Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

                                                                                                                                                                               

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

                       

Prevádzkovateľ:                     Mesto Kremnica        

IČO:                                          00320781       

Sídlo:                                        Štefánikovo námestie 1/1      

                                                   967 01           Kremnica       

Kontakt:                                   msu@kremnica.sk      tel. č.: 045-228 97 14                                                                                                          

Štatutár:                                  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta                               

Zodpovedná osoba:               Zuzana Lancková                                                                 
Kontakt na zodpovednú osobu:    gdpr@kremnica.sk     tel. č.: 045-228 97 92                                                                                                                                                                                                        

Záznamy o spracovateľských činnostiach
                                                           
Účel spracúvania     zabezpečenie priebehu volieb, agenda volieb, zabezpečenie agendy obce podľa zákona č. 180/2014 Z.z.         
Právny základ spracovateľskej činnostiZákon č. 180/2014 Z.z.         
Kategórie dotknutých osôb voliči, členovia miestnej a okrskovej volebnej komisie,kandidáti   
Kategória osobných údajov            bežné osobné údaje   
Lehota na výmaz 10 rokov
Kategória príjemcov            Členova komisií, okresná volebná komisia
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie            prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)volebná dokumentácia je uchovávaná v uzamknutých miestnostiach, prístup k elektronickým dátovým súborom je zabezpečený heslami a v súlade s nastavenými prístupovými právami, údaje sú sprístupnené len oprávneným osobám, ktoré konajú v súlade s udelenými pokynmi prevádzkovateľa

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                             

Zdieľať tento príspevok.