Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. decembra 2018

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. decembra 2018

Uznesenie číslo  1 /1812

vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v meste Kremnica na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú predložil predseda mestskej volebnej komisie Bohuš Wollner.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo  2 /1812

vo veci zloženia sľubu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  k o n š t a t u j e,  že

 1. novozvolený primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
 2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva

Iveta Ceferová

Marián Vojtko DiS.art.

Dušan Privalinec

Mgr. Martin Kapšo

Ing. Janka Volková

Ing. Viera Vaská

Mgr. Ondrej Horváth

Mgr. Ing. Martin Novodomec

Mgr. Alexander Sekaj

MUDr. Radovan Junas, MHA

Ing. Tomáš Heriban

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo  3/1812

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í  a  o d v o l á v a

doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

 

B/ z r i a ď u j e

komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov a dotačná komisia
3. komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. komisia sociálna, zdravotná,  bytovej politiky a bezpečnosti mesta
5. komisia kultúry, športu a cestovného ruchu
6. komisia školstva a mládeže
7. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Dušan Privalinec
Iveta Ceferová

 

 1. členov a predsedu komisie mestských lesov a členov Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda a predsedu a členov dotačnej komisie Ing. Viera Vaská – predseda

Iveta Ceferová
Ing. Tomáš Heriban
Mgr. Ondrej Horváth
MUDr. Radovan Junas MHA
Mgr. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Dušan Privalinec
Mgr. Alexander Sekaj
Ing, Viera Vaská
Marián Vojtko DiS. art.
Ing. Janka Volková

 1. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:

Ing. Tomáš Heriban – predseda
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Ondrej Horváth
Iveta Ceferová
Ing. Marek Kurka
Ing. Dušan Makovický

 1. členov a predsedu komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

MUDr. Radovan Junas – predseda
Iveta Ceferová
Marián Vojtko DiS. art.
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

 1. členov a predsedu komisie kultúry, športu a cestovného ruchu:

Marián Vojtko DiS. art. – predseda
Mgr.. Martin Kapšo
Ing. Janka Volková
Mgr. Ondrej Horváth
Ing. Tomáš Heriban
Iveta Ceferová
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Neuschl
Martin Varhaňovský

 1. členov a predsedu komisie školstva a mládeže:Mgr. Alexander Sekaj – predseda
  Mgr. Martin Kapšo
  Ing. Mgr. Martin Novodomec
  Dušan Privalinec
  Mgr. Peter Weiss
  Mgr. Igor Kríž
  Ing. Mgr. Mária Slašťanová

 

 1. členov komisie ZPOZ:

Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Iveta Ceferová, Mgr. Klára Štroffeková,
Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ľuba Ďurčová, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta  Chlebová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Jackuliak, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. Nikola Nižník, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 4/1812

vo veci návrhu na delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a

doterajších členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

B/d e l e g u j e
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 6. decembra 2018

Základná škola Ul. P. Križku
Iveta Ceferová
Ing. Janka Volková

Ing. Tomáš Heriban

Mgr. Hana Zlatošová

Základná škola Angyalova ul.
Mgr. Martin Kapšo
Dušan Privalinec
Ing. Mgr. Martin Novodomec

Ing. Viera Vaská

 

Materská škola Dolná ul.
Mgr. Alexander Sekaj
Marián Vojtko DiS. art.
Mgr. Ondrej Horváth

Mgr. Zuzana Gretschová

 

Základná umelecká škola J. L. Bellu
MUDr. Radovan Junas MHA
Ing. Viera Vaská

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Ing. Tomáš Heriban
Marián Vojtko DiS. art.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 5/1812

vo veci určenia sobášiacich.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  p o v e r u j e

výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:

Marián Vojtko DiS.art.

Dušan Privalinec

Iveta Ceferová

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 6/1812

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2019 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:

7. február 2019
14. marec 2019
11. apríl 2019
16. máj 2019
13. jún 2019
19. september 2019
17. október 2019
14. november 2019

 

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2019 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 7/1812

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                           5 055 130 €

kapitálové príjmy:                       821 636 €

príjmové finančné operácie:         669 518 €      

spolu príjmy:                          6 546 284 €

        

bežné výdavky:                         4 874 267 €

kapitálové výdavky:                           1 565 617 €

výdavkové finančné operácie:       104 089 €

spolu výdavky:                       6 543 973 €

 

saldo bežného rozpočtu:               180 863 €

saldo kapitálového rozpočtu:                – 743 981 €

saldo finančných operácií:                     565 429 €

celkové saldo rozpočtu:               2 311 €

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo 8/1812

vo veci budúcej výstavby prevádzky supermarketu / hypermarketu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Kremnica, ktorého obstarávateľom bude mesto Kremnica. Náklady na obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu bude v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v celom rozsahu znášať víťaz obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/1, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828, s ktorým bude uzatvorená zmluva o úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

                                                                                   Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                              primátor  mesta                                                             

 

            Ing. Viera Vaská                                                          Dušan Privalinec

člen návrhovej komisie                                                 člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

Zdieľať tento príspevok.