Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

                                              

Prevádzkovateľ          Mesto Kremnica        

IČO:                             00320781       

Sídlo:                           Štefánikovo námestie 1/1      

                                      967 01            Kremnica       

Kontakt:                     msu@kremnica.sk      tel. č. 045 – 228 97 14                                                                                                                     

Štatutár:                      Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta                    

 

Zodpovedná osoba:   Zuzana Lancková

                                                          

Kontakt na zodpovednú osobu:        gdpr@kremnica.sk     tel. č. 045 – 228 97 92                                                                                                                                                                                           

                                                                      

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajománo
Právo na opravu osobných údajováno
Právo na vymazanie osobných údajovnie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajováno
Právo na prenosnosť osobných údajovnie
Právo namietať spracúvanie osobných údajovnie
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.           áno

                                                                                                                                                                                                        Informácie o spracúvaných údajoch

Účel spracúvaniazabezpečenie priebehu volieb
Právny základZákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania10 rokov
PríjemcoviaČlenovia  komisií, okresná volebná komisia
Oprávnené záujmynie
Prenos do tretej krajinynie
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanianie
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov,je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zdieľať tento príspevok.