Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. októbra 2018

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. októbra 2018

Uznesenie číslo 143/1810    

vo veci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica na programové obdobie 2018 – 2022.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA: 7 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta

 

 

Mgr. Eva Hrončová                                                                       Miloš Bíreš

člen návrhovej komisie                                                   člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.