Zápisnica č. 2/2018 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 2/2018 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Slavomír Eliaš, ACGROUP s.r.o.

 

 • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:00 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 2. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnice – k.ú. Krahule, k.ú. Horný Turček
 4. Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Maroš Vojtko, Dis.art, Mgr. Alexander Sekaj

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Ing. Janka Volková, Mgr. Martin Kapšo

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 12. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ondrej Horváth.

9900

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ondreja Horvátha a Dušana Privalinca.

 

3 ) k bodu: Prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnice – k.ú.  Krahule, k.ú. Horný Turček

 

Uznesenie číslo 9/1812    

vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,

IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

zámer prenajať pozemky vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 spôsobom hodným osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemky v katastrálnom území Krahule:

 • pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatné plochy s výmerou 26 320 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 532 – lesné pozemky (podľa právneho stavu ide o pozemok parcelné číslo EKN 1535/1) s výmerou 4 000m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 528 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 9-1535/10 a EKN 1535/1) s výmerou 11 474 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 541/11 – lesné pozemky (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 1 151 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 542/2 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1532/1) s výmerou 41 m²
 • pozemok parcelné číslo CKN 542/3 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1535/1) s výmerou 165 m², 

v katastrálnom území Horný Turček :

 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 81 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/5 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN1-2003 a EKN 1-2029/7) s výmerou 28 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/6 – zastavané plochy a nádvoria (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 1-2029/7) s výmerou 7 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesné pozemky, s výmerou 83 m²,

v katastrálnom území Kremnica:

 • pozemok parcelné číslo CKN 3262/2 – ostatné plochy (podľa právneho stavu ide o pozemky parcelné čísla EKN 2572/1) s výmerou 2 272 m²,j. spolu plocha na prenájom s výmerou 45 622m².

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená vo výške 0,10 €/m²/rok, t.j. spolu 4.562,20 €/rok.

Doba nájmu určitá, a to 5 rokov.

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že  žiadateľ je budúcim kupujúcim lanových dráh, zasnežovacej technológie a súvisiacich technologických zariadení potrebných k prevádzke lyžiarskeho strediska. Lanové dráhy a súvisiace technologické zariadenia sú postavené a prevádzkované na predmetných pozemkoch.  Prenajaté pozemky budú slúžiť ako zjazdovky pre zjazdové lyžovanie, so snahou zo strediska na Skalke vybudovať lyžiarsky areál pre výkonných lyžiarov všetkých vekových skupín (hlavne detí a mládeže), organizovaných v lyžiarskych kluboch.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a zverejniť zámer mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitého zreteľa

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 14.12. 2018.  

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 9

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

 

15) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:35 hod. 2. riadne zasadnutie MMsZ v tomto roku, 2. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MMsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                    

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 1. overovateľ                                                                             2. overovateľ

Mgr. Ondrej Horváth                                                             Dušan Privalinec

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.