Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018

Uznesenia z 2. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018

Uznesenie číslo  9 /1812

vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,

IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

zámer prenajať pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 spôsobom hodným osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemky v katastrálnom území Krahule:

 • pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatné plochy s výmerou 26 320 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 532 – lesné pozemky (podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné číslo EKN 1535/1) s výmerou 4 000m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 528 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 9-1535/10 a EKN 1535/1) s výmerou 11 474 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 541/11 – lesné pozemky (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 1 151 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 542/2 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1532/1) s výmerou 41 m²
 • pozemok parcelné číslo CKN 542/3 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 165 m², 

v katastrálnom území Horný Turček :

 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 81 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/5 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN1-2003 a EKN 1-2029/7) s výmerou 28 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/6 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1-2029/7) s výmerou 7 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesné pozemky, s výmerou 83 m²,

v katastrálnom území Kremnica:

 • pozemok parcelné číslo CKN 3262/2 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 2572/1) s výmerou 2 272 m²,j. spolu plocha na prenájom s výmerou 45 622m².

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená vo výške 0,10 €/m²/rok, t.j. spolu 4.562,20 €/rok.

Doba nájmu určitá, a to 5 rokov.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že  žiadateľ je budúcim kupujúcim lanových dráh, zasnežovacej technológie a súvisiacich technologických zariadení potrebných k prevádzke lyžiarskeho strediska. Lanové dráhy a súvisiace technologické zariadenia sú postavené a prevádzkované na predmetných pozemkoch.  Prenajaté pozemky budú slúžiť ako zjazdovky pre zjazdové lyžovanie, so snahou zo strediska na Skalke vybudovať lyžiarsky areál pre výkonných lyžiarov všetkých vekových skupín (hlavne detí a mládeže), organizovaných v lyžiarskych kluboch.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zverejniť zámer mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                             

termín: 14.12. 2018.   

 

Zámer a spôsob prenájmu bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

8800

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

 

 

                                                                                   Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                              primátor  mesta                                                             

 

 

Ing. Janka Volková                                                          Mgr. Martin Kapšo

člen návrhovej komisie                                                 člen návrhovej komisie

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

 

Zdieľať tento príspevok.