rozsahu 5. zmeny rozpočtu 2018 a upraviť v 1. zmene rozpočtu na rok 2019 po získaní relevantných údajov o výške podielových daní zo štátneho rozpočtu, o nápočtoch finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosť mesta Kremnica podľa predložených štatistických údajov k 15. 9. 2018 a získaní informácií o uznaní vzdelávania pedagógov z MŠVVaŠ SR. 

Hlasovanie:

Za: 4               Proti: 0    Zdržali sa: 0

 

K bodu č. 4:

Mgr. Zlatošová informovala o príprave štatistických výkazov, ktorých webové aplikácie budú spustené k 15. 9. 2018. Informovala sa o zadaní podkladov do RIS, tieto sa budú preklápať do výkazov, preto je potrebné, aby boli 100% pripravené. Tiež informovala, že upozornila aj neštátne školské zariadenia na území mesta, aby boli včas pripravené podklady za mesto.

 

K bodu č. 5:

Mgr. Zlatošová požiadala riaditeľov ZŠ o skorší termín odovzdania Výročných správ o činnosti škôl a školských zariadení z dôvodu posledného mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, ktoré sa bude konať 11. 10. 2018. Správy sa musia podľa zákona schváliť v zastupiteľstve a nakoľko nevieme termíny zasadnutí MsZ v ďalšom volebnom období, môže sa stať že budú schvaľované až v roku 2019. Nakoľko Mgr. Kríž informoval, že už majú stanovené termíny pedagogickej rady aj rady školy, ktoré túto správu tiež musia schváliť, nebude možné pripraviť materiál do zastupiteľstva na 11. 10. 2018.

 

K bodu 6:

 1. Mestská telocvičňa – práce postupujú podľa plánu a mala by byť odovzdaná k termínu deklarovanému na poslednom mestskom zastupiteľstve tj. k 30. 10. 2018.

b),c) a d)  – podané projekty boli neúspešné z dôvodu nedostatku vyčlenených finančných prostriedkov

– mesto sa aj do budúcna pokúsi nájsť a spracovať  výzvy na dotácie v zmysle rekonštrukcie a vybavenia športových areálov.

 

K bodu rôzne:

Na základe informácií o ukončení výpožičky priestorov v ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej V. Gaňu pre OZ eMKLub Kremnica komisia navrhla prijať uznesenie ohľadom začlenenia detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky:

Uznesenie č. 2:

Komisia športu, školstva a mládeže vyjadruje názor, že kapacity základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica sú dostatočné na to, aby poskytovali základné vzdelanie aj pre deti, ktoré navštevujú Súkromnú základnú školu a školské zariadenia pri eMKLube Kremnica, ktorá sú zamerané na deti a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. V súlade so zákonmi SR a z materiálu Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie pri OSN v súčasnej dobe štát vo všetkých oblastiach, či ide o sociálne, fyzické alebo marginalizované skupiny preferuje integráciu týchto skupín. V prípade fungovania OZ eMKLub Kremnica ide o segregáciu, čo je v rozpore so spomínanými dokumentmi.

Hlasovanie:

Za: 4                Proti: 0       Zdržali sa:  0

 

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                      Mgr. Alexander Sekaj

                                                                                              predseda komisie

 

 

                                                                                                Mgr. Peter Weis

                                                                                             overovateľ zápisnice

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.