Zápisnica č. 32 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.10.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h
Ukončenie zasadnutia komisie:  15,45 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnený: /
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

 

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

 

  1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

  1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Peter V. – žiadosť o dvojizbový byt

 Uznesenie č. 265/2018

Komisia nedisponuje v súčasnej dobe voľným dvojizbovým bytom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Magdaléna B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o bunku na Matunákovej ulici

 

 Uznesenie č. 266/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o bunku na Matunákovej ulici.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Kristína F. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 267/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Marcela S. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 268/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žofia S. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 269/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
 

  1. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

 

Žiadosť o opätovné prejednanie  žiadosti – Katarína V. – žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku v HN

Pani V. si  opätovne podala na mesto žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi vo výške 600 € na zakúpenie spotrebičov, ako práčky, chladničky a bojleru.

Uznesenie č. 270/2018

Komisia odporúča mestskému úradu, úseku sociálnych vecí  vykonať sociálne šetrenie v domácnosti, nakoľko požiadavka je nad rámec poskytnutia finančného príspevku v hmotnej núdzi.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.