Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24.10. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek

Prítomných členov komisie privítala členka komisie p. Iveta Ceferová.
Informovala  o prácach na lanovom mostíku na via ferrate. Realizácia a finalizácia prác je závislá na počasí.
na realizáciu lanového mostíka prispela OOCR Stredné Slovensko (ktorej Kremnica nie je členom) sumou 10 000,- €. Spolupráca s touto OOCR sa podľa skúseností javí ako veľmi dobrá, vedia podporiť rôzne projekty.

Via ferratu na Skalke bude na základe rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie zakázané používať v termíne 1.1 – 31.3 z dôvodu zabezpečenia ochrany hniezdiska chráneného druhu – sokola sťahovavého.

Ďalej informovala, že severný a južný okruh sú vyčistené od kameňov a bude nasledovať kosenie týchto plôch ako aj kosenie štandardných bežeckých tratí.

Na 6.11. o 14,30 bude zvolané stretnutie zainteresovaných ohľadne úpravy tratí na najbližšiu sezónu.

 

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.