Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. októbra 2018

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. októbra 2018

Uznesenie číslo 102/1810    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 6/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 103/1810    

vo veci žiadosti spoločnosti LESY Slovenskej republiky odštepný závod Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina, IČO: 36 038 351  o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/  r u š í

uznesenie MsZ č. 125/1609 zo dňa 08. septembra 2016.

 

                                                  B/  u k l a d á

mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                        

termín: 31.10.2018.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 104/1810    

vo stanoviska hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta  Kremnica k 30.9.2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu mesta  Kremnica k 30.9.2018.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 105/1810    

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.09.2018.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.09.2018.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 106/1810    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 5. zmene rozpočtu mesta Kremnica 2018.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 9 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2(Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 107/1810    

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 055 130 €

kapitálové príjmy:                       821 636 €

príjmové finančné operácie:         669 518 €      

spolu príjmy:                          6 546 284 €

        

bežné výdavky:                         4 877 447 €

kapitálové výdavky:                           1 562 437 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       6 543 973 €

 

saldo bežného rozpočtu:           177 683 €

saldo kapitálového rozpočtu:      – 740 801 €

saldo finančných operácií:                 565 429 €

celkové saldo rozpočtu:             2 311 €

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:2 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

 

Uznesenie číslo 108/1810    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky k 4. návrhu 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k 4. návrhu 4. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 109/1810    

vo veci návrhu 4. zmeny rozpočtu  príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s ch v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2018

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 474 €                                                190 492 €

výdavky:                                    296 474 €                                                187 048€

saldo:                                                    0 €                                                    3 444 €

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       301 474 €                                                190 492 €

výdavky:                                    301 474 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    3 444 €

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 110/1810    

vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2019 – 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na roky 2019 – 2021.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 8  (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  )

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 111/1810    

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2019 a roky 2020, 2021.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e

 1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2019 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           4 850 706 €      

                                         výdavky:        4 758 518 €                                                          

                                         saldo:                  92 188 €           

        Kapitálový rozpočet:            príjmy:              200 000 €

                                         výdavky:           281 500 €                                              

                                         saldo:                – 81 500 €

        Finančné operácie:               príjmy:               100 462 €       

                                         výdavky:             88 807 €                                                 

                                                     saldo:                11 655 €

 1. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov

                                               B/ b e r i e   n a   v e d o m i e

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           4 748 602 €       

                                         výdavky:        4 648 927 €                                                          

                                         saldo:                  99 675 €           

        Kapitálový rozpočet:            príjmy:              275 000 €

                                         výdavky:           275 000 €                                              

                                         saldo:                           0 €

        Finančné operácie:               príjmy:                82 962 €       

                                         výdavky:             88 862 €                                                 

                                                     saldo:               – 5 900 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2020 vrátane programov a podprogramov

 

 1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 podľa predloženého návrhu nasledovne:

        Bežný rozpočet:                    príjmy:           4 701 607 €      

                                         výdavky:         4 601 868 €                                                          

                                         saldo:                  99 739 €           

        Kapitálový rozpočet:            príjmy:              275 000 €

                                         výdavky:           275 000 €                                              

                                         saldo:                           0 €

        Finančné operácie:               príjmy:                82 962 €       

                                         výdavky:             88 926 €                                                 

                                                     saldo:                – 5 964 €

 1. b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka,  Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

 

Uznesenie číslo 112/1810    

vo veci schválenia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2019(v eurách)

Výnosy:                      HČ  147 170    VČ   3 455        spolu       150 625          

Náklady:                   HČ  147 170     VČ   3 455        spolu      150 625  

Saldo:                          HČ             0    VČ          0            spolu                0    

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 113/1810    

vo veci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e

rozpočet príjmov a výdavkov  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2019

 

 1. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov 2018:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       296 474 €                                                190 492 €

výdavky:                                    296 474 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    3 444 €

 

Rozpočet príjmov a výdavkov 2019:

                                           Hlavná činnosť                            Podnikateľská činnosť

príjmy:                                       253 394 €                                                189 792 €

výdavky:                                    253 394 €                                                187 048 €

saldo:                                                    0 €                                                    2 744 €        

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 114/1810    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2018 pre oblasť kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2018 pre oblasť kultúra v celkovej výške 714 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu úhrady nákladov na energie 64 € nasledovne:
 2. a) Dychová hudba „Minciar“, Kremnica 64 €

        

 1. z Fondu kultúry vo výške 650 € nasledovne:
 2. a) OZ Slnko ľudom 250 €
 3. b) OZ Pes a mačka v ohrození               400 €

                                                                 

                                                                 

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 30.11.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo115/1810    

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2018 pre oblasť telesná kultúra.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 08. 2018 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 2 722 € v nasledovnom členení:

 1. z Fondu športových podujatí vo výške 300 € nasledovne:
 2. a) TJ Kremnica, kolkársky oddiel                     300€

 

 1. z Fondu športu vo výške 2 422 € nasledovne:
 2. a) Mestský klub lyžiarov                                  1 890 €
 3. b) Občianske združenie Skiklub Kremnica    532 €

   

                                               B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
 2. mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
 3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 30.11.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 116/1810    

vo veci vypovedania nájomnej zmluvy zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e 

vypovedanie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2005/00766 zo dňa 20. 07. 2005 v znení Dodatkov č. 1 a 2, nájomcovi Rastislavovi Barátovi, Bystrická ulica 441/11, 967 01 Kremnica, zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa. V zmysle nájomnej zmluvy výpovedná lehota je dvojmesačná

                                                               

B/u k la d á

mestskému úradu realizovať vypovedanie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                               

termín:31.10.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 117/1810    

vo veci stornovania zmluvy o nájme pozemku zo strany mesta Kremnica ako prenajímateľa.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e 

 1. storno Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01154 zo dňa 26.08.2004 v znení

Dodatkov č. 1 a 2, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou MPM, s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina, IČO 36 374 326, z dôvodu výmazu spoločnosti z Obchodného registra (ex offo výmaz z OR 02.02.2018)

 1. odpis pohľadávky vo výške 4 200,00 € za prenájom pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01154 zo dňa 26.08.2004 v znení Dodatkov č. 1 a 2 voči dlžníkovi – spoločnosti MPM, s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina, IČO 36 374 326, z dôvodu výmazu spoločnosti z Obchodného registra (ex offo výmaz z OR 02.02.2018)

                                                               B/u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A 2/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                                  

termín: 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 118/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Kremnica voči dlžníkom zrušenej príspevkovej organizácie mesta Kremnica Technické služby Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávok spolu vo výške 974,56 € voči dlžníkom príspevkovej organizácie mesta Kremnica Technické služby Kremnica, ktorá bola zrušená k 31.12.2004,  a to: Šarkozi 82,15 €, Nátery ČSA 99,68 €, Pozemné stavby Zvolen 781,78 €, Magát 10,95 €

                                                                B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávok, vedených v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 119/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči dlžníkom Nemocnice s poliklinikou Kremnica.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky  prevzatej mestom Kremnica v roku 2003 pri delimitácii Nemocnice s poliklinikou Kremnica,  vo výške 84,85 € voči dlžníkom Nemocnice s poliklinikou Kremnica, ktorá bola zrušená k 30.11.2003.                                                               

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 120/1810    

vo veci odpísania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, Dežerice, IČO 34 130 039.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 1 391,66 € za prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2005/00307 zo dňa 26.04.2005 voči dlžníkovi – spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, Dežerice, IČO 34 130  039

                                                                  B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 121/1810    

vo veci odpísania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti INZERT MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO 36 624 799.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 854,67 € za prenájom pozemku podľa Zmluvy o nájme plochy na reklamné účely č. 418 zo dňa 14.09.2004 voči dlžníkovi – spoločnosti INZERT MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO 36 624 .

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 122/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči ĽS HZDS.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 49,79 € za prenájom vývesnej skrinky podľa Zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OSMM 2006/00381/1 zo dňa 26.01.2006 voči dlžníkovi ĽS HZDS, organizácia Kremnica  

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 123/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Kremnica voči dlžníkom, ktorí sa v minulosti ocitli v náhlej núdzi a bola im poskytnutá sociálna pôžička.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávok spolu vo výške 698,77 € voči dlžníkom, ktorým  bola v minulosti poskytnutá sociálna pôžička  a to: Dobrotová 136,79 €, Dunčeková 257,39 €, Suchá 265,55 € a ostatné sociálne pôžičky 39,04 €.

 

                                                                B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávok, vedených v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 124/1810    

vo veci odpísania pohľadávky mesta Kremnica voči Alžbete Brázdovej, Kremnica.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 331,94 €, vzniknutej ako výsledok osobitného ponukového konania mesta Kremnica z roku 2001 na predaj skladu súp. č. 224 na ulici Československej armády v Kremnici (objekt bol predaný ďalšiemu záujemcovi) voči dlžníkovi – Alžbete Brázdovej, Kremnica.

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                           

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 125/1810    

vo veci odpísania pohľadávky mesta Kremnica voči Elene Hricovej, Kremnica.

  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 331,94 €,  vzniknutej ako výsledok osobitného ponukového konania mesta Kremnica z roku 2001 voči dlžníkovi – Elene Hricovej, Kremnica 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 126/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Jánovi Joškovi, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 149,37 € za prenájom veľkej sály v MsKS  v Kremnici, ktorá bola splatná v r. 2005 voči dlžníkovi – Jánovi Joškovi, Kremnica.

 

                                                                B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 127/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Róbertovi Pušpacherovi, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 165,97 €, ktorá vznikla v roku 2008 na základe rozhodnutia mesta Kremnica o priestupku (čierna skládka) voči dlžníkovi – Róbertovi Pušpacherovi, Kremnica

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 128/1810     

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Viliamovi Janovskému WMA, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 59,25 €, ktorá vznikla refakturovaním kamenných otvorov v Červenej veži voči dlžníkovi – Viliam Janovský WMA, Kremnica.

 

                                                                B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.     

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 129/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Miroslavovi Buchalovi, Jastrabá.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20,00 €, ktorá vznikla v roku 2014 na základe rozhodnutia mesta Kremnica o priestupku voči dlžníkovi – Miroslavovi Buchalovi, Jastrabá (dlžník zomrel 17.04.2016)

 

                                                                B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 130/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Ľubomírovi Kockovi.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 26,85 € za služby poskytnuté prostredníctvom pultu centrálnej ochrany v roku 2009  voči dlžníkovi – Ľubomírovi Kockovi

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 131/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Ing. František Linder – STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, LINDER, Žiar nad Hronom, IČO 109 300 19.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 265,05 € za služby poskytnuté prostredníctvom pultu centrálnej ochrany v roku 2009  voči dlžníkovi – Ing. František Linder – STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, LINDER, Žiar nad Hronom, IČO 109 300 19

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                           

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 132/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti FLOREN, a.s., Kremnica, IČO 36 042 587.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 354,54 € za služby poskytnuté Hotelu Golfer prostredníctvom pultu centrálnej ochrany v rokoch 2005-2006  voči dlžníkovi – spoločnosti FLOREN, a.s. Kremnica, IČO36 042 587 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 133/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti LASTET, s.r.o., Nemšová, IČO 36 017 850.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

odpis pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 358,50 € za služby poskytnuté  prostredníctvom pultu centrálnej ochrany v rokoch 2010-2013  voči dlžníkovi – spoločnosti LASTET, s.r.o., Nemšová, IČO 36 017 850 (ex offo výmaz z OR 26.08.2015)

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 134/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti winLand, s.r.o., Michalovce, IČO 31 742 248.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

odpis pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 517,50 € za služby poskytnuté v stredisku pohybovej rekreácie na Skalke v roku 2012 voči dlžníkovi – spoločnosti  winLand, s.r.o., Michalovce, IČO 31 742 248 (dobrovoľný výmaz z OR 07.02.2018).

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                         

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 135/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči Michalovi Morvayovi, Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

upustenie od vymáhania  pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 111,00 € za služby poskytnuté za prenájom veľkokapacitného kontajnera a prepravu stavebného odpadu motorovým vozidlom MAN v roku 2013 voči dlžníkovi – Michalovi Morvayovi, Kremnica.

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: do 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 136/1810    

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti PETROSTAV – Baláž Peter, s.r.o., Liptovský Mikuláš, IČO 44 292 198.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

odpis pohľadávky z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 64,00 € za objednané práce a prenájom stroja z Oddelenia technických služieb MsÚ v Kremnici v roku 2013 voči dlžníkovi – spoločnosti PETROSTAV – Baláž Peter, s.r.o., Liptovský Mikuláš, IČO 44 292 198 (ex offo výmaz z OR 19.04.2017)

 

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 31.12.2018.

  

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 137/1810    

vo veci odpísania pohľadávky mesta Kremnica voči spoločnosti Skalky, s.r.o., Bratislava, IČO 35 717 289.

    

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e  

odpis pohľadávky voči spoločnosti Skalky, s.r.o., Bratislava, IČO 35 717 289 vo výške 59,76 € za prenájom pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 138/9910 zo dňa 16.11.1999                                        

B/  u k l a d á

mestskému úradu zrealizovať odpis pohľadávky, vedenej v účtovníctve mesta Kremnica, podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                          

termín: 31.12.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 138/1810    

vo veci zámeru odpredať majetok spoločnosti Skalky, s.r.o., Beblavého 10, 811 01  Bratislava, IČO 35 717 289 v ktorej je mesto Kremnica spoločníkom s 10 % podielom.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ú h l a s í 

s odpredajom majetku spoločnosti Skalky, s.r.o., Beblavého 10, 811 01 Bratislava IČO 35 717 289 v ktorej je mesto Kremnica spoločníkom s 10 % podielom a to lyžiarskych vlekov s príslušenstvom.

  

                                                              B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ konateľke spoločnosti

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                              

termín: 15.10.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

 

Uznesenie číslo 139/1810    

vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.10.2018.

 

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e 

zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 33 (budova knižnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.10.2018  nasledovne:

 • technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova budovy č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici“ v obstarávacej cene 35 000,00 € zdroje ŠR  (MF SR r. 2017).

 

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, Kremnica, IČO 00 634 336 

zodpovedná: Ing. Jana Bieleschová             

termín: 30.11.2018.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 140/1810    

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2017.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o stave kroniky mesta Kremnica za rok 2017.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 141/1810    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 142/1810    

vo veci Finančný plán pre rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01  Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Finančný plán pre rok 2019 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

– s celkovými výnosmi                                 3 908 600 eur

– s celkovými nákladmi                               3 882 500 eur

– hospodárskym výsledkom – zisk                      26 100 eur

– a s nájomným pre prenajímateľa Mesto Kremnica    408 000 eur

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan,  Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

 

     Ing. Viera Vaská                                                        Ing. Klára Popová

člen návrhovej komisie                                           člen návrhovej komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Zdieľať tento príspevok.