Zápisnica č. 7/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. októbra 2018

Zápisnica č. 7/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. októbra 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana   

                          Balážová, Ing. Tomáš Heriban,        Ing. Marek Kurka

                        Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,

 

Neprítomní:     Peter Chren, Bc. Martin Rusín, 

 

Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka

                         

Program: 1. Úvod 

               

 1. Majetkové veci

                   2.1       Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

                   2.2       Návrh na vyradenie majetku – MsBP, Kremnica

 

 1. 3. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené materiály a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a výzvy na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemkov za účelom výstavby a budúcej prevádzky supermarketu/hypermarketu, v ktorom potravinový sortiment bude tvoriť 85 % predajnej plochy, so zachovaním existujúcich športovísk a k nim prislúchajúcich stavieb

 1. berie na vedomie:
 2. a) zápisnicu o priebehu obchodnej verejnej súťaže zo dňa 18. 10. 2018,
 3. b) vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže, kedy Komisia na vyhodnotenie výsledkov

    obchodnej verejnej súťaže jednomyseľne odporučila prijať za víťazný súťažný návrh spoločnosti

    TESCO STORES SR, a.s., Bratislava, IČO 31 321 828

 1. odporúča MsZ schváliť:
 2. a) víťaza obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Bratislava,

    IČO 31 321 828

 1. b) obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Kremnica, ktorého obstarávateľom bude

    mesto Kremnica. Náklady na obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu bude v celom

    rozsahu znášať víťaz obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Bratislava,

    IČO  31 321 828 s ktorým bude uzatvorená zmluva o úhrade nákladom za obstaranie zmien

    a doplnkov č. 4 územného plánu

 1. nesúhlasí s tým, aby súčasné MsZ zaviazalo poslancov MsZ zvolených v samosprávnych voľbách

    v novembri 2018 pokračovať v procese prenájmu a budúceho predaja pozemkov dotknutých

    obchodnou verejnou súťažou v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci návrhu Mestského bytového podniku, Kremnica na vyradenie majetku  odporúča riaditeľke MsBP schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica a to:

– prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov na   

   vyradenie č. 2/2018 a 3/2018, t.j. elektrická píla, vysávač Sencor, kancelárska stolička, vysávač M31

   Trio spolu v obstarávacej cene 382,04 €.

 

 1. Záver

            Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

V Kremnici, dňa 29. 10. 2018

zapísala: Ing. Renáta Nováková                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Viera Vaská

                                                                                                       predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.