Zápisnica č. 9/2018 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 10. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 9/2018 z Mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 18. 10. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

 

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

– Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Dana Blahyjová

 

Prizvaní a hostia:

 

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

 

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

 

  • k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:36 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, 37. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

  • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
  3. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica na programové obdobie 2018 – 2022
  4. Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA:  (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Maroš Kraml, Ing. Klára Popová

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

návrhová komisia – Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 18. 10. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská

7700

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ivetu Ceferovú a Ing. Mareka Kurku.

 

3 ) k bodu: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica  na programové obdobie 2018 – 2022

 

Uznesenie číslo 143/1810    

vo veci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica na programové obdobie 2018 – 2022.

 

Ing. Mgr. Ferenčík– opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia MsZ. Poslanci nemali otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 7

ZA:  (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

15) K bodu: Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 15:42 hod. 9. riadne zasadnutie MMsZ v tomto roku, 37. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MMsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Ceferová                                                                    Ing. Marek Kurka

 

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.