Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. januára 2019

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. januára 2019

Uznesenie číslo  10/1901

vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,

IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemkov:

        v katastrálnom území Krahule, LV č. 139:

 • pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatná plocha s výmerou 36 773 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 26 320 m²,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 4 000 m², ktorá je súčasťou parcely CKN 532,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/10 – ostatná plocha s výmerou 10 234 m2 a EKN 1535/1, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 11 474 m², ktorá vytvára   parcelu CKN 528,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2 a EKN 2675/2 – ostatná plocha s výmerou 4807 m², predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 1 151 m², ktorá vytvára parcelu CKN 541/11,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 41 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/2,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 165 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/3,

 

         v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 71:

 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesný pozemok s výmerou 83 m²,

 

v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 322:

 • pozemky parcelné čísla EKN 2003 – lesný pozemok s výmerou 3743 m2 a EKN 2046/2 – vodná plocha s výmerou 8 174 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 28 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/5,
 • pozemky parcelné čísla EKN 2029/7 – ostatná plocha s výmerou 771 m2 a EKN
 • 1999/11 – lesný pozemok s výmerou 11 206 124 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 7 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/6,

 

       v katastrálnom území Kremnica, LV č, 1388:

       – pozemok parcelné číslo EKN 2572/1 – lesný pozemok s výmerou 2 369 420 m2,  

         predmetom nájmu je časť s výmerou 2272 m², ktorá vytvára parcelu CKN 3262/2.

Spolu je výmera pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu 45 622 m2. Doba nájmu určitá 5 rokov, t.j do 31.12.2023, za účelom prevádzkovania zjazdových tratí v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. Nájomné za nájom pozemkov činí 4.562,20 €/rok.

Zámer prenajať pozemky, spôsob prenájmu, výška nájmu a doba nájmu boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018, uznesením č. 9/1812.

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa bolo v dňoch 13.12.2018 – 27.12.2018 zverejnené na webovom sídle a úradných tabuliach mesta Kremnica.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 31.01.2019.

 

PREZENTÁCIA: 8

ZA: 8 (Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková, Mgr. Alexander Sekaj, MUDr. Radovan Junas, MHA, Ing. Tomáš Heriban)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 

 

                                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                              primátor  mesta                                                             

 

 

           Ing. Tomáš Heriban                                                    Marián Vojtko DiS.art.

        člen návrhovej komisie                                                 člen návrhovej komisie

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

 

UZNESENIE

Mestského  zastupiteľstva

 

 

 

 

Číslo    :    10/1901

Zo dňa :    10. januára 2019

 

Počet strán   :  2

Počet príloh  :  0

 

Uznesenie číslo  10/1901

 

vo veci žiadosti spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce,

IČO: 43 941 559 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Krahule, Horný Turček a Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e

nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti ACGROUP s.r.o., J. Jesenského 10, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 941 559 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemkov:

        v katastrálnom území Krahule, LV č. 139:

 • pozemok parcelné číslo CKN 531 – ostatná plocha s výmerou 36 773 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 26 320 m²,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 4 000 m², ktorá je súčasťou parcely CKN 532,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/10 – ostatná plocha s výmerou 10 234 m2 a EKN 1535/1, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 11 474 m², ktorá vytvára   parcelu CKN 528,
 • pozemky parcelné čísla EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2 a EKN 2675/2 – ostatná plocha s výmerou 4807 m², predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 1 151 m², ktorá vytvára parcelu CKN 541/11,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 41 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/2,
 • pozemok parcelné číslo EKN 1535/1 – lesný pozemok s výmerou 2 046 538 m2, predmetom nájmu je časť s výmerou 165 m², ktorá vytvára parcelu CKN 542/3,

 

         v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 71:

 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/4 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 81 m²,
 • pozemok parcelné číslo CKN 1285/7 – lesný pozemok s výmerou 83 m²,

 

v katastrálnom území Horný Turček, LV č. 322:

 • pozemky parcelné čísla EKN 2003 – lesný pozemok s výmerou 3743 m2 a EKN 2046/2 – vodná plocha s výmerou 8 174 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 28 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/5,
 • pozemky parcelné čísla EKN 2029/7 – ostatná plocha s výmerou 771 m2 a EKN
 • 1999/11 – lesný pozemok s výmerou 11 206 124 m2, predmetom nájmu je časť z týchto parciel s výmerou 7 m², ktorá vytvára parcelu CKN 1285/6,

 

       v katastrálnom území Kremnica, LV č, 1388:

       – pozemok parcelné číslo EKN 2572/1 – lesný pozemok s výmerou 2 369 420 m2,  

         predmetom nájmu je časť s výmerou 2272 m², ktorá vytvára parcelu CKN 3262/2.

Spolu je výmera pozemkov, ktoré sú predmetom nájmu 45 622 m2. Doba nájmu určitá 5 rokov, t.j do 31.12.2023, za účelom prevádzkovania zjazdových tratí v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. Nájomné za nájom pozemkov činí 4.562,20 €/rok.

Zámer prenajať pozemky, spôsob prenájmu, výška nájmu a doba nájmu boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2018, uznesením č. 9/1812.

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa bolo v dňoch 13.12.2018 – 27.12.2018 zverejnené na webovom sídle a úradných tabuliach mesta Kremnica.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková                                            

termín: 31.01.2019.

 

 

 

                                                                                 Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                       primátor  mesta 

Zdieľať tento príspevok.