Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 06. 12. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 1/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 06. 12. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

 

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Martin Kapšo

 

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

 

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

 

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

 

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

 

Obyvatelia mesta Kremnica

 • k bodu: Otvorenie

 

Hrá štátna hymna

Rokovanie prvého riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ“) otvorila o 16:00 Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta.

  Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia, otváram dnešné v poradí 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici, 1. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorom mesta v súlade so zákonom SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dovoľujem si na dnešnom zasadnutí MsZ privítať primátora mesta Kremnica pána Alexandra Ferenčíka, všetkých poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení MsÚ, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní.

Na základe prezenčnej listiny zisťujem, že prítomných je 11 poslancov, a konštatujem, že MsZ je uznášaniaschopné.

Dovoľte, aby som požiadala predsedu volebnej komisie pána Bohuša Wollnera, aby nás oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018.

 

 • k bodu: Oboznámenie s výsledkami volieb

 

Iveta Ceferová požiadala Bohuša Wollnera o oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018

Bohuš Wollner, predseda volebnej komisie prečítal výsledky volieb.

 

 • k bodu: Zloženie sľubu primátora mesta

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík zložil sľub primátora mesta do rúk Ivety Ceferovej.

 

 • k bodu: Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

 

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal Dušana Privalinca, aby prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Bohuš Wollner po prečítaní sľubu, menovite požiadal poslancov, aby si prevzali osvedčenie a podpísali sľub, ktorý zložili do rúk primátora mesta.

 

 • k bodu: Príhovor primátora mesta

 

Vážení prítomní,

 

Nebudem pred vami skrývať svoju z radosť z volebného výsledku a chcem sa v prvom rade všetkým poďakovať za podporu a priazeň. Samotný volebný výsledok ma veľmi potešil a viem, že bol aj hodnotením mojej doterajšej štvorročnej práce pre mesto. Zároveň je veľkým záväzkom do ďalšieho volebného obdobia. To, čo sa nám v meste podarilo urobiť je výsledkom spoločného snaženia poslancov, zamestnancov mestského úradu, nevynímajúc vás občanova  organizácie na pôde mesta. V blízkej dobe vám budem vedieť prezentovať aj výsledky predchádzajúcej práce, ktorých úspešný koniec presiahol volebné obdobie.

 

Toto obdobie nebolo ľahké, nakoľko obdobie čerpania eurofondov bolo zamerané na obce s počtom obyvateľov do 2 000. Napriek tomu sa nám za štyri roky podarilo postupnými krokmi zveľaďovať mesto. Z predpripravených projektov z predchádzajúceho obdobia sme obnovili mestskú telocvičňu a dokončili projekt rekonštrukcie Základnej školy P. Križku. Na tomto mieste určite musím povedať, že od nápadu či projektu je k realizácii veľmi dlhá cesta. Nový šat dostali mnohé chodníky a cesty, oživila sa Skalka, kde pred nami stojí výzva riešiť zimné zasnežovanie a zväčšiť kapacitu parkovacích miest.

 

Problémov, ktoré máme záujem riešiť je veľa. A ja verím, že s poslancami, ktorých voliči z pomedzi nás vybrali budeme vedieť spolupracovať v prospech nášho mesta. Som si vedomý, že nie vždy budú naše názory úplne rovnaké, ale verím, že vždy sa zhodneme na najlepšom riešení pre  nás všetkých.

 

Na záver mi dovoľte ešte raz pogratulovať novozvoleným poslancom a nám všetkým v tomto predsviatočnom čase popriať pevné zdravie, to obyčajné vždy ta potrebné ľudské šťastie a radosť v kruhu najbližších.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie s výsledkami volieb
 3. Zloženie sľubu primátora mesta
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 5. Príhovor novozvoleného primátora mesta
 6. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 7. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba jej predsedov a členov
 8. Delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení
 9. Určenie sobášiacich
 10. Rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2019
 11. Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018
 12. Obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Kremnica
 13. Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Janka Volková

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Ing. Viera Vaská, Dušan Privalinec

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 07.02. 2019 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Dušan Privalinec

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 06. 12. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, DiS.art. Marián Vojtko

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Tomáša Heribana a MUDr. Radovana Junasa, MHA.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

 

Uznesenie číslo  1 /1812

vo veci oboznámenia sa s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce v meste Kremnica na funkciu primátora mesta a funkciu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú predložil predseda mestskej volebnej komisie Bohuš Wollner.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo  2 /1812

vo veci zloženia sľubu.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  k o n š t a t u j e,  že

 1. novozvolený primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferenčík zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
 2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva

Iveta Ceferová

DiS.art. Marián Vojtko, DiS

Dušan Privalinec

Mgr. Martin Kapšo

Ing. Janka Volková

Ing. Viera Vaská

Mgr. Ondrej Horváth

Mgr. Ing. Martin Novodomec

Mgr. Alexander Sekaj

MUDr. Radovan Junas, MHA

Ing. Tomáš Heriban

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

16:15 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Martin Kapšo

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

7) k bodu: Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba jej predsedov a členov

Uznesenie číslo  /1812

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í  a  o d v o l á v a

doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

 

B/ z r i a ď u j e

komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov a dotačná komisia
3. komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. komisia sociálna, zdravotná,  bytovej politiky a bezpečnosti mesta
5. komisia kultúry, športu a cestovného ruchu
6. komisia školstva a mládeže
7. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Dušan Privalinec

Iveta Ceferová

 

 1. členov a predsedu komisie mestských lesov a členov Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda a predsedu a členov dotačnej komisie Ing. Viera Vaská – predseda

Iveta Ceferová

Ing. Tomáš Heriban
Mgr. Ondrej Horváth
MUDr. Radovan Junas MHA
Mgr. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Dušan Privalinec
Mgr. Alexander Sekaj
Ing, Viera Vaská
DiS. art. Marián Vojtko
Ing. Janka Volková

 1. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:

Ing. Tomáš Heriban – predseda
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Ondrej Horváth
Iveta Ceferová
Ing. Marek Kurka
Ing. Dušan Makovický

 

 1. členov a predsedu komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

MUDr. Radovan Junas – predseda

Iveta Ceferová
DiS. art. Marián Vojtko

Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

 1. členov a predsedu komisie kultúry, športu a cestovného ruchu:

DiS. art. Marián Vojtko – predseda
Mgr.. Martin Kapšo
Ing. Janka Volková
Mgr. Ondrej Horváth
Ing. Tomáš Heriban
Iveta Ceferová
Dušan Privalinec
Ing. Peter Neuschl
Martin Varhaňovský

 1. členov a predsedu komisie školstva a mládeže:
  Mgr. Alexander Sekaj – predseda
  Mgr. Martin Kapšo
  Ing. Mgr. Martin Novodomec
  Dušan Privalinec
  Mgr. Peter Weiss
  Mgr. Igor Kríž

 

 1. členov komisie ZPOZ:

Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Iveta Ceferová, Mgr. Klára Štroffeková,
Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ľuba Ďurčová, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta  Chlebová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Jackuliak, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. Nikola Nižník, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová.

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ.

Mgr. Sekaj – opýtal sa, či je v komisii školstva a mládeže aj Mgr. Mária Slašťanová. Ing. Mgr. Ferenčík – nie, ale je to iba chyba tlače. Mgr. Sekaj – predložil pozmeňujúci návrh uznesenia a požiadal o dopísanie Mgr. Márie Slašťanovej do komisie školstva a mládeže.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo  3/1812

vo veci zriadenia komisií mestského zastupiteľstva.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í  a  o d v o l á v a

doterajšie komisie pri mestskom zastupiteľstve a jej členov.

 

B/ z r i a ď u j e

komisie mestského zastupiteľstva nasledovne:
1. komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
2. komisia mestských lesov a dotačná komisia
3. komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
4. komisia sociálna, zdravotná,  bytovej politiky a bezpečnosti mesta
5. komisia kultúry, športu a cestovného ruchu
6. komisia školstva a mládeže
7. komisia ZPOZ

C/ v o l í
1. členov a predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov:
Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Dušan Privalinec

Iveta Ceferová

 

 1. členov a predsedu komisie mestských lesov a členov Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda a predsedu a členov dotačnej komisie Ing. Viera Vaská – predseda

Iveta Ceferová
Ing. Tomáš Heriban
Mgr. Ondrej Horváth
MUDr. Radovan Junas MHA
Mgr. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Dušan Privalinec
Mgr. Alexander Sekaj
Ing, Viera Vaská
Marián Vojtko DiS. art.
Ing. Janka Volková

 1. členov a predsedu komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva:

Ing. Tomáš Heriban – predseda
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Ondrej Horváth
Iveta Ceferová
Ing. Marek Kurka
Ing. Dušan Makovický

 

 1. členov a predsedu komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

MUDr. Radovan Junas – predseda
Iveta Ceferová
Marián Vojtko DiS. art.
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

 1. členov a predsedu komisie kultúry, športu a cestovného ruchu:

Marián Vojtko DiS. art. – predseda
Mgr.. Martin Kapšo
Ing. Janka Volková
Mgr. Ondrej Horváth
Ing. Tomáš Heriban
Iveta Ceferová
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Neuschl
Martin Varhaňovský

 

 1. členov a predsedu komisie školstva a mládeže:
  Mgr. Alexander Sekaj – predseda
  Mgr. Martin Kapšo

Ing. Mgr. Martin Novodomec

Dušan Privalinec
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž
Ing. Mgr. Mária Slašťanová

 

 1. členov komisie ZPOZ:

Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Iveta Ceferová, Mgr. Klára Štroffeková,
Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ľuba Ďurčová, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta  Chlebová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Jackuliak, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. Nikola Nižník, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za upravené uznesenie mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

8 ) k bodu: Delegovanie členov školských rád škôl a školských zariadení

Uznesenie číslo 4/1812

 

Vo veci návrhu na delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a

doterajších členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6. decembra 2018

B/d e l e g u j e
členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňom 6. decembra 2018

Škola, školské zariadenie Členovia školskej rady za zriaďovateľa
od 6.decembra 2018

Základná škola Ul. P. Križku
Iveta Ceferová
Ing. Janka Volková

Ing. Tomáš Heriban

Mgr. Hana Zlatošová

Základná škola Angyalova ul.
Mgr. Martin Kapšo
Dušan Privalinec
Ing. Mgr. Martin Novodomec

Ing. Viera Vaská

 

Materská škola Dolná ul.
Mgr. Alexander Sekaj
DiS. art. Marián Vojto
Mgr. Ondrej Horváth

Mgr. Zuzana Gretschová

 

Základná umelecká škola J. L. Bellu
MUDr. Radovan Junas MHA
Ing. Viera Vaská

Členov Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ v Kremnici
Ing. Tomáš Heriban
DiS. art. Marián Vojtko

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

9 ) k bodu: Určenie sobášiacich

Uznesenie číslo 5/1812

vo veci určenia sobášiacich.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  p o v e r u j e

výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov mestského zastupiteľstva:

DiS.art. Marián Vojtko

Dušan Privalinec

Iveta Ceferová

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

10 ) k bodu: Rozpis zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2019

Uznesenie číslo 6/1812

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2019.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2019 so začiatkom o 16,00 h nasledovne:
  7. február 2019
  14. marec 2019
  11. apríl 2019
  16. máj 2019
  13. jún 2019
  19. september 2019
  17. október 2019
  14. november 2019

 

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2019 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

11 ) k bodu: Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

Uznesenie číslo 7/1812

vo veci návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                          5 055 130 €

kapitálové príjmy:                    821 636 €

príjmové finančné operácie:      669 518 €      

spolu príjmy:                        6 546 284 €

           

bežné výdavky:                                  4 874 267 €

kapitálové výdavky:                           1 565 617 €

výdavkové finančné operácie:              104 089 €

spolu výdavky:                                 6 543 973 €

 

saldo bežného rozpočtu:                        180 863 €

saldo kapitálového rozpočtu:               – 743 981 €

saldo finančných operácií:                     565 429 €

celkové saldo rozpočtu:                            2 311 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

 

12 ) k bodu: Obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Kremnica 

Uznesenie číslo 8/1812

vo veci budúcej výstavby prevádzky supermarketu / hypermarketu.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Kremnica, ktorého obstarávateľom bude mesto Kremnica. Náklady na obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu bude v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v celom rozsahu znášať víťaz obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/1, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828, s ktorým bude uzatvorená zmluva o úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov č. 4 územného plánu.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, DiS.art. Marián Vojtko, Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie MsZ bolo jednohlasne schválené.

 

13) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:41 hod. 10. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 1. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

   Ing. Tomáš Heriban                                           MUDr. Radovan Junas, MHA   

 1. overovateľ                                                                  2. overovateľ

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.