Zápisnica č. 32018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 26.9.2018

Zápisnica č. 32018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 26.9.2018

                                                                                                                                     

Dotačná komisia zasadala dňa 26.09.2018 o 15:30hod.

Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo

Neprítomní:  Ing. Viera Vaská

Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora

 

Zoznam žiadostí

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

termín: 31.08.2018

 

Oblasť kultúra: 2 181,- € – 714,- € = zostatok: 1 467,- €

 

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1 737,70 €

P.č.číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
1.      

34/2018

Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 

86,02

 

64

 

64

Pokrytie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Štefánikovom nám.14/4 v Kremnici v Bellovom dome – elektrická energia

 

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 401,60 €

  1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe 85%= 404,35 €
  2. mestský alebo regionálny význam 5% = 500 €
  3. celoslovenský alebo medzinárodný význam 5%= 202,17 €
  4. mestský alebo regionálny význam 4%= 156,06 €
  5. iné kultúrne podujatie 1%= 139,02 €

 

C/Fond kultúry 10% = 41,70 €

P.č

 

číslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové

náklady

Žiadaná

dotácia

Schválená

Suma

Cieľ projektu
2.      

35/2018

 

OZ Slnko ľuďom

 

290

 

250

 

250

„Integrácia seniorov 2018“ – 3. ročník – spestriť život prijímateľom sociálnych služieb, nadviazať nové kontakty. (výdavková časť: cestovné vstupné a občerstvenie). Termín realizácie: 10.10.2018.
3.      

36/2018

 

OZ Pes a mačka v ohrození

 

800

 

600

 

400

„Pomôžme im , ony pomôžu nám – aj ony chcú dôstojne žiť“ – zhotoviť aspoň 1 voliéru s výbehom pre odchytených psov MsP, pretože súčasný počet je nepostačujúci. Termín realizácie: september – október 2018.  

                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

OBLASŤ Telesná kultúra: 2 722,13,- € – 2 722,- €= zostatok: 0,13,- €

 

A/ Fond mládežníckeho športu = 0 €

                                              

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 1 778,87 €

                                                                                  

C/ Fond športových podujatí = 1 791,87 €

P.ččíslo

zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
4. 

37/2018

TJ Kremnica, kolkársky oddiel520450300Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži, jesenná časť (náklady na cestovné)

                  

 

                                                                    

D/ Fond športu =  -848,61 €

P.č.Číslo

Zmluvy

OrganizáciaCelkové nákladyŽiadaná

Suma

Schválená

Suma

Cieľ projektu
 

5.

 

38/2018

Mestský klub lyžiarov Kremnica 

2 522

 

1 890

 

1 890

Zabezpečenie funkčnosti (bezpečnosti) motorového vozidla VW Transporter pre vytvorenie podmienok na športovú prípravu a súťaže mládežníckeho športu.
 

6.

 

 

 

Ing. Ľubomír Schwarz

 

2 225

 

1 000

 

0

Kremnica Wolves – hokejbalový klub- 1. Banskobystrická hokejbalová liga, (postup do play off, reprezentácia mesta v hokejbale). NEMÁ PRÁVNU SUBJEKTIVITU
 

7.

 

 

39/2018

 

Občianske združenie Skiklub Kremnica

 

 

4 000

 

 

2 000

 

532

Prostredníctvom tréningových pomôcok zvýšiť kvalitu pri tréningoch na lyžiarskych svahoch a tým pádom zlepšenie tréningových a súťažných podmienok pre kategóriu predžiakov, žiakov a juniorov zúčastňujúcich sa pretekov Slovenského pohára, FIS-pretekov, pretekov Oblastnej lyžiarskej ligy. Termín realizácie: do 31.12.2018.

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Bieleschová                                                             Mgr. Alexander Sekaj, predseda dotačnej komisie

 

                                                                                                         

Zdieľať tento príspevok.