Zápisnica č. 6/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 24. septembra 2018

Zápisnica č. 6/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 24. septembra 2018

    

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana                                            Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Marek Kurka

                        Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

Neprítomní:     Peter Chren,

 

Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora                                 mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

 

Program: 1. Úvod 

               

 1. Finančné veci

                        2.1       Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2018

                        2.2       Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018                              

                        2.3       Návrh 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného                                    centra mesta Kremnica  pre rok 2018

                        2.4       Návrh rozpočtu mesta Kremnica na roky 2019 – 2021

                         2.5     Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta                               Kremnica pre rok 2019

                         2.6         Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku, Kremnica  

                                               pre rok 2019

 

 1. Majetkové veci

                   3.1       Vypovedanie nájomných zmlúv – Rastislav Barát, Kremnica, MPM, s.r.o.,                                Žilina

                   3.2       Upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Kremnica

                   3.3       Zverenie technického zhodnotenia majetku mesta do správy Mestského                                                bytového podniku, Kremnica

      

 1.   Rôzne

                                   4.1.      Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica 2018-2022

 

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili siedmi členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2018 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2018 podľa predloženého materiálu.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 odporúča:

 1. MsPO v Kremnici nájsť zdroje na pohonné hmoty v požadovanej výške 1 500 € v rámci rozpočtu MsPO,
 2. MsÚ dorovnať výdavky na rekonštrukciu terasy vo výške 2 500 € prioritne zo zdrojov MŠ, prípadne zo zdrojov mesta tak, aby výdavky na terasu boli v pôvodne schválenej výške 7 000 €,
 3. Základnej umeleckej škole, Kremnica, vzhľadom na požiadavku na navýšenie miezd v návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta, predložiť na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 08. 10. 2018 analýzu navýšenia miezd v ZUŠ, Kremnica (počet žiakov, počet odborov, počet učiteľov, ich úväzky, atď.),
 4. do konca roka 2018 veľmi opatrne narábať s výdavkami mesta tak, aby bola dodržaná rozpočtová disciplína a nedošlo k situácii že výdavky nebudú kryté zdrojmi rozpočtu,
 5. návrh 5. zmeny rozpočtu mesta, upravený v zmysle uznesenia komisie, predložiť na rokovanie MsZ.

 

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018 odporúča MsZ schváliť 4. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2019 – 2021 odporúča MsZ schváliť rozpočet mesta Kremnica na roky 2019-2021 podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019 odporúča MsZ schváliť rozpočet príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019 podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku, Kremnica pre rok 2019 odporúča MsZ schváliť rozpočet príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku, Kremnica pre rok 2019 podľa predloženého návrhu.

 

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci vypovedania nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica odporúča MsZ schváliť:

 1. vypovedanie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20. 07. 2005 v znení dodatkov nájomcovi Rastislavovi Barátovi, Kremnica zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa,
 2. vypovedanie Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01154 zo dňa 26. 08. 2004 v znení dodatkov nájomcovi spoločnosti MPM, s.r.o., Žilina, IČO 36 374 326 zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa.

 

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Kremnica a ich odpísania odporúča MsZ schváliť upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Kremnica a ich odpísanie nasledovne:

 1. pohľadávky spolu vo výške 974,56 € voči dlžníkom príspevkovej organizácie Mesta Kremnica Technické služby Kremnica, ktorá bola zrušená k 31. 12. 2004,
 2. pohľadávka vo výške 84,58 € voči dlžníkom Nemocnice s poliklinikou Kremnica, ktorá bola zrušená k 30. 11. 2003,
 3. pohľadávka vo výške 1 391,66 € voči spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice,

IČO 34 130 039 (v konkurze), za prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí,

 1. pohľadávka vo výške 854,67 € voči spoločnosti INZERT MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO 36 624 799, za prenájom pozemku,
 2. pohľadávka vo výške 49,79 € voči ĽS HZDS, organizácia Kremnica, za prenájom vývesnej skrinky,
 3. pohľadávky spolu vo výške 698,77 € voči dlžníkom, ktorí sa v minulosti ocitli v náhlej núdzi a bola im poskytnutá sociálna pôžička,
 4. pohľadávka vo výške 331,94 € voči Alžbete Brázdovej, Kremnica, ktorá vznikla ako výsledok osobitného ponukového konania,
 5. pohľadávka vo výške 331,94 € voči Elene Hricovej, Kremnica, ktorá vznikla ako výsledok osobitného ponukového konania,
 6. pohľadávka vo výške 149,37 € voči Jánovi Joškovi, Kremnica, za prenájom veľkej sály MsKS,
 7. pohľadávka vo výške 165,97 € voči Róbertovi Pušbacherovi, Kremnica, ktorá vznikla rozhodnutím mesta Kremnica o priestupku (čierna skládka),
 8. pohľadávka vo výške 59,25 € voči Viliamovi Janovskému WMA, Kremnica, ktorá vznikla refakturovaním kamenných otvorov v Červenej veži,
 9. pohľadávka vo výške 20,00 € voči Miroslavovi Buchalovi, Jastrabá, ktorá vznikla rozhodnutím mesta Kremnica o priestupku (dlžník zomrel 17. 04. 2016),
 10. pohľadávka vo výške 26,85 € voči Ľubomírovi Kockovi za služby poskytnuté prostredníctvom PCO v roku 2009,
 11. pohľadávka vo výške 265,05 € voči Ing. František Linder – STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, LINDER, Žiar nad Hronom, IČO 109 300 19, za služby poskytnuté prostredníctvom PCO v roku 2009,
 12. pohľadávka vo výške 354,54 € voči spoločnosti FLOREN, a.s., Kremnica, IČO 36 042 587, za služby poskytnuté Hotelu Golfer prostredníctvom PCO v rokoch 2005 – 2006,
 13. pohľadávka vo výške 358,50 € voči spoločnosti LASTET, s.r.o., Nemšová, IČO 36 017 850 (ex offo výmaz z OR 26. 08. 2015), za služby poskytnuté prostredníctvom PCO v rokoch 2010 – 2013,
 14. pohľadávka vo výške 517,50 € voči spoločnosti winLand, s.r.o., Michalovce, IČO 31 742 248 (dobrovoľný výmaz z OR 07. 02. 2018), za služby poskytnuté v stredisku pohybovej rekreácie na Skalke v roku 2012,
 15. pohľadávka vo výške 111,00 € voči Michalovi Morvajovi, Kremnica, za služby poskytnuté prostredníctvom Oddelenia technických služieb MsÚ v r. 2013,
 16. pohľadávka vo výške 64,00 € voči spoločnosti PETROSTAV – Baláž Peter, s.r.o., Liptovský Mikuláš, IČO 44 292 198 (ex offo výmaz z OR 19. 04. 2017), za služby poskytnuté prostredníctvom Oddelenia technických služieb MsÚ v roku 2013,
 17. pohľadávka vo výške 59,76 € voči spoločnosti SKALKY, s.r.o., Bratislava, IČO 35 717 289, za prenájom pozemku.

 

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku , Kremnica odporúča MsZ schváliť zverenie technického zhodnotenia budovy súp. č. 33 na Štefánikovom námestí v Kremnici (budova knižnice) vo výške 35 000 € do správy Mestského bytového podniku Kremnica.

 

 1. Ostatné

 

Na záver členom komisie predstavila zástupkyňa primátora Iveta Ceferová Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica na roky 2018 – 2022 a vyzvala ich, aby sa s ním oboznámili prostredníctvom webovej stránky mesta a prípadne ho pripomienkovali.

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica na roky 2018 – 2022 zobrala prednesené informácie na vedomie.

 

 

 1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

V Kremnici, dňa 24. 09. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.